BLADET från EKOPARKEN
Nr 2 juni 2006

MUSIKHÖGSKOLAN MM,
KV. SVEA ARTILLERI

Förbundet har avgivit ett samrådsyttrande över program för planarbete för en del av kv. Svea Artilleri vid Valhallavägen - Lidingövägen. Kvarteret är beläget omedelbart intill Nationalstadsparken vars gräns går i Lidingövägen. I programmet föreslås att Musikhögskolan bereds en ny stor byggnad vid korsningen Valhallavägen - Lidingövägen och att ca 500 nya bostadslägenheter byggs där högskolans nuvarande byggnader finns. Innebörden skulle vara att f.d. Statens Normalskola, den s.k. Klavbyggnaden (röda tegelhuset vid Valhallavägen), Gula villan inom f.d. Generalstabens ridetablissemang kan rivas. Endast stallet och ridhuset bevaras. Befintlig vegetation försvinner så när som på en mindre del av sluttningen ned mot Starrbäcksängens bostadsområde.
Ridanläggningen, som ägts och drivits av Swartlings ridskola, är i sina äldre delar skyddad som byggnadsminne. F.d. Statens Normalskola och Klavbyggnaden är av stort kulturhistoriskt värde. Hela området är i stadens översiktsplan angivet som riksintresse för kulturminnesvården som en del i det värdefulla institutionsbältet.
Stadsbilden med det karaktäristiska mötet mellan stenstaden och institutionsbältet med äldre karaktärsbyggnader i park skulle helt utplånas i denna del. Nybebyggelsens massiva form mot Valhallavägen och Lidingövägen skadar det historiska landskapets kulturvärden och det kulturhistoriska värdet i byggnadsminnet Stadion. Byggnadsminnet Generalstabens ridetablissemang skadas allvarligt. Rivning av övriga kulturhistoriskt värdefulla byggnader i kvarteret är oacceptabel. Förslaget strider därmed mot Miljöbalken vad beträffar Nationalstadsparken, mot kulturminneslagen vad gäller Generalstabens ridetablissemang och mot stadens översiktsplan vad beträffar förslaget i sin helhet.
Förslaget avstyrks av Förbundet för Ekoparken. Förbundet framhåller att en miljöprövning med krav på framtagande av alternativ måste genomföras och att de berörda statliga bolagen Akademiska Hus AB och Vasakronan AB ska uppmanas att genomföra en gemensam studie av hela området Artillerikasernen - Gymnastik och Idrottshögskolan i samråd med staden och övriga allmänna intressen inklusive länsstyrelsen. Utredningen bör visa hur Musikhögskolans önskemål kan lösas med kompletterande nybyggnader där baracker nu står och där det nu rivna ridhuset stod, i syfte att möjliggöra bl.a. en ny konsertsal. Om acceptans av en sådan lösning av skilda skäl inte kan uppnås är en flyttning av Musikhögskolan den enda lösningen.
Ulf Sandell

HJORTHAGENS TRAFIKPLATS OCH AVLUFTSTORN FÖR NORRA LÄNKEN
Förbundet har avgivit ett samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Hjorthagens trafikplats, d.v.s. sammankopplingen av Norra Länken med Lidingövägen och Värtahamnen.
Förslaget innebär en ändring av den i gällande detaljplan fastställda lösningen. Den har bedömts ha otillräcklig kapacitet med hänsyn till nu beräknade framtida trafikströmmar.
Samtidigt har ett förslag till en ny detaljplan gjorts för det planerade avluftstornet vid Ryttarstadion. Tornet borde flyttas något närmare ridhuset och göras något lägre. Trafikplatsen är belägen utanför Nationalstadsparkens gräns vid Kungl. Tennisstadion medan platsen för avluftstornet ligger i parken.
Trafikplatsen föreslås nu uppdelad i en stor utbredd signalkorsning där anslutningen till Lidingövägen söderut och till Jägmästargatan sker samt en cirkulationsplats längre österut för anslutning till Värtahamnen. Trafikplatsen blir mycket utsträckt och i två plan, delvis med ett tredje för gång- och cykeltrafik. Förbundet anser att trafikplatsen blir alltför dominerande och efterlyser därför en bearbetning som syftar till bantning av lösningen. Särskilt dominerande är det utbredda betongdäcket vid signalkorsningen. Förbundet föreslår vidare att ett grönt stråk som förbinder Hjorthagsparken med Värtaverkets park tillskapas för att förbättra landskapsbilden och spridningszonen. Vidare anser Förbundet att en ny lösning på hur Midskogsgränd ska anslutas till Jägmästargatan bör tas fram och redovisas samt att frågan hur Norra och Södra Hamnvägarna ska sammankopplas måste studeras och redovisas. Särskilt det senare är viktigt för främst

kollektivtrafiken. Förbundet föreslår slutligen att en byggrätt införs i södra delen av kv. Nimrod (Värtaverket) för att möjliggöra en efterlängtad flyttning av ställverket i kv. Elektriciteten i syfte att i det kvarteret kunna bygga för bostäder.
Förbundet framhåller vidare att det tidigare planerade bullerskyddet i form av delvis glasade bågar över Norra Länkens körbanor på Storängsbotten nedanför Hjorthagsparken ska behållas och inte ersättas med murar. Förbundet föreslår också en ekodukt mellan Hjorthagsparken och Storängsbotten för att förbättra spridningsmöjligheterna och för gång- och cykeltrafiken. Avluftstornet bör minskas från 30 m till 20 m men det får inte innebära försämring av luftkvaliteten i omgivningen. Förbundet är dock tveksamt till att flytta tornet närmare ridhuset och menar att det hör till trafikanläggningarna, och hellre bör placeras närmare Värtabanan - Storängsvägen och ges en egnen utformning.
Ulf Sandell

BÅTTUREN I EKOPARKEN
Den årliga båtturen i Ekoparken ägde rum den 27 april. Väderutsikterna såg inte så lovande ut, men regnet nöjde sig med att hänga i luften. Henrik Waldenström guidade oss på sedvanligt suveränt sätt. Den i det närmaste fullsatta båten gick först till Fjäderholmarna med dess rika fågelliv, som bl.a. omfattar den största silltrutkolonin i Stockholms skärgård. Därefter gick färden vidare till Husarviken, där Richard Murray och Henrik berättade om Stockholm stads omfattande byggplaner utmed viken. Vi fortsatte sedan runt Lidingö och hann med en sväng in till Hammarby sjöstad, innan vi nöjda och välinformerade återkom till Strömkajen.
Lars Raij

BOCKHOLMEN IGEN!
Bockholmen Hav och Restaurang AB verkar ha goda förutsättningar att bli en riktig följetong. Solna stads miljökontor skrev i september 2005 att företaget i tre år har orsakat klagomål ang. störande ljud från musikspelande utomhus i samband med fester under sommarhalvåret. Vid en inspektion den 3 sept 2005 överskreds gällande riktvärden stort. Restaurangen har vid flera tillfällen lovat att grannar inte ska störas och att man ska följa gällande riktvärden. I en tjänsteskrivelse i slutet av sept 2005 föreläggs restaurangen restriktioner vad gäller ljudnivån samt vid vilken tid man får spela utomhus. Föreläggande är förenat med ett vite på 50.000 kronor.
Vad har hänt sedan dess? Verksamheten fortsätter i full fart och man söker nu bygglov för något som kallas förråd. Detta är relativt omfattande och man sticker inte under stol med att det kan komma att användas som festlokal. Grannar på båda sidor om vattnet som har yttrat sig har anfört att i gällande detaljplan är Bockholmen angivet som parkmark och att det inte finns några byggrätter inom området. Vidare anför man att sedan starten 2003 har över 700 kvm jungfrulig mark tagits i anspråk av arrendatorerna på Bockholmen. Den största delen ligger dessutom i vattenlinjens absoluta närhet som trädäck (300kvm) och pontonbryggor (150kvm). Verksamheten som bedrivs utomhus på Bockholmen beskriver några klagande som störande inslag i parkmiljö. Där spelar liveband, gäster skrålar, man skjuter upp fyrverkerier utan tillstånd, kör RIB (ribbåtsrace) och sjöflygplan.
Ansökan om bygglov för ett s.k. förråd samt ett bygglov i efterskott för skärmtak över befintlig utebar skulle enligt planerna tas upp till beslut i Byggnadsnämnden, Solna i slutet av april i år. Av handlingar i ärendets beredning framgick att man planerade att ge sökanden tillstånd. Samma dag som ärendet skulle tas upp i nämnden uppvaktades dess ordförande av flera medlemmar av styrelsen i Förbundet för Ekoparken. Grannar agerade också genom nya skrivelser. Resultatet blev att ärendet bordlades i avvaktan på s.k. grannhörande. Berörda grannar bereds enligt Plan- och Bygglagen 8 kap 22§ inkomma med yttrande. Detta skall handla om avvikelsen från den gällande detaljplanen eftersom marken enligt denna är parkmark. Yttrandena skulle vara inne senast den 19 maj 2006. Vi avvaktar nu med intresse vad resultatet kan bli och det sista ordet är inte sagt i detta långdragna ärende.
Birgitta Bergquist

Utlagd 2006-06-07