BLADET från EKOPARKEN
Nr 4 november 2004

IGELBÄCKENS NATURRESERVAT I SUNDBYBERG INVIGT

Den 5 oktober invigde landshövding Mats Hell­ström naturreservatet Igelbäckens dalgång, dvs den del som ligger i Sundbybergs stad. Invig­ningen, som ägde rum i Ursvik, beledsagades av Sundbybergs musikskola och Ursviksskolans elever som sjöng visor. Fanfar till Ekoparken spelades också på näverlur. Landshövdingen planterade symboliskt en lönn, som överlämnades till Ursviksskolan för fortsatt utplantering och vård. Nu återstår arbetet med att märka ut naturreservatet och att infria skötselplanen.

Bengt Rundqvist

FFE:S LITTERATURDATABAS.

Genom stöd från Agenda 21 började FFE att sammanställa en litteraturdatabas innehållande allt från tunga utredningar till dagstidningsartiklar med beröring till Nationalstadsparken. Den är nu rekonstruerad och ligger ute på vår hemsida under fliken ”Om Ekoparken”. Tyvärr är den inte uppdaterad sedan augusti 1997. Vi har därför lagt ut en kort och aktuellare litteraturförteckning med lite mer populära böcker om Ekoparken, vars senaste bok är utgiven 2002. Vi tar gärna emot tips på litteratur om Ekoparken och dess omgivningar.

Skicka tips till bengt@rundquist.nu

REFERAT FRÅN MÖTE OM NATIONALSTADSPARKENS SKYDD I LAGSTIFTNINGEN

Stadsbyggnadskontoret anordnade – på uppmaning av bl.a. FFE – den 4 oktober ett möte om Nationalstadsparkens skydd i lagstiftningen. Mötet, som ägde rum i hörsalen i Tekniska

nämndhuset, besöktes av ett femtiotal personer. Flera av FFEs styrelsemedlemmar var där och många av förbundets föreningar var också representerade. Mötet leddes av Arne Fred­lund och Cristina Björn från stadsbyggnadskontoret och inbjud­na var Jan Terstad från miljödepartementet och Carl-Gustaf Hagander från länsstyrelsen i Stockholm. Stadsbyggnadskontoret hade listat ett antal frågor inför mötet:

·        Vilket skydd ger lagstiftningen för Nationalstadsparken?

·        Vem bestämmer hur Nationalstadsparken avgränsas?

·        Hur viktig är gränsen? Finns någon bestämmelse som reglerar åtgärder utanför gränsen?

·        Vilken betydelse har Nationalstadsparken vid tillståndsprövning enligt miljöbalken m.m.?

·        Hur påverkas bygglovsprövningen av lagstiftningen?

·        Vilken makt har länsstyrelsen?

·        Varför behövs det en översiktsplan för Nationalstadsparken?

·        Behövs naturreservat?

Jan Terstad, miljödepartementet, inledde med att ge bakgrunden till att Nationalstadsparken bildades 1995. Parken skyddas direkt i lagen genom Miljöbalkens 4§, 7 mom. Nyckelbegrepp för skyddet är att ingrepp i par­ken bara får ske om det inte gör intrång i parklandskap  eller naturmiljö och att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt inte påtagligt skadas. Detta skydd inkluderar också bebyggda och exploaterade områ­den. Vissa områden i parken omfattas av speciallagstiftning.

En utredning om fler nationalstadsparker tillsattes 1996. Flera villkor ska uppfyllas för parkerna, bl.a. ska de utgöra stadsnära naturområden och ha ett skyddsbehov.


KANSLI:
Stora Skuggans väg 30
115 42 Stockholm

tel:
15 76 11
E-mail:
ekopark@algonet.se

Regeringen har också givit ett uppdrag till länsstyrelsen i Stockholm att utveckla ett program för samordnad skötsel och utveckling av Nationalstadsparken, ange mål, långsiktiga principer och riktlinjer för parkens skötsel och förtydliga parkens värden.

Carl-Gustaf Hagander, länsstyrelsen i Stockholm, redogjorde för hur lagskyddet ser ut idag.

Lagskyddet

– styr prövningar enligt annan lagstiftning

– är olika enligt speciallagstiftning

– prövas av myndigheter och domstolar utifrån lagregler vid detaljplaneläggning, miljöbalkstillstånd, väg- och järnvägsanläggning och dragning av ledningar

– gäller inte vid bygglov för tillfälliga åtgärder

Andra skyddsformer är t.ex. natur- och kulturreservat, detaljplaner och strandskydd.

Den på kartor i liten skala hittills angivna grän­sen för parken motsvarar i verkligheten 60 meters bredd, vilket gör det svårt att exakt veta var gränsen går. Länsstyrelsen ska bedöma om skada kan uppstå vid exploatering utanför parken. I propositionen om parken (1994/95:3) sades att: ”Buffertzoner behövs inte eftersom länsstyrelsen kan ingripa om riksintresse hotas oavsett om hotet finns innanför gränsen eller utanför. ” Länsstyrelsen tar ställning först när ett ärende om t.ex. gränsdragning prövas i sak. Cristina Björn meddelade att gamla detaljplaner kommer att tas upp  i den översiktsplan som ska göras för parken för att man ska kunna avgöra om planerna nu är inaktuella.

Efter inledningsframförandena var det en frågestund. Där framfördes bl.a. önskemål om att en stiftelse skulle bildas för förvaltningen av parken. På detta svarade Jan Terstad att det i regeringsuppdraget till länsstyrelsen finns möjlighet att se på förvaltningsformer för parken. På frågan om strandskyddet svarade C-G Hagander att detta är ett generellt skydd i miljöbalken och att länsstyrelsen bestämmer var det ska gälla. Hanteringen av strandskyddet har förts över till Stockholms och Solna kommuner. Richard Murray frågade hur man kan beskriva det historiska landskapet i översiktsplanen och fick svaret av Cristina Björn att man ska lägga ett grovt raster över översiktsplanen för att få fram detta. Jan Terstad sade att särskilda områdesbestämmelser kunde läggas ut över parken.

 

Kungliga Djurgårdsförvaltningens chef Gunnar Haeger ansåg att parken skyddas bäst genom att man ser till hela parken, inte genom att vissa delar läggs ut som naturreservat. En fråga om ett moratorium för beslut om t.ex. detaljplaner som gäller parken besvarade Arne Fredlund med att detta inte är möjligt då området är för heterogent.

Richard Murray/Lars Raij
TIVOLIUDDENS BELYSNING

De boende intill denna historiska plats har hittills kunnat njuta av en rofylld grönskande park med gångstigar och parkvägar lagom upplysta i vintermörkret. Nu har Solna kom­mun installerat ny belysning med ett skarpt orange ljus längs vägarna. Många betraktar detta som ljusförorening!
Andra åtgärder från kommunen är också störande, t.ex. pelare och betongklumpar för information som är obegripligt fula och dessutom svåra att tyda. Skräpig uppfattas även en permanent uppställd container för Sjöscouterna vara.
För att kunna förändra förhållandena kommer bostadsrättsföreningen i Bergshamra att skriva brev till kommunen med krav på förändring.

MEDLEMMAR

Inom förbundet hoppas vi att alla i medlemsföreningarna kontinuerligt kan ta del av informationen om vårt arbete.
Vi hoppas att den som förfogar över möjligheter att läsa FFE:s hemsida delar med sig av den informationen till de medlemmar som inte har egen dator.
Kontakta Bengt Rundquist, gärna per E-mail: bengt@rundquist.nu , om vi har felaktiga uppgifter gällande medlemsföreningarna i vårt register på hemsidan. Vi ändrar då så att vi alltid har aktuella uppgifter.

FÖRENINGSKONFERENS

Glöm inte att delta i höstens möte som blir i Etnografiska museet den 18 november med start kl.18. Ämnet är den fördjupade översiktsplanen för Nationalstadsparken inom Stockholms kommun. Inbjudan har gått ut till alla medlemsföreningar och enskilda medlemmar.

Välkomna!

Utlagd 2004-11-09