BLADET från EKOPARKEN
Nr 1 februari 2005

ÅRSMÖTET 2005

Förbundets årsmöte äger rum lördagen den 19 mars med start kl 14.00 i  Fakultets­klubben, Manne Siegbahnvillan. Denna ligger alldeles intill T-baneuppgång Universitetet. Mötet kommer att avhandla många viktiga frågor som rör Nationalstadsparkens hot och möjligheter. Boka därför in tiden!
Efter årsmötet visas CRYRING speciellt för deltagarna i årsmötet. Detta en lagringsring för joner med 52 m i omkrets. Den används för grundforskning inom atom- och molekylfysik. Framförallt studeras med hög precision kollisioner mellan joner och elektroner. Resultaten används till exempel för att förstå reaktioner i rymden. CRYRING är installerad i Manne Siegbahnlaboratoriet för fysik vid Stockholms Universitet, vilket är beläget i omedelbar anknytning till Villan.
Vi avslutar med middag på fakultetsklubben.
Program:
14.00 Årsmöte, kaffepaus ca 15.45
17.00-17.45 CRYRING
18.00 Middag 
Kommunikationer:
  Ta T-banan till Universitetet eller buss 40. Vid T-baneutgången tar man till vänster, uppför trappan. Därefter ca 150 meter rakt fram ligger Manne Siegbahninstitutet. Villan, som är mindre än övriga huset, ligger på husets vänstra sida.
Anmälan till middagen mottas genom att av­giften – 150 kronor – sätts in på Förbundets postgirokonto 447 07 29-7 senast den 11 mars.  Ange noga vem/vilka det gäller och om någon har speciella önskemål beträffande maten. Priset inkluderar mat och drink, övrig dryck finns till självkostnadspris.
För information: Kontakta Birgitta Bergquist på tel/fax 15 43 42 eller e-mail:  birgitta.bergquist@naturvetaren.se

Varmt välkomna!
Styrelsen

FÖRBUNDETS HEMSIDA JUBILERAR!

Nu har www.ekoparken.org kommit upp i ut­gåva nr 300. Det firar vi med att lägga ut ”Fan­far till Ekoparken” inspelad på näverlur på hemsidan. Du som har tillgång till en Mp3-spelare i din dator kan klicka på luren och lyssna på fanfaren. Samtidigt vill jag passa på att informera om att hemsidan fått en särskild spalt på höger sida med klickbar medlemsinformation och att vi tagit bort inloggningsuppgifterna. Jag kommer att försöka hålla hemsidan så aktuell som möjligt, så gå gärna in ofta och kolla om det finns någon nyhet.

Bengt Rundquist/webbmakare

TISDAGSKLUBBEN

Nu startar fågelskådningen före jobbet igen.
Jämna veckor (nr 10-22) ses vi vid buss 40:s ändhållplats ”St Lappkärrsberget”, ojämna veckor enligt program under adress  www.stof.nu eller www.ekoparken.com Alltid samling 06.30 och avslutning 09.00. Klä dig varmt och tag med matsäck till pausen. Observera att detta är en lämplig exkursion för nybörjaren, tub är bra att ha. Några kikare finns att låna. Det kostar 60 kr per gång, barn under 12 år, 30 kr. Res med kollektiva färdmedel, det är ingen garanti att vandringen slutar på samma plats som starten. Ledare är Henrik Waldenström och Rolf Westberg. Mera information kan fås på telefon 587 140 41.

Henrik Waldenström

 

 

HUSARVIKEN –
AVVERKNING FÖREGRIPER GRÄNSDRAGNING

Förbundets styrelse konstaterar i brev till landshövding Mats Hellström följande:

-          ett mycket stort område med kraftig vegetation har avverkats i syfte att sanera mar­ken och bereda den för exploatering. Detta gäller såväl Gasverkstomten som Storängskroken. Detta område ligger i buffertzonen[1] till nationalstadsparken. Detta område utgör en viktig spridningsväg för djur och växter inom parken (se ex-vis Stockholms stads översiktsplan 99 s. 143). Helt avgörande för den skada som uppstår för parken är hur marken återställs efter sanering och i samband med byggnation.

-          avverkningen håller sig inom den gräns (staketet) som angivits på den s.k. turistkartan över nationalstadsparken. Denna gräns stämmer dock inte med den gräns som angavs i propositionen om nationalstadsparken. I propositionen ingår en del av Gasverkstomten i parken – där Tumbagolfs tält tidigare låg. Parkens gräns är fortfarande under utredning.

-          avverkningen har skett på ett område där det är oklart hur strandskyddet ska tolkas.

-          längs med hela staketet – den gräns som an­gavs på ”turistkartan” – har vegetation – många stora träd – sparats. Detta är mycket viktigt och att ambitionen bör vara att bevara denna trädridå även vid en ev. framtida exploatering av tomten för att undvika skada på det historiska landskapets kulturvärden.

-          Mot bakgrund av ovanstående kan FFE konstatera följande:

-          Stockholms stad har på detta och andra sätt (markanvisningar) föregripit planeringen av området och gränsdragningarna för nationalstadsparken vilket är djupt olyckligt

-          planeringen och exploateringen av området blir avgörande för den skada som riksintresset nationalstadsparken åsamkas. Av avgörande betydelse är 1) att trädridån mot Husarviken bevaras och 2) att bebyggelsen tillåter återplantering av en stor mängd grönska på Gasverkstomten och i Storängskroken.

Avslutningsvis uttrycker förbundet förhoppningen att landshövdingen ska stödja förbundets begäran tillsammans med Kungliga Djurgårdens förvaltning om en miljöprövning av Husarviksbebyggelsen för att ge den en utformning som harmonierar med riksintresset nationalstadsparken.


[1] Citat ur prop.1994/95:3: ”Föredragande statsrådet strök också under att den gräns som läggs fast, normalt i samband med planläggning enligt plan-och bygglagen, bör utgå från syftet med bestämmelserna i naturresurslagen. S.k. "buffertzoner" behöver inte ingå i området av det skälet att staten skall garanteras en ingripandemöjlighet om ett exploateringsanspråk skulle dyka upp i denna buffertzon. Plan- och bygglagens regler medför nämligen att staten, dvs. i första hand länsstyrelsen, kan ingripa mot kommunala beslut som innebär att ett riksintresse hotas, oavsett om hotet ligger inom ett område av riksintresse eller i sådan närhet av området att riksintresset hotas.”