Varför och på vilket sätt har Förbundet för Ekoparken engagerat sig för TV-eken?

Eken är stor och ståtlig men står utanför gränsen till nationalstadsparken. Förbundet har engagerat sig dels därför att det inte är långt till gränsen, ca. 150 m, vilket betyder att eken står i buffertzonen till nationalstadsparken där det heller inte är tillåtet att påtagligt skada riksintresset. Denna jätteek - inmätt som Djurgårdsek nr 51 av Rutger Sernander i början av seklet - är bärare av en enorm biologisk mångfald och stor betydelse i den mycket smala spridningsvägen mellan norra delen av nationalstadsparken och den södra. Dels engagerar vi oss därför att träd - i nationalstadsparken och annorstädes - inte får behandlas så lättviktigt som Stockholms stad i detta fall gör. Stadens tjänstemän hänvisar till en klart bristfällig undersökning. Vi - och alla andra som vaktar eken - kräver en ordentlig genomlysning och en öppen diskussion innan beslut tas. Tyvärr når inte heller den av staden engagerade norske arboristen Erik Solfelds utredning upp till godtabar nivå - främst genom att stadens tjänstemän hindrade honom från att göra en grundlig undersökning, bl.a. av rotsystemet. Nu väntar vi på sammanställningen av de undersökningar som gjorts med ultraljud och på andra sätt av mycket erfarna arborister, som på eget initiativ rest hit från andra delar av landet. Vi har sökt en dialog med trafikborgarrådet Ulla Hamilton och Trafikkontorets tjänstemän utan att få något gensvar.

Det är möjligt att eken måste tas ned. Vi - och andra som vaktar eken - böjer oss för fakta. Men det är också möjligt att den kan stå kvar. Det är ett helt unikt gatuträd - kanske världsunikt - som i flera omgångar räddats och skötts om - och vanskötts. Om det nu tas om hand på ett bra sätt - vilket bör få kunna kosta en del - skulle det kunna bli en förebild för hur träd bör skötas i de städer där mer än halva mänskligheten nu bor.

I stadens och SL:s utredningar har det sagts att en spårväg på Oxenstiernsgatan går att förena med att behålla eken. Vi undrar om det ändå inte är spårvägen som motiverar stadens vilja att ta bort eken. Om det skulle vara så att spårvägen - som utgör en tung last - försämrar ekens växtmöjligheter så mycket att den på sikt inte kan stå kvar bör spårvägen ges en annan sträckning. Tanken är att den ska gå från Djurgårdsbron till Ropsten, över Ladugårdsgärde på Lindarängsvägen. Narvavägen, Banérgatan, Valhallavägen erbjuder andra vägar.

Om det inte skulle gå att rädda eken och den fälls verkar FFE för att eken undersöks vetenskapligt. Den biologiska mångfalden skulle kunna undersökas och demonstreras genom de fynd som görs, åldern skulle kunna bestämmas och förutsättningarna skulle kunna klaras ut för att så här stora träd i en hård stadsmiljö ska kunna leva.

De som fortlöpande besiktigat TV-eken har noterat att den de senaste två-tre åren har tagit sig och ser allt friskare ut.

Richard Murray
ordf. Förbundet för Ekoparken
Drottningholmsvägen 1
112 42 Stockholm
08-6521479
076-8016897
www.ekoparken.org
richard.murray@comhem.se

TV-Eken 2011

 
Utlagd 2011-11-24