Stadsbyggnadskontoret har haft samråd om ny översiktsplan för Stockholm.

Till grund för nämnda samråd, som genomfördes under tiden 10 november 2008 till 12 januari 2009, ligger rapporten Stockholms översiktplan-samrådsunderlag, oktober 2008.

Till handlingarna hör även de tre bilagorna Miljökonsekvensbeskrivning, Redovisning av riksintressen och Redovisning av miljö- och riskfaktorer. Handlingarna finns i sin helhet på stadens webbplats www.stockholm.se/oversiktsplan.

Följande organisationer har utöver att skicka sina yttranden till Stadsbyggnadskontoret även skickat dem till oss:
Djurgårdens hembygdsförening
Djurgården-Lilla Värtans miljöskyddsförening
Friluftsfrämjandet Norra Järva
Förbundet för Ekoparken
Haga Brunnsvikens vänner
Naturskyddsföreningen Stockholms län
Samfundet St Erik
Stockholms Sjögård
Svenska turistföreningen - Stockholmskretsen
Södermalmsparkernas vänner

Undersida till www.ekoparken.org
Uppdaterad 2009-01-28