Protokoll fört vid årsmöte för Förbundet för Ekoparken

lördagen den 19 mars 2005

Mötet öppnades av förbundets ordförande Richard Murray som hälsade de närvarande välkomna.

1.      Mötets stadgeenliga utlysande
Mötet förklarades behörigen utlyst.

2.      Upprop av ombud.
Upprop av ombud förrättades. Följande medlemsföreningar var representerade:
Bergianska Trädgårdens vänner
Djurgårdens Hembygdsförening
Djurgården Lilla Värtans Miljöskyddsförening
Friluftsfrämjandet, Stockholms distriktsförbund.
Friluftsfrämjandet, Norra Järva
Föreningen Natur och Samhälle i Norden
Föreningen Stora Skuggan
Haga Brunnsvikens Vänner
Hembygdsföreningen å Norrmalm
Hembygdsföreningen Östermalm
Hyresgästföreningen Östermalm
Naturskyddsföreningen i Stockholms län
Norra Djurgårdens Vänner
Samfundet S:t Erik
Stockholms Fältrittklubb
Stockholms Naturskyddsförening
Stockholms Ornitologiska förening
Svenska Turistföreningen, Stockholmskretsen
Stockholms vandrareförening
Vårt Stockholm

3.      Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.

4.      Val av ordförande och sekreterare
Till ordförande för mötet valdes Jörn Beckmann och till sekreterare Lars Raij.

5.      Val av två justeringsmän för protokollet tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Ulla Tandberg och Joen Sachs.

6.      Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och resultaträkning
Förbundets ordförande Richard Murray presenterade verksamhetsberättelsen. Anne Murray föredrog bokslut och resultaträkning. Bengt Rundquist informerade om förbundets hemsida. Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och resultaträkning godkändes och lades till handlingarna efter några förslag till smärre ändringar i verksamhetsberättelsen. Ändringarna ska föras in i verksamhetsberättelsen, som sedan ska undertecknas av alla ledamöter i styrelsen. Verksamhetsberättelsen läggs därefter ut på Förbundets hemsida.
 

7.      Revisorernas berättelse
Revisionsrapporten föredrogs av Ronald Bjar, som föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorerna önskade fört till protokollet att ekonomiska beslut ska redovisas i styrelseprotokollen framöver.

8.      Ansvarsfrihet.
Årsmötet beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2004.

9.      Jubileumsutflykt 9 maj 2005
Henrik Waldenström informerade om den båtutflykt, som anordnas den 9 maj med anledning av Ekoparkens 10-årsjubileum. Henrik tar emot anmälningar före Valborg på telefon 587 140 41 eller mejl henrik.waldenstrom@stromma.se. Kostnaden för turen är 100 kronor, som betalas ombord. Den som önskar baguette och dryck (ca 50 kronor) meddelar detta vid anmälan. Inbjudan riktar sig i första hand till styrelsemedlemmar i de olika föreningarna.

10.  Styrelsens förslag
Styrelsen hade i utsända årsmöteshandlingar inga förslag.

11.  Motioner
Inga motioner hade inkommit.

12.  Fastställande av årsavgift.
Styrelsens förslag om oförändrad årsavgift för medlemsorganisationerna på 600 kronor och 100 kronor för enskilda medlemmar godkändes.

13.  Val av förbundsordförande tillika ordförande i styrelsen.
Richard Murray omvaldes som ordförande för tiden 2005-2006.

14.  Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter i styrelsen.
På förslag av valberedningen omvalde mötet ordinarie ledamoten Anne Murray på två år. Nyval av ordinarie ledamöter på två år: Märta Angert-Lilliestråle, Ulf Sandell, Lars-Gunnar Bråvander. Omval av suppleant på två år: Bitte Liberg. Nyval av suppleanter på två år: Benita Jansson, Gunnar Eriksson. Styrelsens sammansättning: Richard Murray (ordförande). Ordinarie ledamöter: Märta Angert-Lilliestråle, Birgitta Bergquist, Lars-Gunnar Bråvander, Anne Murray, Lars Raij, Bengt Rundquist, Ulf Sandell, Henrik Waldenström. Suppleanter: Gunnar Eriksson, Benita Jansson, Bitte Liberg. (Claes Trygger och Anita Lalander har avsagt sig sina uppdrag i styrelsen.)

15.  Val av revisorer och revisorssuppleanter
På förslag av valberedningen omvaldes ordinarie revisorerna Ronald Bjar och Hans Wiklund samt revisorssuppleanten Per Björkman, alla på ett år.

16.  Val av valberedning.
Årsmötet beslöt att omvälja Erik Elvers som valberedningens ordförande och sammankallande. Omval skedde även av valberedningens båda ledamöter Ella Öström och Mats Gullberg.

17.  Fastställande av budget för löpande verksamhetsår
Anne Murray föredrog förslaget till budget för verksamhetsåret, som fastställdes av årsmötet.

18.  Övriga frågor
a) Internationell konferens
Richard Murray informerade om att en internationell konferens om stadsnära naturparker har diskuterats i styrelsen. Konferensen planeras äga rum om två-tre år, vara 2-3 dagar med ca 150 deltagare från hela världen. Under årsmötets efterföljande diskussion uttrycktes oro för att arbetet med konferensen skulle innebära att styrelsen inte hinner ägna sig åt sin huvuduppgift. Med anledning av detta föreslogs bl.a. att en arbetsgrupp bör bildas, där delar av styrelsen och representanter för medlemsföreningar kan ingå.

b) Planerad bebyggelse vid Husarviken
Mötet diskuterade de åtgärder som staden har vidtagit vid Husarviken. Bl.a. togs möjligheterna för förbundet att agera i gränsdragningsfrågan upp. Lars-Gunnar Bråvander  poängterade betydelsen av miljökonsekvensbeskrivningar. Joen Sachs, Djurgårdens Hembygdsförening, instämde. Han  ansåg vidare, att tonen i FFE:s skrivelse till landshövdingen i Husarviksärendet är för vördnadsfull. Han pläderade för ett mera kraftfullt agerande från FFE:s sida för att värna Ekoparken.
Mötet uppdrog åt styrelsen att närmare granska frågan om stadens hantering av Husarviks-projektet.

c) Kvarteret Tre Vapen
Mötet diskuterade och kritiserade planerna på att bygga sjuvåningshus i kvarteret Tre Vapen på gränsen till Nationalstadsparken.

d) Kungliga Musikhögskolan
Mats Gullberg informerade om Kungliga Musikhögskolans planer på att uppföra en ny byggnad, vilket skulle innebära ett markant ingrepp i parken. Bostäder planeras byggas på skolans tidigare plats.

e) Södra Värtahamnen
Per Schönning redogjorde för programförslaget för södra Värtahamnen, där det planeras bostäder och köpcentrum, samt ett kontorshus på 28 våningar med övernattningslägenheter. Den planerade bebyggelsen ligger nära Nationalstadsparken och riskerar att skada dess värden.

19.   Avtackning
Richard Murray överräckte blommor till Claes Trygger och tackade honom för hans engagerade arbete i styrelsen. Richard tackade också de frånvarande Anita Lalander och Ole Settergren för deras tid i styrelsen.

20.  Mötets avslutande.
Mötesordföranden avslutade årsmötet. Richard Murray överräckte blommor och tackade honom för ett väl genomfört årsmöte.

Vid protokollet:

Justeras:

Årsmötesordförande

Lars Raij 

Ulla Tandberg          Joen Sachs

Jörn Beckmann

 
 
Utlagd 2005-05-03