BLADET från EKOPARKEN
Nr 2 maj 2005

SAMRÅD FÖR PLANERING AV NORRA STATIONSOMRÅDET

Städerna Stockholm och Solna har tillsammans startat ett planeringsarbete för att utveckla och bebygga området Norra Station, Karolinska sjukhuset och Karolinska institutet. Gränsen mellan de båda städerna går rakt igenom området, som delvis gränsar till Nationalstadsparken. Hela området beräknas stå klart omkring 2018. Stockholm och Solna har tillsammans med landstinget/Locum och Karolinska Institutet/Akademiska hus gjort en rapport som beskriver förutsättningarna för planeringen. Den 8 mars anordnades ett samrådsmöte som bevistades av Bitte Liberg och Lars Raij från Förbundet för Ekoparken.

Rapportförfattarnas vision är: "Den nya stadsdelen förenar i en unik miljö stadens kvaliteter med världsledande forskning, företagande och boende i Europas mest spännande tillväxtregion". Stadsdelen ska få karaktären av innerstad och "Science City". Det huvudsakliga syftet med rapporten är att vara underlag för programsamråd enligt PBL.

I rapporten finns två tänkbara gatu- och kvartersstrukturer presenterade: " Lindhagen", som i stort sett fortsätter kvartersindelningen från Vasastaden, och "Hallman", som har en solfjädersstruktur utgående från Torsplan. Förutsättningen för att området ska kunna bebyggas är att E4/E20 och Värtabanan läggs i tunnel under området. Karolinska sjukhuset kan inte anpassas till modern sjukvård till rimliga kostnader, och det är därför nödvändigt att bygga nya sjukhusbyggnader. Dessa ska placeras närmare Karolinska institutet.

Kollektivtrafikförsörjningen ska främst klaras dels med en förlängning av tunnelbanan från Odenplan till Karolinska sjukhuset, dels med den nya pendeltågstunneln, Citybanan, som ska få en uppgång vid Vanadisplan. Vid Norrtull ska en stor trafikrondell anläggas, som ska vara en "tydlig entrépunkt till staden". Värtabanan förs på en viadukt över rondellen, och en gångbro över Sveavägen ska förena Hagaparken med staden. Idrottsplanerna i Bellevue ska flyttas ut till den nuvarande bensinstationstomten. Mer information om planerna finns på www.stockholm.se. Gå in på stadsbyggnadsnämnden och sedan "Planering på gång".
Förbundet för Ekoparken har bildat en liten arbetsgrupp, som till den 4 maj ska skriva ett remissvar på rapporten, och vi kommer då förstås att fokusera på det nya områdets inverkan på Nationalstadsparken och dess buffertzoner. Vi återkommer till Bladet från Ekoparken med en sammanfattning av remissvaret.
Lars Raij

AKTUELLT FORSKNINGSPROJEKT

Ett stort antal av våra medlemsorganisationer har fått sig tillsända en enkät från Institutionen för Systemekologi vid Stockholms universitet. Man driver där ett projekt i stadsekologi som finansieras av FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Syftet med studien är att öka kunskapen om hur man kan förvalta städers naturområden på ett hållbart sätt. Forskning idag har visat att en hörnsten i hållbar förvaltning är att lokala föreningar, med sina medlemmar och speciella kunskaper, beredes möjligheter att

delta i denna förvaltning. Som ett led i studien har man nu vänt sig till olika föreningar som på ett eller annat sätt arbetar med kultur- och naturvårdsfrågor i Stockholm, i synnerhet med Nationalstadsparken. Studien kan ses i ett internationellt perspektiv där forskning kring städers naturområden blivit allt viktigare. Den ingår i det ev FN- startade forskningsprojektet Millenium Ecosystem Assessment. Vi hoppas att alla föreningar, som fått enkäten svarar på den. Vår medverkan är av stor vikt!
Styrelsen

KV. TRE VAPEN, LADUGÅRDSGÄRDET

Förbundet har avgivit ett samrådsyttrande över program för detaljplan för en del av kv. Tre Vapen på södra sidan av Gärdets sportfält. Kvarteret inrymmer idag militärförvaltningarna och Krigsarkivet. Programområdet ingår i nationalstadsparken. I programmet föreslås att bostadshus byggs på den del av kvarteret som nu upptas av en markparkering och en barack. Förbundet anser att detta innebär skada det historiska landskapets kultur- och naturvärden samt intrång i parklandskapet. Förbundet avstyrker därför projektet och framför att denna mark bör överföras till parkmark, trädplanteras och ingå i sportfältet.
Ulf Sandell

KV. ALNÄS, BERGSHAMRA

Förbundet har avgivit ett samrådsyttrande över program för del av kv. Alnäs vid Stocksundstorp. Kvarteret är beläget inom Nationalstadsparken. I programmet föreslås att bostadshus
byggs inom fastigheten Alnäs 3 intill Roslagsbanans gamla banvall som föreslås bli allmän platsmark (park). Inom fastigheten finns idag en mindre, äldre villa och på de två intilliggande fastigheterna två värdefulla villor som föreslås kulturskyddade liksom en äldre förrådsbyggnad öster om banvallen. I programmet illustreras två alternativ till den nya bebyggelsen i form av tre s k stadsvillor eller ett antal mindre hus, båda med totalt tolv bostäder. Förbundet avstyrker dessa lösningar som inte ansluter till områdets karaktär och därför innebär skada på det historiska landskapets kulturvärden. Förbundet anser dock att fastigheten kan bebyggas men i mindre omfattning.
Ulf Sandell

SUCCÉ FÖR BÅTFÄRDEN!

Vi var över etthundra personer från nära på tjugo olika föreningar som deltog i jubileumsutflykten den 9 maj. Det var en lite sval men mycket vacker vårkväll med otroligt vackra stränder att njuta av. Vi fick också se Fjäderholmarna med häckande fåglar på nära håll och som vanligt guidade Henrik Waldenström suveränt, roligt men också ironiskt och lite bitskt. I år gick turen upp till Ulriksdal och vidare in i Edsviken ända fram till älgen på grundet. Ordföranden Richard Murray berättade om de ärenden vi just nu bearbetar i styrelsen och Lars-Gunnar Bråvander förklarade hur arbetet med skötselplanen fortskrider. Som avslutning, efter Ekoparksfanfaren från Bengts näverlur, skålade vi i champagne och hurrade för vår älskade och viktiga nationalstadspark.
Benita Jansson