Sid 1 av 4.

BLADET från EKOPARKEN
Nr 1 februari 2004

UPPDRAG TILL LÄNSSTYRELSEN OM FÖRVALTNING, SKÖTSEL OCH UTVECKLING AV NATIONALSTADSPARKEN

Äntligen har regeringens uppdrag till länsstyrelsen kommit att utreda hur nationalstadsparken ska förvaltas och utvecklas i framtiden. Varför det dröjt flera år är svårt att begripa när man läser uppdraget. Länsstyrelsen har fått extra 420.000 kr per år i två år för att göra arbetet.

          Uppdraget är mycket allmänt hållet och kan t.o.m. tolkas som att allt är frid och fröjd. Samtidigt är det öppet vilket gör det möjligt att ta upp i stort sett vilka frågor som helst. Det är en öppenhet som parkens vänner bör utnyttja.

          Sedan ett antal år fungerar den s.k. samverksansgruppen, bestående av samtliga större markägare, Djurgårdsförvaltningen, Stockholms och Solna kommuner, länsstyrelsen och de ideella organisationerna, företrädda av Förbundet för Ekoparken och Kommittén Gustavianska Parken. Samverksansgruppen har inte något mandat att besluta i frågor rörande parken, men de många träffarna och gemensamma exkursionerna har gjort att en påtaglig samsyn utvecklats, vilket kan bli en värdefull tillgång i utredningen. Den stora utmaningen består i att få markägare, KDF och kommuner att prata sig samman om gemensamma mål, gemensam organisation och en ekonomi för parken – om vi ska sikta högt. Det rymmer många svåra frågor om organisationsform – fortsatt lös samverkan eller någon form av förening eller stiftelse – den kungliga dispositionsrätten, kommuners och länsstyrelses roll i förhållande till markägare och sist men inte minst de ideella organisationernas roll i det hela. Ju förr samtal mellan alla dessa aktörer kan komma igång inom ramen för utredningsarbetet desto bättre, tror vi i FFE. Kanske kan man börja i en blygsam skala med en gemensam

organisation för information och marknadsföring, för att sedan när tiden är mogen ta steg mot gemensamma beslut rörande skötselplaner och utvecklingsprojekt, ansvar för skötseln av hela parken osv.
          Länsstyrelsen har ännu inte utsett projektledare, än mindre bestämt arbetsformer. FFE och KGP har framhållit att vi önskar vara med från början (uppdraget anger ”efter samråd” med de ideella organisationerna och ”i samarbete” med kommuner, markägare och förvaltare). En delrapport om läget ska redovisas till regeringen 31 december 2004 och uppdraget i dess helhet 31 december 2005.

Uppdraget ligger utlagt på FFEs hemsida.

Richard Murray

BÅTTURER OCH VANDRINGAR I EKOPARKEN FÅR
EKOTURISMMÄRKET ”NATURENS BÄSTA”


Guidade båt- och cykelturer, vandringar och gökotta i Ekoparken i Stockholm - som görs i samarbete mellan Strömma och Världsnaturfonden WWF - har fått kvalitets- och ekoturismcertifikatet ”Naturens Bästa”. Det innebär att arrangemangen uppfyller höga kvalitetskrav och har liten miljöpåverkan.
      - Det känns mycket roligt att våra guidade turer med båt, cykel och till fots i Ekoparken nu ingår bland de 125 arrangemang i Sverige som uppfyller kraven, säger Henrik Waldenström, projektledare för Ekoparken WWF.
Han var en av de elva nya godkända ekoturismarrangörer som den 28 januari fick diplom av Charlotte Permell, programledare på SVT Naturfilm.
       Märkningskommitténs motivering lyder: "Ugglor, hägrar och tofsvipor mitt i stan. Sedan 1995 är Ekoparken världens första nationalstadspark, där kungliga parktraditioner

 

Sid 2 av 4.

möter skogens vilda flora och fauna. Här visar Henrik Waldenström och hans specialguider med mycket inlevelse, djupt engagemang och en stor portion humor besökaren att skyddsvärd natur finns på nära håll".
       Ekoturismmärkningen ”Naturens Bästa” omfattar nu 125 arrangemang från närmare 50 godkända arrangörer.
      - Med den här fjärde diplomeringen tar vi ytterligare ett steg i strävan att göra ”Naturens Bästa” till den självklara vägvisaren till de bästa naturresorna från Sveriges främsta ekoturismarrangörer, berättar Dan Jonasson, ordförande i Svenska Ekoturismföreningen.

Pressmeddelande  28/1 2004

UT I EKOPARKEN
Februari är en vintermånad, men snart kommer våren och det betyder att det är dags för Stock­holms ornitologer att leda vandringar i Nationalstadsparken för dem som vill se, höra och lära sig om parkens alla fåglar. Första tillfället är tisdagen den 24 februari kl 6.30 vid matnings­flotten vid Strömbron och sedan blir det vandringar alla tisdagsmorgnar fram till den 1 juni.

Mera information om tider och platser kan hämtas på adressen www.stof.nu eller

www.ekoparken.com

... UR OLJECISTERNERNAS DJUP:

Oljebolaget Preem ansökte 1998-12-28 (tre da­gar innan Miljöbalken skulle träda i kraft och därmed villkoren för tillstånd komma att skärpas) om att få öka sin omsättning vid Loudden från 229.000 ton oljeprodukter per år till 818.000 ton. Ansökan tillstyrktes av länsstyrelsen, vilken dessutom fann för gott att mildra de av Preem föreslagna utsläppsvillkoren. Beslutet överklagades till Miljödomstolen av Stockholms stad och av Förbundet för Ekoparken genom dess medlemsförening Djurgården - Lilla Värtans Miljöskyddsförening. Domstolen gick på länsstyrelsens linje. DLV ansåg det alltför betung­ande att driva ärendet vidare, men staden valde att överklaga till Miljööverdomstolen. I maj 2003 avstyrde denna, genom en oväntad dom, Preems planer. Avslaget motiverades främst av riskerna för boende och arbetande

längs transportvägen. I och med beslutet - vilket inte kan överklagas - togs ett betydande steg på vägen mot en definitiv flyttning av oljehamnen. För några veckor sedan fick Banverket och Green Cargo grönt ljus för flygbränsletransporter från Gävle till Brista f.v.b. till Arlanda. Eftersom Stockholm tidigare träffat en överenskommelse med Sigtuna om ett bidrag på 80 miljoner vid en flyttning av flygbränslehanteringen borde förutsättningarna vara goda för en minskning med bortåt 40 procent av petroleumtransporterna längs Lidingövägen och Valhallavägen - Stockholms farligaste gata. Men det tycks inte vara riktigt så enkelt. Hamnstyrelsens majoritet och hamnchefen förefaller nu vilja vrida klockan tillbaka. De farliga transporterna - 55.000 tankbilar om året längs Valhallavägen - skall tydligen fortsätta i många år. Flygbränslet till Arlanda skall, om styrelseordföranden får sin vilja fram, även i framtiden gå genom Stockholms innerstad och tankfartygen skall fortsätta att navigera den 90 km långa, svårseglade farleden genom Stockholms känsliga skärgård.

           Dessutom har hamnstyrelsen blåst liv i det gamla förslaget att köra olja och bensin på järnväg genom Nationalstadsparken, en lös­ning som för länge sedan avfärdats som olämp­lig. Förslaget visar tydligt de olyckliga följderna av att Värtajärnvägen - till följd av hamnens otidsenliga lokalisering - av EU ut­setts till en viktig länk i det transeuropeiska nätet (TEN) och därför rustats till högre standard och kapacitet: den maximala hastigheten ökas snart från 30 till 70 (möjligen 80) km/tim, samtidigt som antalet tåg fördubblas jämfört med nuläget. Risk föreligger också att anläggande av stabiliserande s.k. tryckbankar förstör en betydande del av det värdefulla Ugglekärret.

            Den nuvarande hamnstyrelsens agerande ger dessvärre oljebolagen råg i ryggen. Så har t.ex. OK-Q8 för ungefär ett år sedan sökt tillstånd att öka omsättningen vid Louddens oljehamn till 500.000 ton petroleumprodukter per år. Norsk Hydro önskar öka sin omsättning med över 100 procent - från 124.000 ton till 250.000 ton. Samråd om detta pågår för närvarande. Uppenbarligen är inte företagen övertygade om allvaret i stadens föresats att flytta hanteringen vid Loudden till lämpligare platser i regionen.

   

 

Sid 3 av 4

Men avvecklingen av Louddens oljehamn ser ut att riskera en avsevärd försening. Nuvaran­de stadshusmajoriteten har nämligen valt att återkalla den förra hamnstyrelsens uppsägning av cisternkontrakten. I stället för krav på avflyttning har oljebolagen från årsskiftet 2003/2004 fått femårskontrakt med option på ytterligare tre år. En avveckling torde därmed kunna inledas tidigast år 2012.

Claes Trygger

VAD HÄNDER I EKOPARKEN EGENTLIGEN
Peter Schantz presenterade boken ”National­stadsparken – ett experiment i hållbar utveckling” på Idrottshögskolan för en skara intresserade torsdagen den 12 februari. Peter Schantz som är en av förgrundsgestalterna i kampen för Ekoparken, beskrev hur lagstiftningen om den fysiska riksplaneringen var tänkt, och hur det blivit, genom en överblick av utvecklingen från 1950 - Norrmalmsregleringens tid - och framåt via tillkomsten av Planverket och Naturvårdsverket 1967 och vattendelaren Almstriden 1971 till dagens läge med klara rättstillämpningsproblem till följd av missvisande eller felaktiga miljökonsekvensbeskrivningar. Kort sagt fick vi en skrämmande bild av hur makten över planeringen förskjutits från kommunerna till näringslivet genom att "förhandlingsplanering" och medborgarinflytandet satts ur spel. Peter Schantz framhöll också behovet av en miljöombudsman, men konstaterade, att de flesta politiker inte önskar en stärkt miljörörelse.
Den mörka bilden kompletterades dock med några ljusare nyheter, t ex att Finlands första nationalstadspark, i Tavastehus, sannolikt kom­mer att utvidgas och dessutom få efterföljare i Björneborg och Heinola.


Erik Elvers, styrelsemedlem i Föreningen för Natur och Samhälle i Norden

KVARTERET GRÖNLAND
PÅ DJURGÅRDEN

Ni har säkert sett rubriken i dagstidningarna sen senaste tiden.  ”Inget äldreboende i kv. Grön­land” och ”Den maritima verksamheten räd­dad”. Två sätt att beskriva stadsbyggnadsnämn-

dens beslut den 5 februari.  Det är ett av de mest långdragna ärendena i Stockholm. Det handlar om varvsområdet mellan bron till Beckholmen och Gröna Lund, strandremsan vid Djurgårdsstaden som vetter mot Beckholmen. Marken och varvet ägdes en gång av Stock­holms Ångslupsaktiebolag och var ett aktivt varv för färjetrafiken i Stockholm.  Den hamnade hos byggmästaren Reinhold Gustafsson i början av 1980-talet efter diverse bytesaffärer.  Efter ytterligare bytesaffärer tog JM Bygg över och där har ägandet legat sedan dess.  JM lät göra ett attraktivt förslag med äldreboende i en strandnära bebyggelse. Visst skulle allmänheten kunna promenera på bryggorna! Men hade det blivit verklighet hade den naturliga maritima grundidén med ett varv skyddat av Beckholmen helt spolierats. Ärendet har som sagt legat och ”vilat” på stadsbyggnadskontoret sedan 1980-talet, beroende dels på en öns­kan att bygga bostädet men också på en osäkerhet vad gäller om ersättning kunde krävas av JM. Den nya plan- och bygglagen hade då nyligen trätt i kraft.
          Nu är det dock frid och fröjd efter beslutet att det inte blir någon bostadsbebyggelse på kv. Grönland. Under 1990-talet har dessutom de maritima intressena på och om­kring Beckholmen aktualiserats. På adressen www.sjogard.se samlar de intressenter, massor av frivilligorganisationer bl. a.  och där kan man läsa om planerna för en återuppväckt och utvidgad maritim verksamhet i Ekoparken. Skeppsholmen, Kastellholmen och Beckholmen ligger ju alla i Ekoparken.

Anne Murray

IDROTTSHÖGSKOLAN 

ligger uppe på berget bakom Stadion längs Lidingövägen.  Där vill man bygga ut med ca 4000 kvm för att slippa hyra in sig i näraliggande lokaler för de behov skolan har idag. Ett programförslag har varit ute på remiss, det är alltså inget planförslag. I programförslaget finns två alternativ; det ena på framsidan öster om huvudbyggnaden och mot Lidingövägen. Det har vi i vårt remissvar förkastat, dels för att det blir för dominerande, dels för att det tar vacker parkmark i anspråk och dels för att det är ett grönområde som nyttjas av Starrbäcksängens boende som lätt tar sig dit via gångbron över Lidingövägen. Vi har förordat

 

   

 

Sid 4 av 4.

alternativ två som innebär en tillbyggnad på baksidan mot Fiskartorpsvägen och Östermalms idrottsplats. Detta under förutsättning att man verkligen har utrett alla möjligheter till effektivisering av befintliga lokaler och inhyrning i näraliggande,  gamla Allmänna BB och Musikhögskolan.  Vi anser att en måttlig tillbyggnad mot norr skulle kunna vara positiv, men hänsyn måste tas till spridningsvägen längs Fiskartorpsvägen. När barackerna mot Lidingövägen rivs skall de ersätts av ädellövskog.

 Anne Murray, Bitte Liberg

KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 2004

Årsmötet 2004 äger rum lördagen den 27 mars kl 14.00 i Klockhuset, på Sabbatsbergsområdet

Motioner till årsmötet måste vara Förbundets tillhanda senast den 6 mars 2004.

Årsmöteshandlingarna sänds ut med E-mail inom två veckor.

Klockhuset når man lättast på promenadvägar från S:t Eriksplan och från busshållplatsen på Dalagatan, där man sedan passerar Sabbatsbergs sjukhus. Adressen är Sabbatsbergsväg 22.

Mellan kl. 16 och 17, efter årsmötesförhand­ling­arna, erbjuds ett föredrag av Christian Laine om Rosendals slott. Nyligen kom den andra delen i serien De Kungliga Slotten ut, en ingående skildring av Karl XIV Johans lustslott på Djurgården, uppfört som ett monteringsfärdigt hus av arkitekten Fredrik Blom. Boken illustreras med fotografier av Ingalill Snitt och har Christian Laine som huvudredaktör. Den kommer att finnas till försäljning för intresserade.

Innan vi sätter oss till bords för middag finns möjlighet att följa med på en guidad tur i Sabbats­bergsområdet. Då finns en chans att se och uppleva ett intressant område med hus från 1700- och 1800-talen. Här togs stadens fattiga om hand, här startades brunnsverksamhet och här fanns Stockholms första gasklocka. Dessutom visas den nyanlagda ”Sinnenas trädgård”.

Middagen inleds med en drink kl. 18 och följs sedan av läckerheter från Skafferiet. 

 

Anmälningar till middagen mottas genom att avgiften – 150 kronor – sätts in på Förbun­dets postgirokonto 447 07 29-7 senast den 22 mars. Ange noga för vem det gäller och om någon har speciella önskemål beträffande ma­ten. Priset inkluderar mat och drink, övrig dryck finns till självkostnadspris.

För information: Kontakta sekr. Birgitta Bergquist tel/fax 15 43 42 eller maila till

birgitta.bergquist@ebox.tninet.se

FAVORIT I REPRIS

FFE:s båttur i Ekoparken

torsdagen den 22 april

Naturligtvis blir det även i vår en båttur i Ekoparken. Vi gör en tur för alla medlemmar den 22 april med start från Ström­­kajen kl. 18. Henrik Waldenström lotsar oss runt öar, in i vikar och smala passager. Turen avslutas vid Stallmästargården ca 20.15. Kostnaden i år är 100 kronor per vuxen, gäster är välkomna. Anmälan till: Henrik Waldenström på tel 08-587 140 41 (även telefonsvarare) alt. mobil 070 536 73 14 eller mail-adressen:  henrik.waldenstrom@stromma.se  Vid an­mälan kan även smörgås och dryck förbe­ställas à ca 50 kr.

Reservera den 22 april för Ekoparken!Delfin 2 vid Ålkistan

   

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delfin 2 vid Ålkistan.