Protokoll fört vid årsmöte för Förbundet för Ekoparken

lördagen den 24 februari 2007

Mötet öppnades av förbundets ordförande Richard Murray som hälsade de närvarande välkomna.

1.      Upprop av ombud.
Upprop av ombud förrättades. Följande medlemsföreningar var representerade:

Bergianska Trädgårdens Vänner
Djurgårdens Hembygdsförening
Djurgården - Lilla Värtans Miljöskyddsförening
Folkkulturcentrum
Friluftsfrämjandet, Stockholms distriktsförbund
Friluftsfrämjandet, Norra Järva
Föreningen Järva Folkets Park
Föreningen Natur och Samhälle i Norden
Föreningen Östermalm
Haga-Brunnsvikens Vänner
Hembygdsföreningen å Norrmalm
Koloniföreningen Söderbrunn
Naturskyddsföreningen Sundbyberg
Norra Djurgårdens Vänner
Norra Järva hembygdsförening
Segelsällskapet Brunnsviken
Stockholms Fältrittklubb
Stockholms Ornitologiska förening
Svenska Turistföreningen, Stockholmskretsen
 Södermalmsparkernas vänner
Vårt Stockholm

2.      Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.

3.      Val av ordförande och sekreterare
Till ordförande för mötet valdes Inga Skoog och till sekreterare Lars Raij.

4.      Val av två justeringsmän för protokollet tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Per Schönning och Jörn Beckmann.

5.      Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och resultaträkning
Förbundets ordförande Richard Murray presenterade verksamhetsberättelsen. Administratören Birgitta Bergquist redogjorde för förändringarna av förbundets kansli. Hemsideansvarig Bengt Rundquist informerade om förbundets hemsida. Kassören Anne Murray föredrog bokslut och resultaträkning. Mötesdeltagare tackade Bengt Rundquist för hans fina arbete med hemsidan. Önskemål framfördes om fler nummer per år av Bladet från Ekoparken.
Beslöts att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och resultaträkning och lägga dessa till handlingarna.

6.      Revisorernas berättelse
Revisionsrapporten föredrogs av Hans Wiklund, som föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

7.      Fråga om ansvarsfrihet.
Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2006.

8.      Styrelsens förslag
Styrelsen hade inte några förslag.

9.      Inkomna motioner
Inga motioner hade kommit in.

10.  Fastställande av årsavgift för påföljande år.
Styrelsens föreslog oförändrad årsavgift för medlemsorganisationerna på 600 kronor (med möjlighet till nedsättning, lägst 300 kronor för mycket små föreningar) och 100 kronor för enskilda medlemmar.
Beslöts att godkänna förslaget.

11.  Val av förbundsordförande tillika ordförande i styrelsen
Valberedningen föreslog omval av ordföranden Richard Murray.
Beslöts i enlighet med valberedningens förslag.

12.  Val av övriga ledamöter samt suppleanter i styrelsen.
Valberedningen föreslog omval av ordinarie ledamöterna Märta Angert Lilliestråle, Birgitta Bergquist, Lars-Gunnar Bråvander, Anne Murray och Ulf Sandell, samt suppleanten Bitte Liberg. Valberedningen föreslog nyval av Cecilia Lagersvärd som ordinarie ledamot (fyllnadsval efter Lars Raij) och Johan von Garrelts som suppleant. Benita Jansson och Gunnar Eriksson hade avböjt omval.
Beslöts i enlighet med valberedningens förslag.

13.  Val av revisorer och suppleanter för dessa
Valberedningen föreslog omval av ordinarie revisorerna Hans Wiklund (sk) och Hans Hägg, samt revisorssuppleanten Per Björkman, alla på ett år.
Beslöts i enlighet med valberedningens förslag.

14.  Val av valberedning.
Beslöts att omvälja Erik Elvers som valberedningens ordförande och sammankallande, samt valberedningens båda ledamöter Ella Öström och Mats Gullberg.

15.  Fastställande av budget för löpande verksamhetsår
Anne Murray föredrog förslaget till budget för verksamhetsåret.
Beslöts att fastställa budgeten för 2007.

16.  Övriga frågor
a) Fråga som årsmötet med ¾  majoritet beslutar om den ska tas upp till behandling
Henrik Waldenström redogjorde för ett förslag från styrelsen till uttalande om Österleden. Beslöts enhälligt efter en kort diskussion om bl.a. begreppet ”Österleden” att ärendet skulle behandlas av årsmötet.
Beslöts enhälligt att årsmötet ställer sig bakom skrivelsen och att styrelsen får i uppdrag att göra redaktionella justeringar i densamma.

b) Information
Bengt Rundquist visade en trycksak om området Sjögården, som tryckts i 10.000 exemplar. Området ska lanseras som en attraktiv marin miljö liknande Mystic Seaport i Boston. Bengt uppmanade deltagarna i årsmötet att försöka sprida trycksaken till så många som möjligt.
 

17.  Mötets avslutande.
Mötesordföranden Inga Skoog avslutade årsmötet. Richard Murray överräckte blommor till henne och tackade för ett väl genomfört årsmöte, samt överräckte också blommor till avgående Lars Raij och tackade honom för hans arbete som sekreterare i styrelsen. Richard avtackade också de avgående suppleanterna Benita Jansson och Gunnar Ericsson, som inte närvarade vid årsmötet.

Vid protokollet:

Lars Raij    

Justeras:

Per Schönning    Jörn Beckmann

 

Årsmötesordförande:

Inga Skoog

     

 

Utlagd 2007-03-17