Ur DN 2007-12-18

Publicerad 18 december 10:22

Foto: Sven-Erik Sjöberg
"Man tycks på fullt allvar tro att man kan mygla sig förbi svensk lag", säger Peter Arph, som leder protesterna mot ambassadbygget i Nobelparken. Inne i det gula huset pågår ombyggnaden för fullt, trots länsstyrelsens nej, hävdar han.


"Stopp för israelisk ambassad skadar Sveriges relationer"
Statens fastighetsverk överklagar länsstyrelsens beslut om att stoppa bygget i Nobelparken.

Länsstyrelsens beslut att stoppa bygget av Israels ambassad i slutet av Strandvägen får mycket långtgående konsekvenser för Sveriges relation till främmande makt.

Det hävdar Statens fastighetsverk - men boende på Strandvägen 57 jublar.

- Man tycks på fullt allvar tro att man kan mygla sig förbi svensk lag, säger affärsmannen Peter Arph och pekar på det gula, tornförsedda huset i Nobelparken.

- Där inne fortsätter arbetet med ombyggnaden med oförminskad arbetsinsats, men det kallas för underhållsarbete. I själva verket jobbar man efter ritningarna som ska förvandla huset till ambassad i mars 2008, hävdar han.

Peter Arph leder motståndsrörelsen mot Israels planerade ambassadbygge i Gamla skogsinstitutets hus med anor från 1700-talet.

Bakom sig har han, förutom en samling namnkunniga grannar i fastigheten på Strandvägen 57 och i andra fastigheter nära Nobelparken, även ett antal hembygdsföreningar med anknytning till Djurgården.

Deras huvudargument mot ambassadbygget är risken för att ett attentat skulle kunna drabba de omkringliggande fastigheterna.

- Vid en hotbild kan polisen bli tvungen att stänga av parken och den här biten av Strandvägen för allmänheten på obestämd tid med långvarigt trafikkaos som följd. Dessutom hindras vi då att utnyttja parken, säger Peter Arph som gärna rastar sin hund i Nobelparken.

Redan 2005 bad Israels regering UD om hjälp att finna nya lokaler sedan ambassaden blivit uppsagd från en fastighet på Östermalm. I dag inryms ambassaden i provisoriska lokaler intill Historiska museet på Storgatan.

Statens fastighetsverk föreslog Gamla skogsinstitutet som använts i många år av Livrustkammaren. Projekteringen inleddes 2006 och i september 2007 gav regeringen klartecken till ambassadbygget trots invändningar från Riksantikvarieämbetet som hävdat att fastigheten sedan 1971 var statligt byggnadsminnesmärke och att en omvandling skulle innebära en väsentlig minskning av det kulturhistoriska värdet.

Omvandlingen innebar, förutom ombyggnad av interiören, även omfattande säkerhetsåtgärder utomhus i form av ett 2,5 meter högt stålstaket och ett antal fordonshinder i parken och mot Strandvägen.

Stadsbyggnadskontoret gav i våras grönt ljus för omvandlingen och beslutade att det inte behövdes bygglov för att förvandla byggnadsminnet till en ambassad.

Men för en tid sedan sa länsstyrelsen stopp. Man ansåg att de påbörjade ombyggnadsarbetena stred mot lagen på en rad områden. Länsstyrelsen hävdade bland annat att förändringen av husets användning var så omfattande att det krävdes bygglov. Det planerade stängslet runt ambassaden stred mot detaljplanen för Nobelparken från 1911, konstaterade länsstyrelsen och beord­rade omedelbart stopp för alla bygglovspliktiga och detaljplanestridiga arbeten.

Nu har Statens fastighetsverk, SFV, överklagat länsstyrelsens beslut till länsrätten. I inlagan understryker SFV konsekvenserna för den fortsatta ombyggnaden och för Sveriges relation till främmande makt. Man hävdar att placeringen i Nobelparken ur säkerhetsperspektiv är mycket bra och att allmänheten inte kommer att utestängas från parken när staketet och trafikhindren är på plats.

SFV sätter hård press på domstolen genom att hemställa om "särskilt snabb handläggning". SFV hävdar att utrikesministern bör hållas informerad om ärendets handläggning enligt regeringsformens bestämmelser.

I överklagandet heter det:
"Skulle SFV inte inom en förhållandevis snar framtid kunna återuppta aktuella arbeten riskerar projektet drabbas av så stora förseningar att den planerade invigningen av ambassaden inte kan ske under år 2008. Sagda år är av särskild betydelse, eftersom detta år infaller sextio år efter det att staten Israel först etablerade diplomatiska förbindelser med Sverige, som en av de första förbindelser av sådant slag efter statens bildande."

På UD följer ambassadör Ulf Håkansson det känsliga ambassadbygget mycket noga:

- UD tillmäter det här stor vikt. Förhoppningsvis kommer det här att behandlas så snabbt som möjligt. Vi är angelägna att Israel ska kunna flytta in i lokaler som är bra för dem, säger han.

På SFV kommenterar fastighetschefen Ulf Tomner det uppkomna läget:

- Under alla förhållanden måste huset renoveras. Det handlar om en upprustning för generellt bruk, säger han.

Per Luthander

 
 
Utlagd 2007-12-18