BLADET från EKOPARKEN
Nr 3 oktober 2006

FFE OCH BYGGANDET AV NORRA LÄNKEN
I stället för att överklaga detaljplanen för Norra Länken har FFE träffat ett avtal med Vägverket, Region Stockholm om att få följa projektet från start, med möjligheter att få all information som vi begär. I första hand ska informationen lämnas vid möten med en referensgrupp som bildas för detta ändamål. I den ingår förutom en representant för Förbundet, en representant för vardera länsstyrelsen och Djurgårdsförvaltningen. Om skador inträffar ska vi informera om detta, i första hand tillsammans med Vägverket, men om vi inte är överens får vi gå ut med detta själva. Vi har också möjlighet att under den mycket långa byggtiden - pågår till år 2015 - aktualisera ändringar i utförandet. Representant i referensgruppen är tills vidare Richard Murray.

NATIONALSTADSPARKSRÅD BILDAT
Länsstyrelsen lämnade i våras sin utredning Framtidens nationalstadspark till regeringen. I den föreslås länsstyrelsen få en betydligt aktivare roll i vården och utvecklingen av parken. Genom ett tillägg till förordningen om Plan- och bygglag föreslås länsstyrelsen uttryckligen
få ett samordnings- och uppsiktsansvar. I utredningen föreslås också en mängd åtgärder som är ägnade att förstärka den biologiska mångfalden, restaurera kulturmiljöer, förbättra tillgängligheten och informationen om parken. Det arbetet utförs av länsstyrelsen men stöds av rådet och för olika ändamål särskilt bildade referensgrupper. I rådet är Richard Murray ordinarie ledamot och Henrik Waldenström ersättare. En referensgrupp bildas för logotyp, namnfrågan och besökscentrum. I den ska Henrik Waldenström ingå. En annan referensgrupp bildas för att ta fram en utvecklingsplan för parken. I den kommer Richard Murray att
ingå. Nya referensgrupper kommer successivt att bildas allteftersom nya ämnen tas upp. Det
ska bli spännande att se om den nya landshöv-
ding som ersätter Mats Hellström den 1 januari 2007 har samma starka intresse för parken som denne och låter länsstyrelsen arbeta vidare enligt de nu uppgjorda planerna. Ett regeringsbeslut behövs också för att ge länsstyrelsen 2 milj kr om året i tre år och för att inför den nya paragrafen i förordningen. Utredningen finns på länsstyrelsens hemsida.

VÄLBESÖKT FÖRENINGSKONFERENS I GEOHUSET DEN 10 OKTOBER
Dryga 60-talet representanter för ca 25 medlemsföreningar slöt upp för att ta del av den pågående planeringen för nationalstadsparken. Först berättade Pernilla Nordström om det program som länsstyrelsen tagit fram i sin utredning. Det är ett mycket ambitiöst program som kommer att ta många år att genomföra och som kommer att kräva såväl stöd från regeringen som aktiv medverkan från de olika aktörerna i parken. Programmet spänner över allt ifrån ett besökscentrum till restaurering av historiska parker. Hur väl rimmar detta med översiktsplanen som Stockholms stad sent omsider tagit fram? Cristina Björn berättade om den plan som nu är ute på samråd - till den 1 november. Många bra principer blandas med en tämligen öppen hållning vad gäller ny bebyggelse i planens "bebyggda områden". Detta väckte mycket diskussion och kritik. Flera inlägg gällde vad som varit lagstiftarens avsikt och som kan utläsas ur propositionstexten. Något utrymme för studentbostäder med tillhörande service finns inte i propositionen, vilket även den som skrivit propositionen - Erik Casten Carlberg - kunde meddela. Slutligen presenterade Lars Gunnar Bråvander den skötselplan som han på Djurgårdsförvaltningens uppdrag tagit fram. Länsstyrelsens och Djurgårdsförvaltningens planer synes syfta till en utveckling av parkens värden medan stadens översiktsplan istället går ut på exploatering.
Richard Murray

ROSLAGSBANANS STATION
Detaljplan för en ny station på Roslagsbanan antogs den 7 sept 2006. Dp 2005-16195-54
Överklagande skulle ske före den 11 oktober.

YTTRANDE
Förbundet för Ekoparken har yttrat sig över förslaget till detaljplan för Botaniska huset i nationalstadsparken, en del av riksmuseet.
Riksmuseet vill uppföra en lagerbyggnad i 7 våningar, delvis under jord, intill Botaniska husets östra sidas mittersta del. Den nya byggnaden skulle i princip vara fönsterlös och förbindas med Botaniska huset med en lika hög glasad byggnad. Motiven för att bygga i parkområdet var att man ansåg det för dyrt att bygga helt under jord. FFE anser att den fördjupade översiktsplanen måste var klar innan man går vidare med "frimärksplaner" som påverkar det historiska landskapets natur- och kulturvärden.
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är mycket undermålig och gav inga alternativ. Uppenbart har konsulten sett uppdraget som att ett hus ovan jord ska uppföras, inte att se miljö-konsekvenser av flera rättvist gjorda alternativ. Ingen självständig naturvårdsbedömning har gjorts i detta ärende utan äldre material framtagna av annan konsult i ett helt annat sammanhang användes. Värden i omgivande kulturlandskap har förbisetts. MKBn bör göras om utifrån de principer som en MKB ska utföras. Ett bygge av denna dignitet i riksintresset nationalstadspark och statligt byggnadsminne får en prejudicerande verkan. Därför bör en restriktiv bedömning göras.
Fler alternativ måste utredas särskilt under jord. Att ett underjordiskt hus skulle skada grundvattnet avsevärt i jämförelse med den redan befintliga tunnelbanan är inte sannolikt. FFE anser att den föreslagna byggnaden skulle medföra allvarlig skada på de skyddsvärda grönytorna i området. Kvarvarande ekar skuggas och omplantering är naivt, särskilt av torreken. Botaniska huset är särskilt intressant som statligt byggnadsminne och att göra ett så stort ingrepp i Anderbergs arkitektur är inte rimligt. Att ekonomi och arbetsmiljö ska få medföra intrång i en oersättlig värdekärna för nationalstadsparken är fel. Ang omlokalisering av lagret föreslår FFE mot bakgrund av att förslaget görs om, att man prövar att lägga lagret under gräsmattan öster om husets södra del.
Henrik Waldenström

KUNGLIGA DJURGÅRDENS SKÖTSEL- OCH UTVECKLINGSPLAN JUST NU
Efter att en ny version av skötselplanen presenterades i våras, fick alla remissinstanserna en möjlighet att yttra sig fram till midsommar. 19 remissinstanser har nu kommit med synpunkter som håller på att bearbetas. Framförallt är det föreningarna i Förbundet för Ekoparken som har kommit med synpunkter, och FFE:s styrelse har haft väldigt många värdefulla synpunkter. Fortfarande väntar vi på synpunkter från länsstyrelsen och Stockholms stadsbyggnadskontor. Från att ha varit en mer renodlad skötselplan har rapporten successivt utvecklats till en rapport där värdena i nationalstadsparken beskrivs mer ingående. Flera nya bakgrundsrapporter om t.ex. de medeltida spåren i NSP, den militära verksamheten, Vetenskapsstadens utveckling och om experimentalfältets påverkan på markerna på norra Djurgården har KDF tagit fram för detta än-damål. Förhoppningsvis ska då också dessa beskrivningar ge bättre förståelse för de mål som formulerats för utvecklingen av de olika delområdena. Konflikter mellan olika intressen belyses ytterligare men när det gäller den pågående markanvändningen i parken är det faktiskt förvånande lite konflikter. Kanske har det under den långa tiden som olika aktiviteter utvecklats här också skett en lång anpassning för att inte skada andra intressen. Skötselplanen kommer också att illustreras med ytterligare kartmaterial där man tydligt ser nationalstadsparkens egen infrastruktur med olika stigar, gångvägar och vägar som finns och vilken trafik som där kan tillåtas. Kompletteringar kommer också att göras för att beskriva NSP:s närmaste omgivning och hur den kan möjliggöra att värdena inom NSP kan bibehållas och utvecklas. Förhoppningsvis ska en ny rapport vara färdig under hösten. Glädjande är att länsstyrelsens rapport och framtidsvisioner om nationalstadsparken överensstämmer väl med de värderingar som uttrycks och konkretiseras i skötselplanen.
Lars-Gunnar Bråvander

Utlagd 2006-10-20