___________________________________________________________________________

 

Välkommen till detta första nyhetsbrev från Förbundet för Ekoparken. Här kom­mer frågor som i alla avseenden rör nationalstadsparken att ventileras och du som läsare är välkommen med synpunkter till vår mailadress.

 


 

 

OLAGLIG ETABLERING PÅ BOCKHOLMEN?

I Stocksundet mellan Stocksundstorp och Stock­sund ligger en liten ö som ingår i na­tionalstadsparken: Bockholmen. Ett kafé har en tid funnits på ön. Kaféet har fått tillstånd till en uteveranda. Denna hade i våras vuxit ordentligt och går nu ned till vattnet samtidigt som ett party­tält ställts upp på tomten. Trakteringen har ökat i omfattning och även ljudnivån. En ordentlig ljudanläggning hörs över hela sundet och stör folk på andra sidan vattnet. Förbundet blev i våras kontaktade av boende i Stocksund och har sedan dess förgäves sökt få klarhet i vad som gäller från Solna stad.

Richard Murray

 

 

ÖVERSIKTSPLANEN FÖR NATIONAL­STADSPARKEN ÄNTLIGEN PÅ GÅNG?

När nationalstadsparken bildades 1995 förut­satte beslutet att Solna, Stockholm och Lidingö skulle ta fram översiktsplaner för sina respek­tive delar. Där skulle bl.a. gränserna anges nog­grant. Solna har sedan länge ett för­slag till översiktsplan liggande men har väntat med att anta den till dess att Stockholm blivit färdig med sin del. Stockholm har emellertid sölat – man kan misstänka för att ha fria händer att bygga i parken. Länsstyrelsen har dock nume­ra tröttnat och dragit igång ett arbete för att få fram översiktsplanerna. Man har börjat med frågan om hur gränserna ska dras. Enligt upp­gift följer man med två undantag strikt de grän­ser som angavs på kartan över national­stads­

 

 

parken, som förbundet tog initiativ till och som sedan arbetades fram i samarbete mellan för­bundet, Stockholms stadsbyggnads­kontor och Djurgårdsförvaltningen. De två undan­tagen gäller dels den nordvästligaste spet­sen mot Sollentuna där området Margre­te­borg just håller på att bebyggas, dels Stor­ängs­kro­ken och Husarviken. I det senare om­rådet är gränsdragningen viktig med tanke på framtida exploatering av Gasverkstomten. Länsstyrelsens handläggare har utlovat att för­bun­det ska få ge synpunkter på förslaget in­nan det går till beslut. Detta bör ske i höst.

Richard Murray

 

 

UPPVAKTNING AV

PY BÖRJESSON

Stadsbyggnadsborgarrådet i Stockholm, Py Börjesson (s), uppvaktades i våras av Richard Murray, Ole Settergren och Henrik Walden­ström. Förbundet tog bl.a. upp översikts­planen för Stockholms del av parken och poäng­terade vikten av att den blev färdig och att i den pro­cessen ville förbundets många olika föreningar medverka. När det gällde Norra länken betonade för­bundet att staden borde välja Cedersdalsgatealternativet istället för förslaget att gå igenom och under Belle­vue­parken. Vi­da­re framhöll förbundets representanter värdet av att seriöst gå vidare med att dra Frescati­länken ända ut till Ål­kistan – givetvis med beaktande av lokala miljöhänsyn, främst vid Ekhagen. Den utfäs­tel­sen gjordes i samband med att ett finan­sieringsavtal träffades rörande Norra Länken. Andra frågor som togs upp var huvudmanna­skapet för parken, det ökade trycket på parken från å ena sidan Hjorthagen-Värtan och å den andra sidan Norra Stationsområdet, Albano-områdets utveckling m.fl. Förbundet följer upp frågorna efter sommaren.

Richard Murray

 

 

VÄRTABANAN OCH VÄRTAHAMNEN
Godsjärnvägen Värtabanan är föremål för upprustning och Nationalstadsparken förblir inte opåverkad av ombyggnaderna. Buller­nivå­erna i banans omgivning kommer att öka. Den största faran ligger i de planerade förstärk­ning­arna av banvallen Den billigaste lösningen är att anlägga s.k. tryckbankar som tjänstgör som mot­vikt mot tåget. Det betyder att ett unge­fär trettio meter brett och flera hundra meter långt område längs sidorna av järnvägen kommer att täckas av ett nästan manshögt lager sten och grus. Ungefär hälften av det unika träsket vid Uggleviken kommer härigenom att utplånas.

Dessutom finns det anledning befara att hamn­styrelsen kommer att arbeta för att ben­sin och brännolja skall transporteras på den ny­rustade järnvägen. Härigenom kan av­veck­lingen av oljehamnen komma att upp­skjutas trots avtal och uppsägning av nuvaran­de hantering vid Loudden, med alla de risker detta innebär för Stockholms känsliga skär­gård och för Parken.
Även tänkt persontrafik i form av en för­läng­ning av snabbspårvägen till Ropsten och Värtan via Karlbergs station, Karolinska institutet och Alba Nova (f.d. Fysikcentrum) måste därför sannolikt skrinläggas.
Claes Trygger

 

 

PROGRAM FÖR KTH-OMRÅDET
I Albano (angränsande till det aktuella områ­det) planeras en utvidgning av den befintliga Teknikhöjden. Syftet är att erbjuda lokaler åt nystartade teknikföretag, avknoppade från KTH. Vidare har det framförts tankar på stu­dent­bostäder inom såväl programområdet som i Albano. Längre fram kan det eventuellt bli aktuellt att överdäcka Östra Stations spår­område.
Grönstrukturen skall vidmakthållas, vårdas och förstärkas enligt förslaget. Vidare fram­hålls att genomfartstrafiken på Drottning Kris­tinas Väg bör minskas, att antalet par­keringsplatser inte bör ökas och att parkering i garage bör ersätta markparkering samt att möj­lig­heterna att för­bättra områdets kollek­tivtrafikförsörjning bör ses över. Något mer sägs inte om Försvarshög­skolan i program­förslaget, men vid samrådet framkom en mer detaljerad bild. Den planerade nybyggnaden är tänkt att ligga vid Drottning Kristinas Väg, mellan f.d. Statens Provnings­anstalt (med för­bindelsegång till denna) och de relativt ny­bygg­da Q-husen samt gränsande till Hovjä­gar­bostället. Byggnaden är på 15.500 kvm BTA (svarande mot ungefär ett och ett halvt Hötorgshus), vitputsad och med stora glas­ytor. Detta strider helt mot karaktären hos be­fint­liga byggnader i området och därigenom även mot andan i programförslaget. Till detta kommer frågan om trafikförsörjningen: det förutses att arbetande och studerande vid För­svarshögskolan är bilburna i långt högre grad än teknologer och anställda vid KTH. Stora par­keringsproblem kan därför förutses om bygget kommer till stånd. Det andra orosmomentet utgörs av planerna på student­bostäder. SBK:s inställning, sådan den framkom vid samråds­mötet, synes vara att man först skall bygga Försvarshögskolan, kanske också stu­dent­bostäder, och att man först därefter skall börja följa programmet för området. Det är svårt att uppfatta detta som en rimlig ordning.
Claes Trygger

 

 

TISDAGSKLUBBEN

Tror du att man kan se och höra femtio olika fågelarter i Ekoparken under några morgon­timmar? Om inte, ska du träffa Henrik Wal­den­ström och alla andra entusiastiska fågel­skådare en tisdagsmorgon vid Fiskartorpet. Med start den 19 augusti möts man vid hopp­tornet och studerar höststräcken fram till den 21 oktober. Och det bästa av allt, starten sker redan klockan halv sju på morgonen, så du hinner till jobbet i vanlig tid. För närmare de­taljer titta på www.stof.nu

Benita Jansson