Pressmeddelande

UTTALANDE OM ÖSTERLEDEN

FRÅN FÖRBUNDET FÖR EKOPARKEN

Antaget av årsmöte lördag 24 feb 2007.

Förbundet för Ekoparken anser att Österleden inte skall komma till stånd!

Österleden har åter tagits upp på den politiska dagordningen genom Stockholms kommuns remissvar  på Vägverkets förslag på "Östlig förbindelse". Flera varianter av "Östlig förbindelse" har presenterats av Vägverket. Av dessa berör alternativ "D" Nationalstadsparken-Ekoparken och därmed också innerstaden och Östermalm. Detta alternativ är identiskt med Österleden i det gamla "Dennispaketet" som kollapsade 1997.

Inom Nationalstadsparken berör Österleden främst Södra Djurgården och Ladugårdsgärde, ett område av oomtvistat värde för huvudstaden, regionen och hela landet. Stockholm är som huvudstad unik när det gäller att i nära anknytning till City ha ett så stort område för upplevelse av natur, kultur, rekreation och nöje. Minst tolv miljoner besök görs årligen inom detta område, av regionens befolkning och turister. Detta visar vilken betydelsefull tillgång området utgör, inte minst för besöksnäringen.

Djurgården är norra Europas största och mest spännande attraktionsområde samtidigt som det är en kulturell bas och en frisk lunga för Stockholm.Djurgården har en unik biologisk mångfald med sällsynta arter och ett ur europeiskt perspektiv skyddsvärt ekbestånd.

Förbundet för Ekoparken anser det ologiskt att bygga en österled som påstås avlasta innerstaden, men som kommer upp i innerstaden, innanför trängselavgiftszonen, till skillnad från den avlastande kringfartsled som många politiker säger sig förespråka. Österleden kommer att attrahera tusentals bilister som vill till målpunkter i city.I Österledsplanerna ingår nämligen en stor trafikplats vid Borgen, ett stenkast från Valhallavägen. Bilarna kommer att färdas via Ladugårdsgärde, Valhallavägen och Strandvägen mot City. Följden måste bli att Ladugårdsgärde på ett förödande sätt delas av en ständig bilkö. Östermalm får genomfartstrafik som p g a kapacitetsbrist ger trafikstockningar under stora delar av dygnet, även om man tar till åtgärder som att avverka allérna och inrätta nya filer på Valhallavägen, Strandvägen och Karlavägen. Därmed är Österleden en ny infart till Östermalm, med mer avgaser, buller och olyckor. Grönområden på Ladugårdsgärde kommer sannolikt att bebyggas stegvis under det enorma tryck som dessa grönområden kommer att utsättas för. Stockholms stads tjänstemän och politiker föreslår att lagen om Nationalstadsparken ska ändras för att  möjliggöra leden. En sådan lagändring skulle också bli biljetten till att bebygga Gärdets ängar.

Även om Österleden utförs som en tunnel kommer den att medföra svåra skador på den känsliga natur- och kulturmiljön, vilket tidigare miljökonsekvensbeskrivningar visat. Detta gäller såväl under själva byggtiden som därefter. Under den långa byggtiden, minst sju år, kommer utan tvekan oersättliga, påtagliga och irreparabla skador att uppstå p g a trafik av lastmaskiner, lagring av bergmassor, ytor  för verkstäder, kontor och lastkranar. I anslutning till tunnelbygget kommer krävas arbetstunnlar samt bullriga och dammande stenkrossanläggningar. Allt detta förutom den permanenta trafikplatsen vid Borgen med dess avgastorn,

Inte bara för stadens och regionens invånare har Södra Djurgården och Ladugårdsgärde ett oskattbart värde. Området är som nationalstadspark skyddat som riksintresse och att bygga Österleden skulle dessutom strida mot lagskyddet för nationalstadsparken - och den lagen ska inte ändras!

Förbundet för Ekoparken anser att Österleden inte skall komma till stånd.

Vid frågor kontakta:

Richard Murray                       08-454 46 89, 0768-77 46 89 

Henrik Waldenström               070-536 73 14            

 
 
Utlagd 07-03-01