Protokoll fört vid årsmöte för Förbundet för Ekoparken

lördagen den 18 mars 2006

Mötet öppnades av förbundets ordförande Richard Murray som hälsade de närvarande välkomna.

1.      Val av ordförande och sekreterare
Till ordförande för mötet valdes Kristina Smedberg och till sekreterare Lars Raij.

2.      Upprop av ombud.
Upprop av ombud förrättades. Följande medlemsföreningar var representerade:
Bergianska Trädgårdens Vänner
Djurgårdens Hembygdsförening
Djurgården - Lilla Värtans Miljöskyddsförening
Folkkulturcentrum
Friluftsfrämjandet, Stockholms distriktsförbund
Friluftsfrämjandet, Norra Järva
Friskis och Svettis
Föreningen Järva Folkets Park
Föreningen Natur och Samhälle i Norden
Haga-Brunnsvikens Vänner
Hembygdsföreningen å Norrmalm
Hembygdsföreningen Östermalm
Hyresgästföreningen på Östermalm
Norra Djurgårdens Vänner
Norra Järva hembygdsförening
Samfundet S:t Erik
Stockholms Fältrittklubb
Stockholms Ornitologiska förening
Svenska Turistföreningen, Stockholmskretsen
Stockholms vandrareförening
Södermalmsparkernas vänner
Vårt Stockholm

3.      Mötets stadgeenliga utlysande
Mötet förklarades behörigen utlyst.

4.      Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.

5.      Val av två justeringsmän för protokollet tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Kerstin Westerlund och Ronald Bjar.

6.      Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och resultaträkning
Förbundets ordförande Richard Murray presenterade verksamhetsberättelsen. Kassören Anne Murray föredrog bokslut och resultaträkning. Bengt Rundquist informerade om förbundets hemsida. Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och resultaträkning godkändes och lades till handlingarna efter några förslag till smärre ändringar.


Efter yrkande från Hans Wiklund beslöt årsmötet att bokslutet och balansräkningen ska undertecknas av alla ordinarie ledamöter i styrelsen.

7.      Revisorernas berättelse
Revisionsrapporten föredrogs av Ronald Bjar. Han hade följande synpunkter:
a) Fördelningen av kostnader för årsmöte, båtturer och jubileumsmiddag bör fördelas på ett tydligt sätt, b) Styrelsen bör ta tag i frågan om eventuell uteslutning av föreningar som under de senaste åren inte betalat sin medlemsavgift. Birgitta Bergqvist meddelade att stadgarna innehåller en paragraf om uteslutning av föreningar som inte har betalt medlemsavgiften.
Ronald Bjar föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

8.      Fråga om ansvarsfrihet.
Årsmötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2006.

9.      Styrelsens förslag
Styrelsen hade inte några förslag.

10.  Inkomna motioner
Inga motioner hade kommit in.

11.  Fastställande av årsavgift.
Styrelsens förslag om oförändrad årsavgift för medlemsorganisationerna på 600 kronor (med möjlighet till nedsättning, lägst 300 kronor för mycket små föreningar) och 100 kronor för enskilda medlemmar godkändes av årsmötet.

12.  Val av styrelseledamöter samt suppleanter i styrelsen.
På förslag av valberedningen omvalde mötet ordinarie ledamöterna Lars Raij, Bengt Rundquist och Henrik Waldenström på två år.
Styrelsens sammansättning blir efter beslutet: Richard Murray (ordförande). Ordinarie ledamöter: Märta Angert-Lilliestråle, Birgitta Bergqvist, Lars-Gunnar Bråvander, Anne Murray, Lars Raij, Bengt Rundquist, Ulf Sandell och Henrik Waldenström. Suppleanter: Gunnar Eriksson, Benita Jansson och Bitte Liberg. 

13.  Val av revisorer och revisorssuppleanter
Ronald Bjar hade avsagt sig uppdraget. På förslag av valberedningen valdes ordinarie revisorerna Hans Wiklund (sk) och Hans Hägg, samt revisorssuppleanten Per Björkman, alla på ett år.

14.  Val av valberedning.
Årsmötet beslöt att omvälja Erik Elvers som valberedningens ordförande och sammankallande. Omval skedde även av valberedningens båda ledamöter Ella Öström och Mats Gullberg.

15.  Fastställande av budget för löpande verksamhetsår
Anne Murray föredrog förslaget till budget för verksamhetsåret, som fastställdes av årsmötet.

16.  Övriga frågor
a) Henrik Waldenström meddelade att förbundet arrangerar en båtutflykt torsdagen den 27 april 2006. Föreningarna bör försöka sprida detta till sina medlemmar. Medlemmarna är välkomna att ta med anhöriga. Kostnaden för turen är 100 kronor/person.
b) Lars-Gunnar Bråvander informerade om ett seminarium tisdagen den 21 mars, 9-16, som äger rum på Naturhistoriska museet. Seminariet behandlar en skötselplan för hela nationalstadsparken. Arrangörer är bl.a. Kungliga Djurgårdsförvaltningen och Världsnaturfonden.
c) Mats Gullberg undrade om planerna för området där Musikhögskolan ligger. Nybyggnation där kan innebära ett hot mot nationalstadsparken, eftersom området ligger nära parken. Joen Sachs påpekade att ärendet är en parallell till planerna på en utbyggnad av Berwaldhallen. Henrik Waldenström informerade om en folkpartimotion i kommunfullmäktige om en tillbyggnad av hallen. Planerna för de båda områdena diskuterades av årsmötet, men inga beslut fattades.
d)  En förening kallad Gustav Adolfsparkens Vänner bildades den 5 mars 2006. Ordförande är Johan Molander. Parken hotas av att kyrkofullmäktige vill bygga ett sexvåningshus där.
e) Lars Sundström redogjorde för planerna att sälja och göra hotell av ”SAS-skrapan”.
f) Henrik Waldenström m.fl. redogjorde för ärendet Lindgården. Fastigheten, som ligger granne med Liljevalchs, har fått förfalla under ett stort antal år. Det är ovisst vad som kommer att ske i ärendet, som påbörjades 1986, och ingen vet riktigt säkert var det ligger just nu.
g) Anita Larsson hänvisade till bygglagen 17§ om att tomter måste vårdas, och ansåg att frågan om vanvårdade tomter i nationalstadsparken bör tas upp i förbundets styrelse.
h) Kerstin Westerlund tackade förbundet för dess arbete för nationalstadsparken och samarbetet i Husarviksgruppen m.fl. grupper.
i) Henrik Waldenström informerade om att Strömma kanalbolag inte kommer att trafikera Brunnsviken i år, men att olika tematurer kommer att anordnas.
j) Hans Wiklund ville veta vad de riksdagsmotioner som berör nationalstadsparken handlar om. Per Schönning berättade att de tar upp frågor om att parken ska få starkare skydd och stopp för all exploatering tills översiktsplanen har tagits.
k) Anita Larsson undrade hur styrelsen bevakar ärenden under t.ex. sommaren, när många är bortresta. Richard Murray svarade att resurserna inte räcker till för allt, men att styrelsen försöker att upprätthålla en bevakning hela året.
l) Kristina Smedberg, som representerar hembygdsrörelsen, framhöll avslutningsvis att det inte räcker med att arbeta för naturfrågorna, utan att kultur också måste få en framskjuten plats.

17.  Mötets avslutande.
Mötesordföranden Kristina Smedberg avslutade årsmötet. Richard Murray överräckte blommor till henne och tackade för ett väl genomfört årsmöte, samt överräckte också blommor till Ronald Bjar och tackade honom varmt för hans arbete som revisor för förbundet.

Lars Raij                       Kerstin Westerlund       Ronald Bjar             Kristina Smedberg

 
 
Utlagd 2007-01-28