BLADET från EKOPARKEN
Nr 3 november 2003

FÖRENINGSMÖTET  I FISKAR­TORPET
DEN  23  SEPTEMBER

Ett varmt välkommen till den trivsamt upprustade lokalen fick vi av Wille Vinell och hans personal efter att ha beundrat den fantas­tiska utsikten över stan, 106 trappsteg upp i hopptornet. Mycket arbete har lagts ner på att få Fiskartor­pet att fungera igen och att det bedrivs aktiviteter och träning i området är viktigt för att få en fungerande anläggning. Vi uppmanades att besöka Fiskartorpet ofta bl.a. för att naturen här är idealisk för idrottsaktiviteter och Wille berättar att mera kommer att göras i framtiden.  Titta gärna på deras hemsida www.fiskartorpet.se

Det var ett tiotal föreningar av de 48 som ingår i förbundet som hörsammat kallelsen och även flera enskilda medlemmar kom till mötet. Förbundets styrelsemedlemmar presenterade sig och så gjorde även de deltagande föreningsrepresentanterna. Ordföranden Richard Murray inledde sedan kvällens diskussioner genom att berätta vad förbundet arbetar med just nu:

·        Med stor förvåning och besvikelse har vi sett att Rikspolisstyrelsen bygger hallar utan att vi i Förbundet fått information om saken. Det sägs att bygget är av hemlig natur, men bör väl ändå behandlas på sedvanligt sätt.

·        Ett besvärligt och initialt mycket brådskande ärende är planerna Banverket har att förstärka och förbättra järnvägen från Frihamnen genom Ekoparken. Vid Uggleviken planeras en ny bank som kommer att förändra området totalt och antagligen även påverka koloniområdet intill.

·        Den nya bebyggelsen i Frösunda fortskrider och de bullerplank man planerar mot Brunnsviken är inte bra utformade. Vi är bekymrade över den påverkan som blir vid Brunnsvikens norra del.

·        Vi är mycket besvikna över att Stockholms och Solna kommuner ännu inte efter 9 år har presenterat översiktsplaner över Nationalstadsparken.

·        Länsstyrelsen drar också ut på tiden beträffande sina åtaganden. En tydlig gränsdragning för Ekoparken finns ännu inte, men är äntligen på gång.

·        Planen för lager för miljöfarligt avfall som planeras på Gasverkstomten intill Husarviken.

·        I remissvaret till utredningen ”Aldrig långt till naturen”, som finns på Ekoparkens hemsida, driver Förbundet kravet att göra delar av nationalstadsparken till naturreservat och att undanröja hinder som motverkar spridningsvägarna i området.

·        Ett förslag till skötselplan håller på att utarbetas av Kungl Djurgårdsförvaltningen och de biologer som arbetar med underlaget menar att lagen för Nationalstadsparken måste ändras och att området skall jämställas med nationalparkerna. Stor vikt har också de Gröna kilarna för att främja spridningsvägarna i området.

·        En dröm för framtiden har Förbundet. Vi vill ordna en internationell konferens om tätortsnära områden och hoppas att det ska bli verklighet snart.

Henrik Waldenström informerade om situationen vid Beckholmen. Byggplaner finns hos JM Bygg att uppföra bostäder i kv. Grönland. Förbundet vill i stället att Djurgårdsvarvet ska rustas upp och kunna fortsätta sin verksamhet och att den maritima miljön bibehålls. Vidare diskuterades den alltid aktuella frågan om hur Nationalstadsparken ska skyltas för att man ska få bra information. Fortfarande får vi indikationer på att många stockholmare inte känner till parken. Som avslutning fick vi en noggrann genomgång av problemen runt Husarviken och bygg­andet av den nya anläggningen av Per Schönning från Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening.

Benita Jansson


KANSLI:
Stora Skuggans väg 30
115 42 Stockholm

tel:
15 76 11
E-mail:
ekopark@algonet.se

GRÄNSDRAGNINGEN  I NATIONALSTADSPARKEN

Länsstyrelsen har efter Stockholms stads sölande tagit initiativ till ett förslag om hur gränserna för parken ska dras. Det framgår grovt av propositionen om nationalstadsparken från 1994, där det förutsattes att Stockholm och Solna i översiktsplaner skulle precisera detta och annat. Solna har haft sin översiktsplan färdig för länge sedan men väntat med att anta den till Stockholm blivit klar. Stockholm har däremot aldrig blivit färdig.

Den viktigaste frågan gäller gränsdragningen vid Husarviken, Storängskroken och Storängsbotten. Hur den dras där avgör dels hur Gasverkstomten kan exploateras dels om den klena spridningsvägen över Storängsbotten kan förstärkas. På länsstyrelsens samverkansgrupps möte nyligen utlovades att samtliga förslag till gränsdragningar skulle presenteras på en gemensam karta och att detta skulle skickas till förbundet på remiss. Ansvarig inom förbundets styrelse för att hålla ihop det är Ole Settergren.

Richard Murray

HOTANDE  AVVERKNING  I EKOPARKEN

I Östermalmsnytt nr 41 fanns en artikel om denna trädavverkning. Det är en bostadsrättsförening på Brantingsgatan har beslutat att fälla tre avenbokar för att det gör tomten bättre, trots att träden är helt friska. Medlemmar i före­ningen har protesterat men befarar att fällningen kan ske när som helst. Området är ett av de viktiga spridningskorridorerna mellan Södra Djurgården och Stora Skuggan. Från Stadsbyggnadskontoret har man sagt att bokarna är en raritet och bör bevaras. Kan då vem som helst avverka i Ekoparken? Det finns ingen regel som hindrar en privat markägare som denna bostadsrättsförening att fälla träd på tomten. För att skydda mot avverkning behövs att parken får status som nationalpark eller att det skrivs en specifik skötselplan för området. Ett arbete som kan ta flera år att få genomfört. Låt oss hoppas att även privata markägare tar sitt ansvar beträffande trädbeståndet så länge.

Benita Jansson

 

MORATORIUM  FÖR AVVERKNINGAR

På Kungliga Djurgårdsförvaltningens områden inom Ekoparken råder nu avverkningsförbud. Det gäller alla stora träd och större trädsamlingar. Skälet är att Djurgårdsförvaltningen håller på med ett stort programarbete för hur parken skötas i fortsättningen. Därför ska inga avverkningar föregripa det resultatet. Alltså: t.v. inga avverkningar! Det ser vi i förbundet som en framgång, med de stora avverkningar förra året i friskt minne. Skötselplanen behandlas på annan plats i detta nyhetsbrev.

Richard Murray

ROSENDALS  SLOTT

Andra delen i den praktfulla serien om de svenska kungliga slotten har kommit.
Vi kan erbjuda medlemmarna i FFE boken till ett specialpris på 495 kronor, när den hämtas i förlagets butik på Narvavägen 19. Öppet­tider är vardagar 8­17, lunchstängt mellan 12­13. Erbjudandet gäller till årets slut, och tag med och visa upp detta nyhetsbrev för att få rabatt.
Christian Laine

BO SWEDÉN

har gått bort. Han var med och bildade Förbundet för Ekoparken 1991, då som drivande kraft i Hembygdsföreningen i Stockholms län. Under många år fungerande han som valberedningens ordförande i FFE och med sitt vittförgrenade kontaktnät i föreningslivet hit­tade han och valberedningen alltid bra medlemmar till styrelsen. Hembygdsrörelsen var hans stora intresse. Han var med i alla de hembygdsföreningar som finns i sydost, Nacka, Saltsjöbaden och Boo. Bo tjänar som ett föredöme och inspirationskälla för alla oss som nu arbetar vidare i hans anda.

Richard Murray, ordf.


SKÖTSELPLAN  FÖR NATIONALSTADSPARKEN

Kungliga Djurgårdens Förvaltning har låtit utarbeta ett förslag till skötselplan. Nu har den sänts ut på remiss och nu är det bråttom – senast den 15 december vill Djurgårdsförvaltningen ha in skriftliga synpunkter. Från För­bundets sida ska vi göra allt vi kan för att försöka hålla remisstiden och för att så allsidigt som möjligt ta vara på de intressen som våra medlemsföreningar företräder. Med den målsättningen har vi valt att göra så här:

-          Vi har utsett två ansvariga för Förbundets remissarbete: Henrik Waldenström  tar hand om natur- och rekreationsvärdena och Christian Laine om kulturvärdena och deras hantering i planen.

-          Vi har lagt ut Djurgårdsförvaltningens remisskrivelse och skötselplanen på vår hemsida, www.ekoparken.org. Det är en viktig och spännande läsning. Läs, begrunda och för fram era synpunkter! Till remisshandlingarna hör också ett antal områdeskartor. De kan vid behov beställas direkt från Djurgårdsförvaltningen: henrik.niklasson@royalcourt.se

-          Det går bra att sända synpunkterna på planen direkt till Djurgårdsförvaltningen. I så fall är vi tacksamma för en kopia för att kunna uppmärksamma synpunkterna också i Förbundets yttrande. Sänd den till henrik.waldenstrom@stromma.se eller Henrik Waldenström,  Armfeltsgatan 1, 115 33 Stock­holm

-          Tiden är knapp och remissarbete tar tid. Om Ni skulle välja att inte skriva ett eget yttrande till Djurgårdsförvaltningen, vill vi gärna ha någon form av besked om hur Ni ser på planen för att kunna ta vara på synpunkterna. Det vill vi i så fall ha skriftligen och senast den 5 december under samma adress som ovan.

-          Vi kommer att följa upp remissomgången och det fortsatta arbetet med en föreningskonferens den 27 januari 2004. Särskild inbjudan till konferensen kommer i början av januari.

Richard Murray, ordf

 

 

HOS PÄR PÅ SKAFFERIET I EKOPARKEN

Skafferiet är en röd, mycket vacker liten byggnad, som ursprungligen låg vid Dragongården på södra Djurgården. Där ligger idag den kinesiska ambassaden. Nu finns dragonladan sedan 1987 på Stora Skuggan, omgiven av höga ekar och granne med 4H-gården. Byggnaden är café och lunchrestaurang och drivs sedan april 1997 av Pär Johansson. Med sedan några år tillbaka finns också kompanjonen Sten Sjölinder, som på somrarna ansvarar för det café som ligger i Bergianska Trädgårdens gamla orangeri.

      Över en kopp kaffe inne på det lilla kon­toret berättar Pär hur han under flera år hade letat efter ett café att driva. Han saknade helt erfarenhet men hade bilden av sig själv som caféidkare. En annons fick honom att åka ut till Stora Skuggan, som låg i vintervila. Så fort han fick se huset och omgivningarna tänkte han - jag har hittat det. Att sedan caféet även skulle fungera som lunchrestaurang och fest­våning blev en överraskning och en utmaning. Kocken Göran Angberg, som fanns med när krogen på Fjäderholmarna öppnade, flyttade över till Skafferiet och man satte igång.

       Nu är Skafferiet väl etablerat och känt för sin goda mat. Soppan på trattkantareller har blivit ett begrepp, liksom de goda kakorna som man bakar i det trånga köket. Skafferiet bidrar säkert till att allt fler söker sig till Stora Skuggan.

       Yngre gäster vet till skillnad från de äldre oftast inget alls om Ekoparken, berättar Pär. Dom vet inte ens att Stora Skuggan ligger på Norra Djurgården. Några repliker Pär ofta får höra från folk som besöker stället för första gången är:  ” Jag hade ingen aning om att Stora Skuggan var så vackert! Jag visste inte att det finns ett så stort naturområde så nära city!”  

       Vi pratar en stund om vilken tillgång det är att ha en arbetsplats mitt i den skönaste na­tur och att kunna följa årstidernas växlingar på så nära håll.

       För en tid sedan besökte griskultingarna från 4-H gården Skafferiet men nöjde sig med att stanna på verandan!  Getterna och fjällkorna betar i sina hagar på andra sidan vägen och den stora ardennerhästen står och sover.

      Tänk dig, säger Pär, vilken lycka det är att möta fasantuppen vid vägkanten när man kör till jobbet! 

Birgitta Bergquist
Utlagd 2003-11-19