Svar på Förbundet för Ekoparkens enkät utskickad den 3 september 2010.

Fråga 1: Vill Ditt parti förstärka eller försvaga eller lämna skyddet av Kungliga nationalstadsparken oförändrat? Om Ditt parti vill förändra skyddet ber vi Dig förklara hur.
Närheten till träd och natur uppskattas av stockholmarna och är en omistlig del av Stockholms karaktär som grön och blå stad. Därför vill vi intensifiera arbetet med att finna verktyg för att förena ett värnande om viktiga naturvärden med de krav som ett växande Stockholm innebär. En del i detta är den trädnorm vi vill införa som innebär att ett träd ska planteras för varje bostad som byggs.

För att skapa goda förutsättningar för stadens träd, både de skyddsvärda i bland annat Kungliga nationalstadsparken och andra, har vi också beslutat att inrätta ett trädråd under ledning av en särskild trädchef. Vi arbetar också för att etablera nya arbetssätt där stadens förvaltningar i högre utsträckning samarbetar så att större hänsyn tas till stadens grönska i stadsutvecklingsarbetet.

Norra och södra Djurgården – det vill säga Kungliga nationalstadsparken – finns med på miljödepartementets lista över tänkbara nya naturreservat i Stockholms län. Vi är öppna för att bilda naturreservat och har i samband antagandet av den nya översiktsplanen aviserat ett uppdrag för kartläggning och skydd av vär-defulla grönområden. Vår ambition är att den kartläggningen ska leda till ett stärkt skydd för grönområden i detaljplanen – eventuellt genom reservatsbildning.


Kristdemokraterna

I 4 kap. 7 § första stycket miljöbalken anges att området Ulriksdal–Haga–Brunnsviken–Djurgården är en nationalstadspark. Enligt bestämmelsen i andra stycket får inom en nationalstadspark ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas. I propositionen 2008/09:110 Tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark föreslog regeringen en ny bestämmelse i 4 kap. 7 § miljöbalken som gör det möjligt att vidta åtgärder som innebär ett tillfälligt intrång eller en tillfällig skada i en nationalstadspark. Det ska vara fråga om åtgärder som leder till en höjning av en parks natur- eller kulturvärden eller som tillgodoser ett annat angeläget allmänt intresse.

Vi inom Kristdemokraterna välkomnade denna proposition då vi ser Nationalstadsparken som just en park och inte ett naturskyddsområde. Parken speglar det historiska landskapets naturvärden. Kulturmiljön och upplevelsen av denna återger Stockholms historia och beskriver tidigare mänsklig aktivitet. Att bevara helheter och helhetsmiljöer är en viktig del av kulturminnesvården. Nationalstadsparken innehåller byggnader, anläggningar och vegetation som speglar det historiska landskapets kulturvärden men därmed ska inte en död hand läggas över området. Utveckling av parken som speglar vår nutid ska få tillåtas. Åtgärder som vi ser tillåts inom ramen för nuvarande lagstiftning och därför anser vi att lagen ska lämnas oförändrad.

Vi tycker att det nuvarande skyddet av den kungliga nationalstadsparken i är bra och vi vill därför inte ändra på det.
Vi vill se ett oförändrat skydd av Nationalstadsparken. Vi ser dock att det finns ett stort behov av att ha en dialog och samråd med olika intresseorganisationer som verkar i området när någon form av byggnation och/eller förändringar ska göras inom området.

Miljöpartiet
Vi vill förstärka skyddet för nationalstadsparken. Vi vill förstärka skyddet av nationalstadsparken genom att inrätta natur/kulturreservat i delar av parken och genom att skärpa regler vid exploatering.
Vi vill förstärka skyddet av Kungliga nationalstadsparken.
Fråga 2: Idag sköter Kungliga Djurgårdens förvaltning större delen av Nationalstadsparken med egna medel. Vill Ditt parti att Din kommun ska skjuta till pengar för skötsel och utveckling av parken? Hur mycket per år? Till vad?

Det är naturligt att Kungliga Djurgårdens förvaltning i sin egenskap av markägare tar ett ansvar för Kungliga nationalstadsparkens skötsel. Vi har dock visat att vi är beredda att säkerställa att också Stockholms stad bidrar till parkens utveckling. Det är vi beredda att göra också framgent.

Stockholms stad medverkar genom Nationalstadsparksrådet under landshövding-ens ledning för att utveckla Kungliga nationalstadsparken. Nationalstadsparksrådet disponerar 100 miljoner kronor för utveckling av parken, varav Stockholms stad står för en fjärdedel. Vi är positiva till Nationalstadsparksrådets arbete och vill att Stockholms stad fortsatt ska delta i detta.

Nationalstadsparksrådet har initierat ett cykelstråkprojekt genom Kungliga natio-nalstadsparken för att lyfta parken som en tillgång för Stockholmsregionen och stockholmarna. Detta har just invigts. Nya entréskyltar bidrar tillsammans med cykelstråket till att öka tillgängligheten till parken och bättre synliggöra den för besökare.
Tillsammans med dåvarande Vägverket och de ideella organisationerna har Stockholms stad också arbetat fram en mycket ambitiös restaureringsplan för Bellevue med avsikten att så långt som möjligt skapa en park som kommer nära Pipers ursprungliga idéer. Denna restaureringsplan är nu beslutad och Stockholms stad bidrar till finansieringen av åtgärderna.

Just detta att så många vill njuta av Kungliga nationalstadsparkens fantastiska miljöer är också något som vi har haft i åtanke när vi har tagit initiativ till att renovera spårvägslinjen ut på södra Djurgården inom ramen för Spårväg City. Med så många besökare är det uppenbart att effektivare, miljövänliga transporter måste till och därför har vi medverkat till detta.


Kristdemokraterna
Skötseln ska även i framtiden åvila Kungliga Djurgårdens förvaltning. Inga ytterligare kommunala pengar är nödvändiga att skjuta till. Ska extra pengar komma Nationalstadsparken till del ska de komma från regeringen då Nationalstadsparker är en nationell angelägenhet.
Nationalstadsparksrådet har tilldelats 100 miljoner för just skötsel och utveckling av parken, varav staden bidrar med 25 miljoner. Folkpartiet står bakom denna uppgörelse vilket betyder att vi anser att kommunen kan vara behjälplig med medel avseende skötsel och utveckling av parken då parken fyller ett stort värde för stockholmarna och är ett av stadens mest värdefulla områden.
Vi har inga sådana löften i vår budget.

Miljöpartiet
Vi är beredda att diskutera åtaganden för Stockholms stad.
Vi kan tänka oss att bidra en del till skötsel och utveckling.
Fråga 3: Vill ditt parti stärka den biologiska mångfalden i parken? Hur?
Kungliga nationalstadsparken har en rik biologisk mångfald och kan uppvisa en unik mängd olika arter i förhållande till ytan. 60 rödlistade insektsarter har exempelvis kartlagts. När det kommer till att stärka den biologiska mångfalden är detta en utmaning då det inte endast handlar om åtgärder som vidtas inom parken utan även i förhållande till omgivande grönområden som utgör spridningsvägar och buffertzoner.

I vår översiktsplan för Stockholm anges tydligt att merparten av Stockholms grönområden även i fortsättningen ska utgöra grönområden. I samband med att översiktsplanen togs gavs också ett uppdrag för skydd av grönområden till stadsbyggnadskontoret. I arbetet med att stärka spridningsvägar finns även mycket intressanta idéer där lokal urban grönska på olika sätt kan användas för att överbrygga barriäreffekter. Under kommande mandatperiod vill Moderaterna plantera 15 000 nya träd i Stockholm.

Det är också viktigt att skydda de speciella lokala biotoperna. Ekar har kanske blivit Nationalstadsparkens signum och nyligen uppmärksammades det att gamla ekar i parken men även i staden generellt har ett klent skydd. I augusti i år lades därför ett gemensamt uppdrag till en rad olika facknämnder att tillsammans inrätta ett trädråd under ledning av en särskild trädchef. Stockholms skyddsvärda träd ska inventeras och trädvårdsplaner upprättas där träden uppfyller kraven för skyddsvärda träd. De skyddsvärda träden ska markeras i detaljplaner och det ska finnas information och kartor på stadens hemsida om var trädfällningsförbud råder.

Kristdemokraterna
Studier av biologisk mångfald i större stadsparker visar att ju mer isolerade parkerna tenderar att bli från omgivande grönområden, desto artfattigare blir de med tiden oavsett skyddsform och skötsel! Detta visar på betydelsen av att aktivt värna och förvalta en parks omgivande grönområden därför vill Kristdemokraterna utveckla övergångs- och buffertzoner för att stärka den biologiska mångfalden i Nationalstadsparken.
Folkpartiet är alltid för att söka stärka den biologiska mångfalden. 2010 är ju även internationella året för biologisk mångfald. I nationalstadsparken finns flera sällsynta arter av växter, djur och värdefulla kulturmiljöer. Biologiskt intressanta områden ska i hög grad bevaras och ekologiskt känsliga områden ska skyddas mot ingrepp som kan skada naturmiljön.

Vi ser gärna att den biologiska mångfalden stärks och har med intresse följt det arbete som görs kring byggandet vid Albano. Stockholm resilience center gör intressant och viktig forskning inom detta område och vi ser gärna den typen av urbanekologiskt tänkande med i stadsplaneringen och byggandet inom Nationalstadsparken. Vi anser också att det är mycket viktigt att midjan hålls öppen.

Miljöpartiet
Ja, genom bilda naturreservat och kräva särskilda tillstånd (marklov) för att hugga ner ekarna mellan södra och norra Djurgården utanför nationalstadsparken, och genom att förstärka spridningsvägarna.
Ja, vi vill stärka den biologiska mångfalden och vill se över spridningsvägar, störningar och förstärka svaga partier i parken.
Fråga 4: Anser ditt parti att vad som helst ska kunna byggas i parken eller sätter ditt parti upp begränsningar? Vilka i så fall?
Vi slår vakt om Stockholms skönhet och månar om att ny bebyggelse ska tillföra värden till befintliga miljöer med tillbörlig respekt för historiska och andra värden. För att höja ambitionerna för den arkitektoniska utvecklingen i Stockholm har vi bland annat beslutat om att knyta ett arkitekturprogram till den nyligen antagna översiktsplanen.

Omfattning och utformning av tillkommande bebyggelse i anslutning till Kungliga nationalstadsparken är något som måste prövas från fall till fall enligt gängse ordning i stadens planprocess. Generellt är dock vår hållning att det givetvis är ytterst angeläget att eventuella kompletteringar och nybebyggelse omgärdas av en grannlaga process som säkerställer det historiska landskapets karaktär samt natur- och kulturvärden.

Kristdemokraterna
Vi sätter inte upp begränsningar annat än de som redan finns i lagen om Nationalstadsparken. Mot bakgrund av detta måste det finnas tillfällen vi i kommunen kan tillåta åtgärder som ger upphov till ett tillfälligt intrång eller en tillfällig skada utan att det långsiktiga skyddet för en nationalstadspark försvagas, alternativt tillåter byggnationer som stärker parklandskapets kulturella eller naturmässiga värde. Ett exempel är staketet kring Haga slott som godkändes som ett nybygge inom Nationalstadsparken.
Det finns naturligtvis gränser för vad som skulle kunna byggas i parken. Detta måste vägas mot vad för mervärde detta skulle kunna ge samt vilka negativa konsekvenser detta skulle medföra.


Vi anser inte att vad som helst ska kunna byggas. Det som byggs ska ha en lämplig höjd och utformning samt en tydlig koppling till området. Vi ser att studentbostäder och universitetslokaler kan rymmas inom Albanoområdet men är tveksam till vissa av byggnaderna i Norra Djurgårdsstaden som blir alltför dominerande.

Miljöpartiet
Byggnation ska få ske när det stärker nationalstadsparkens ekologiska och historiska värden.
Nej, en nationalstadspark ska ha ett starkt skydd och eventuella byggnader tillföra något till parken. Inga nya bostadsområden som hotar natur- och kulturvärden.
Fråga 5: Vill ditt parti bevara och om möjligt rusta upp Lindgården?

I den fördjupade översiktsplanen för Stockholms del av Kungliga nationalstads-parken framgår att våra intentioner är att bredda evenemangsutbudet på södra Djurgården till att omfatta hela året. Idag är många av de verksamheter som bedrivs där säsongsrelaterade. Att utöka evenemangsutbudet även under vinterhalvåret bidrar till att skapa ett levande område med fler besökare, vilket är positivt för Nationalstadsparken som helhet.

Lindgården har en viktig plats i Stockholms kulturhistoria, varför vi gärna verkat för att restaurera och återuppta en utökad verksamhet. Dessvärre har Lindgården, efter flera genomgångar, visat sig vara i så pass dåligt skick att byggnaden inte kan bevaras utan måste rivas. Att satsa på hotell- och museiverksamhet där Lindgården är placerad idag bidrar till att bredda evenemangsutbudet och locka mer stockholmare och turister året runt, något som vi tycker är positivt.


Kristdemokraterna
SBN antog den 23 juni 2010 stadsbyggnadskontorets förslag till ny detaljplan för Konsthallen 2- Lindgården. I förarbetet har konstaterats att nuvarande byggnad är i mycket dåligt skick och att ett restaurerings- och bevarandealternativ inte bedöms stå i rimlig proportion till husets kulturhistoriska värde. I planarbetet inför beslutet anpassades byggnaden något vad avser volym och höjd till de synpunkter som framförts. Kristdemokraterna har delvis fått gehör för vad vi framfört men vi är fortfarande inte nöjda med bland annat fasadens utformning. I beslutet den 23 juni finns därför inskrivet att ärendet åter skall upp i nämnden innan bygglov ges.

Inget svar.

Vi har i stadsbyggnadsnämnden reserverat oss kring den föreslagna utformningen av Lindgården men inte övervägt att restaurera.

Miljöpartiet
Ja!
Ja, vi har arbetat hårt för att Lindgården ska bevaras och rustas upp. Tyvärr har den borgerliga majoriteten i Stadshuset inte hörsammat detta och Lindgården har förfallit.
Fråga 6: Vill ditt parti bevara Östermalms IP eller låta bygga en fotbollsstadion där?
Vår inställning är att Stockholms stad inte själv ska finansiera en byggnation av en eventuell arena på Östermalms IP. Om Djurgårdens IF eller någon annan aktör uttrycker intresse av att med solid egen finansiering låta bygga en arena på Östermalms IP så kommer vi att pröva detta enligt gängse former, bland annat utifrån kulturhistoriska aspekter. En sådan prövning bör bland annat ställa eventuella arenaplaner i relation till Miljöbalkens bestämmelser för Nationalstadsparken och kommer givetvis att inbegripa en dialog med berörda parter och sakägare, varav Kungliga Djurgårdens förvaltning och Nationalstadsparksrådet är några. En förutsättning för en eventuell arena på Östermalms IP är vidare att det finns ersättningsytor för befintliga idrottsverksamheter som idag nyttjar idrottsplatsen.

Kristdemokraterna
Frågan om en arena till Djurgårdens IF på Östermalm är på inget sätt nytt för oss Kristdemokrater. Under mandatperioden 1998-2002, då Kristdemokraterna ansvarade för idrottsfrågorna i Stockholms stad under idrottsborgarrådet Alf T. Samuelsson, var vi mycket positiva till förslaget att skapa en hemarena för Djurgården. Ett av förslagen redan då var att placera en arenan i området kring ÖIP och vi ställde oss positiva till det förslaget. De åtaganden som de inblandade aktörerna har idag är för stadens del att undersöka vilket underlag som krävs för att Kungliga Djurgårdsförvaltningen ska pröva ärendet samt att tillsätta en gemensam arbetsgrupp för att utarbeta förslag avseende anläggningar för nuvarande idrotter som bedrivs på ÖIP. Djurgården Fotbolls åtaganden är att ta fram en genomarbetad kalkyl i samarbete med av Stockholms stad rekommenderad extern part, att fortsätta finansieringsarbetet tillsammans med extern part samt att delta i nämnda gemensamma arbetsgrupp.

Marken runt Östermalms IP ägs av Kungliga Djurgårdsförvaltningen, som är den instans som i första hand ska ge sitt klartecken för ett eventuell framtida arenabygge.

Med detta sagt kan Stockholms stad inte lova någon form av finansiering och, som sagt, marken ägs inte av staden. Vi Kristdemokrater kommer att ställa oss positiva till att DIF ska ha en egen hemarena och att den kan ligga i området kring ÖIP.

Inför valet 2006 förklarade Folkpartiet att vi skulle hjälpa Djurgården att hitta mark där föreningen skulle kunna bygga en egen arena. Under mandatperioden har vi tillsammans med Djurgårdsledningen arbetat intensivt med detta. Först undersökte vi förutsättningarna för att bygga på Östermalms IP och sedan på Storängsbotten, men båda de projekten stöp på att markägaren sa nej. Efter det hittade vi fem områden som staden äger och som skulle kunna vara aktuella för en arena, och undersökte också möjligheterna att bygga om Stockholms stadion. Inget av dessa alternativ visade sig fungera. Nu arbetar vi återigen på att hitta en lösning vid Östermalms IP, och denna gång verkar projektet betydligt mer realistiskt. Folkpartiet har därför tagit ställning för det, och är positiva till att det genomförs. Men det är markägaren - Kungliga Djurgårdsförvaltningen – och den kommande detaljplaneprocessen som avgör huruvida detta är möjligt eller ej.

Vi kan tänka oss en ny fotbollsarena vid Östermalms IP men det finns ett antal frågetecken som behöver rätas ut innan staden kan säga ja, bl.a. beträffande ekonomin.

Miljöpartiet
Östermalms IP ska bevaras! Vi förstår att det finns behov av en större arena för Djurgården Fotboll, men det ska inte ske på bekostnad av Östermalms idrottsplats och Nationalstadsparken.
Vi har tidigare diskuterat möjligheten att Djurgården skulle kunna fortsätta spela fotboll på Stadion eller att man skulle hitta en plats för en ny arena. Förslaget om en ny arena på Östermalms IP som nu presenterats av Djurgårdens IF är mycket intressant. Innan ett beslut tas vill vi dock säkerställa att den idrottsyta på Östermalms IP som försvinner i och med förslaget tillgodoses för Östermalmsborna. Idrottsplatsen är idag viktig för såväl bredd- som skolidrotten. Stockholm i sin helhet är idag underförsörjt på idrottsplatser i jämförelse med andra kommuner. Vidare är det självklart att arenan måste passa in i miljön och anpassas till nationalstadsparkens villkor.
Fråga 7: Är ditt parti berett att minska universitetets exploatering på Albanoområdet från idag planerade 100 000 kvm BTA för att säkerställa spridningsvägarna mellan Bellevue och Lill Jansskogen och en grön inramning av Hagas engelska landskapspark vid Brunnsviken? Med hur mycket?
Vi anser att verksamheter i parken ska kunna utvecklas och att Stockholms universitets och Kungliga Tekniska Högskolans läge bör kunna utnyttjas för att gagna Stockholms ambitioner att bli en ledande kunskapsregion i uropa. Samtidigt är det viktigt att dessa kompletteringar görs så att det historiska landskapets karaktär och natur- och kulturvärden bevaras, som anförts ovan.

Det är angeläget att vi tillmötesgår befintliga verksamheters utvecklingsbehov utan att komma i konflikt med natur- och kulturvärdena. Vi hoppas att det ska vara möjligt att genom en konstruktiv dialog och en välbalanserad avvägning mellan de olika intressena nå en samsyn på liknande vis som redan har skett avseende Bellevue, en samsyn som i slutändan också utvecklar Kungliga nationalstadsparken.

Kristdemokraterna
Ja. Se svar på fråga tre. Spridningsvägar och övergångar är av yttersta vikt för att Nationalstadsparken ska kunna behålla sin status. Om det kräver att vi begränsar universitetes exploatering måste vi vara beredda att överväga det. Kristdemokraterna har dock inte nämnt någon siffra på exakt hur mycket i så fall. Exploateringen av universitetet är positiv och vi hoppas kunna behålla så mycket av den som möjligt utan att det inverkar negativt på den biologiska mångfalden. Frågan måste utredas vidare.

Vi tycker att det är viktigt att Universitetet får expandera, men detta måste naturligtvis ske i samklang med den bebyggelse som idag finns i nationalstadsparken.
Vi har i nuläget inga planer på att minska exploateringen men vill se att det byggs och planerat på bästa sätt när det gäller hållbarhet och ekologi.

Miljöpartiet
Vi vill stärka spridningsvägarna och vad det innebär för byggnation får vi titta närmare på framöver.
Vi kommer att bjuda in den grupp som arbetar med utvecklingen av Albano-området direkt efter valet. Detta för att informera oss om planerna och se över vad de innebär. Vi vill som sagt att spridningsvägarna förbättras och sambanden mellan nationalstadsparkens olika områden förstärks.
Övriga kommentarer:
Moderaternas syn på Nationalstadsparken i övrigt

Kungliga nationalstadsparken är en verklig oas mitt i storstaden: genom en kort promenad lämnar man trafikbuller och myllret av människor för att kunna njuta av naturen och vattnet. Parken illustrerar på så vis de kvalitéer som är så kännetecknande för Stockholm: mötet mellan storstad och natur.
Alltför ofta ställs växande storstäder och värnandet om miljö och natur emot varandra. Det är ett olyckligt och onödigt motsatspar. Stockholm utgör ett tydligt exempel på att förhållandet är det omvända. Vår övertygelse är att stad och natur är ömsesidigt beroende av varandra.

En god livsmiljö är väsentlig för att människor ska vilja leva och verka i staden. Stockholms enastående miljövärden och dess unika kombination av urbanitet och natur är en omistlig del av stadens varumärke, till förmån för både turistnäring och arbetsmarknad. Att bygga vidare på detta varumärke är med andra ord en förutsättning för att Stockholm ska kunna fortsätta växa.

Nästan nio av tio stockholmare har idag inte längre än 300 meter till närmaste grönområde och så vill vi att det ska fortsätta att vara i Stockholm. Vi vill fortsätta att utveckla den gröna promenadstaden. I det arbetet har Kungliga nationalstadsparken en särställning.

Generellt är vi oroliga för nationalstadsparken och dess framtid. Haga - Brunnsviken är omgärdad av trafikleder där biltrafiken bara ökar. Vi vill inte ha några fler motorvägar vid nationalstadsparken och säger nej till Österleden. Vi arbetar också för att minska biltrafiken och dess miljöpåverkan. Vi anser också att man kan riva upp den breda utfarten från Roslagstull norrut och ersätta den med en lokalgata för gång- och cykeltrafik när Norra länken öppnat. Vägen är en kraftig barriär i sin nuvarande utformning, både för människor och djur.

Trafik från Albano-området bör ledas norrut till trafikplatsen vid länkens norra mynning. När det byggs nya vägar får oftast de gamla (parallella) ligga kvar oförändrade som stora oanvända asfaltsytor. Någon gång måste man börja riva vägar och Roslagsvägen mellan tullen och universitetet är en utmärkt sträcka att börja med! Bygget av Norra länken har inneburit ingrepp i nationalstadsparkens skydd - det kan säkert ske igen. Bostäder kryper närmare och närmare nationalstadsparkens gränser, inte minst i och med utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden. Stockholm är unikt med så mycket grönska in i stadskärnan och vi vill att det ska förbli så. Vi vill skydda stadens gröna kilar med naturreservat och stärka sambanden mellan områden, nationalstadsparken måste skyddas och förstärkas.