Förbundet för Ekoparken
Samverkande organisationer i Stor-Stockholm

Verksamhetsberättelse 2007

Översikt

Året har å ena sidan präglats av ifrågasättanden av lagen om nationalstadsparken, å andra sidan av ett utvecklingsarbete som bedrivits av länsstyrelsen.

Lagen och dess tillämpning har diskuterats med statliga myndigheter och landshövdingen i Stockholm mot bakgrund av Stockholms stads uttalade ifrågasättande av lagens relevans. Byggandet i buffertzonen fortskrider utan ingripanden från något håll. Länsstyrelsen tillstyrkte upphävandet av ett statligt byggnadsminne - Generalstabens ridhus - i buffertzonen till parken, vilket utlöste kraftiga medborgarprotester. Kring f.d. Skogsinstitutet i Nobelparken förekommer också kraftfulla medborgarprotester, för att förhindra att omvandlingen till ambassad förhindrar allmänhetens tillträde till parken.

Länsstyrelsen har under året fortsatt sitt arbete med en vård- och utvecklingsplan för nationalstadsparken. Detta samlar aktörerna i parken till ett konstruktivt samarbete.

Några framsteg i dialogerna med Solna om byggandet i buffertzonen och med Stockholm om dess översiktsplan och om planeringen av Husarviken har inte gjorts.

Styrelse, revisorer, valberedning
Styrelsen har bestått av nio ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Richard Murray, enskild medlem, ordf.
Bengt Rundquist, Friluftsfrämjandets distriktsförbund i Stockholm, v. ordf.
Birgitta Bergquist, Norra Djurgårdens Vänner, administratör
Lars-Gunnar Bråvander, enskild medlem, ledamot
Märtha Angert Lilliestråle, Haga-Brunnsvikens vänner
Anne Murray, Föreningen Östermalm, kassör
Cecilia Lagersvärd, Föreningen Stockholms Auktoriserade Guider, sekreterare
Ulf Sandell, enskild medlem, ledamot
Henrik Waldenström, Stockholms ornitologiska förening, ledamot
Johan von Garrelts, Haga-Brunnsvikens Vänner, suppleant
Bitte Liberg, Södermalmsparkernas vänner, suppleant

Styrelsen har haft 7 protokollförda och 2 icke protokollförda sammanträden.

Revisorer
Hans Hägg, Stockholms vandrarförening
Hans Wiklund, Svenska Turistföreningen, Stockholmskretsen
Per Björkman, Samfundet S:t Erik, revisorssuppleant
Valberedning
Erik Elvers, Föreningen Natur och Sa.mhälle i Norden, sammankallande
Mats Gullberg, Svenska Turistföreningen, Stockholmskretsen
Ella Öström, Haga-Brunnsvikens Vänner

Ekonomi

Ekonomin har skötts av Anne Murray, som är förbundets kassör. Antalet medlemsorganisationer är 48 (2006 50) stycken. Intäkterna var under 2007 30.286 kr (2006 40.830 kr), varav medlemsavgifter från föreningar 27.600 kr (21.300 kr). Genom påminnelser har antalet betalande föreningar ökat. Under året har några föreningar som inte betalat under ett antal år avförts från medlemsförteckningen. Det gäller Sofia Hembygdsförening, Vårt Stockholm, Symbios och Picknick-klubben. Föreningar med svag ekonomi medges nedsättning av avgiften med hälften. Nya medlemmar är Folkkulturcentrum och Lilla Frescati koloniförening. Ett mindre antal enskilda medlemmar är anslutna. Medlemsavgifterna från dessa var 2.300 kr (2.000 kr). Intäkten av försäljning av böcker och kartor och annonser på hemsidan var 960 kr (400 kr). Nettokostnaden för årsmöten och konferenser var detta år 9.643 kr (8.784 kr). Båtturen gav en nettointäkt på 2.088 kr (mot en nettokostnad på 400 kr förra året) tack vare god anslutning. Förbundet har erhållit gåvor om 2.400 kr (1.800 kr).

Kostnaderna har belöpt sig till 39.045 kr (57.152 kr). Av kostnaderna svarar administration för 8.625 kr (10.628 kr). Det är kostnader för telefon, kopiering, porto, tryck, papper, kuvert, transporter m.m. Hemsidan har i drift kostat 2.554 kr (2.347 kr). Kostnader i samband med att förbundet deltagit i aktiviteter som Igelbäckens dag och Skeppsholmens dag samt trycksaker har uppgått till 500 kr (500 kr).

Året resulterar i ett överskott på 15.806 kr (1.785 kr). Förbundets kassa och plusgiro uppgick vid årsskiftet till 77.233,02 kr (61.724 kr).

Det stora överskottet betingas av att en planerad broschyr inte hanns tryckas år 2007.

Administration

Kansliet har skötts av Birgitta Bergquist, som hämtat post, avlyssnat telefonsvarare och administrerat utskick. I viss utsträckning kan administrationen nu skötas på elektronisk väg och på distans. Kallelser, handlingar och annan information skickas ut elektroniskt till de föreningar som har e-post samtidigt som de läggs ut på förbundets hemsida. Till de föreningar som inte har e-post skickas handlingarna per post. Förbundet delar lokal med Föreningen Stora Skuggan. Telefonen är borttagen men abonnemanget har behållits för att kunna ta emot meddelanden på telefonsvarare. Telefonsvararen avlyssnas på distans. Förbundet har tömt lokalen på allt utom arkivmaterial. Kungl. Djurgårdens förvaltning upplåter lokalen utan ersättning.

Hemsida

Förbundet verkar för att uppmärksamma parken och sprida information om den och verksamheter i parken. Gentemot allmänheten sker detta främst genom hemsidan - www.ekoparken.org - och broschyrer.
Hemsidan har skötts av Bengt Rundquist, som är förbundets webbmaster. Styrelsens medlemmar ansvarar för olika sidor. Medlemsföreningar som inte har egna hemsidor kan ha en hemsida under förbundets hemsida. Två föreningar utnyttjar detta f.n.
Antalet besök kan numera jämföras med antalet på stora, rikstäckande föreningars hemsidor. Under 2007 har totalt 670.575 besök gjorts på hemsidan eller någon/några av dess undersidor. 45.200 av besöken gällde medlemssidorna. 16.200 gällde aktivitetsguiden. Med besök menas någon som från startsidan klickar sig vidare till hemsidans undersidor.
Aktivitetsguiden är en av de viktigaste delarna av hemsidan. Där kan alla medlemsföreningar annonsera möten, föredrag, vandringar, visningar etc. Sammanlagt har antalet registrerade aktiviteter under året på föreningarnas Aktivitetsguide uppgått till 76 (170) stycken. Detta är ett bra sätt för medlemsorganisationerna att annonsera och samtidigt ett mycket effektivt sätt att demonstrera parkens värden och det stora intresse som omfattar den. Webbmastern har under året provat att medlemmarna själva aktiverar sig, därav det sämre resultatet.
Hemsidan har för att kunna hållas aktuell uppdaterats drygt 80 (80) gånger under år 2007. Hemsidan är nu (2008-03-30) uppe i sin 496:e utgåva. Snart är det dags för 500-utgåvejubileum.
En särskild ruta har lagts in där FFE kan kommentera olika händelser, som berör Ekoparken.
Ett Internetarkiv finns numera där inkommande och utgående skrivelser fortlöpande läggs in.

Årsmöte, föreningskonferenser och andra medlemsaktiviteter

Årsmötet hölls den 24 februari 2007 i Kungl. Vetenskapsakademiens lokaler på Norra Djurgården. Bengt Edlund höll ett föredrag om tillkomsten av Förbundet för Ekoparken och uppropet 1991 för att rädda norra och södra Djurgården. Efter årsmötet deltog ca. 40 personer i en buffémiddag.

En föreningskonferens om planeringen kring Skeppsholmen, Kastellholmen, Galärvarvsparken, Beckholmen och museerna på Ladugårdsgärde planerades till hösten 2007 men hanns inte med utan fick skjutas upp till början av 2008.

Årets guidade båttur gick av stapeln den 26 april med bortåt 100 deltagare.

Förbundet har haft svårigheter att få ut nyhetsbladet. Försök har därför gjorts att löpande ge aktuella kommentarer på hemsidan (se ovan).

Diverse utåtriktade verksamheter

Från och med i år har Solna stad markerat Nationalstadsparken på den turistkarta som kommunen ger ut årligen.
Förbundet deltog i Hagadagen den 10 juni och i Skeppsholmsdagen den 9 september med bokbord och banderoll. Skeppsholmsdagen samlade uppskattningsvis 22.000 besökare.
Flera av styrelsens ledamöter har hållit föredrag om parken för föreningar och sammanslutningar.
Henrik Waldenström deltog i Stockholms Sjögårds välbesökta konvent.
Arbetet med att ta fram en mer påkostad broschyr, med karta, har pågått under ett par år och är nu äntligen färdigt. Tryckningen hanns dock inte med som planerat under hösten. Broschyren ska förhoppningsvis kunna hålla i ett antal år framöver.

Internationell konferens

Planeringen för en internationell konferens på temat Stad och natur i balans har tagit ett stort steg framåt genom att Stockholms läns hembygdsförbund, Samfundet S:t Erik och Stads- och kommunhistoriska institutet vid Stockholms universitet är intresserade av att medverka. Ett konkret program är under utarbetande för att kunna ligga till grund för bidragsansökningar.

Uppvaktningar

Ett antal uppvaktningar har genomförts under året. Miljöminister Andreas Carlgren uppvaktats rörande den aktuella situationen beträffande den bristande respekten för lagen. Statssekreterare Elisabeth Falemo uppvaktades rörande förslaget att ge länsstyrelsen en starkare roll som övervakare av hur lagstiftningen tillämpas och hur parken utvecklas. Anders Ekengren, folkpartistiskt kommunalråd i Solna, uppvaktades på sin 50-årsdag och fick där som present en gökotta, under vilken olika planfrågor i Solna diskuterades. Borgarrådet Mikael Söderlund, Stockholm, har vid ett tillfälle informerats om aktuella frågor. Miljöpartiet i Stockholms stad uppvaktades med anledning av planeringen av Husarviken. Richard Murray har deltagit i två av Solna stads Visions-seminarier. Henrik Waldenström har deltagit i möten på temat "Solna som turiststad" där det framgått att Solna verkligen vill satsa på turismen, med båt- och busstrafik och har ett intresse av Ekoparken ur ett turistiskt perspektiv.

Lagskydd och översiktsplaner

Respekten för lagen om nationalstadsparken har förefallit att bli allt svagare. Det har bl.a. kommit till uttryck i Marknämndens uttalanden från 2006, Stockholms stads översiktplan för nationalstadsparken och planerna för bostadsbebyggelsen i Husarviken. Förbundet deltog våren 2007 i diskussioner med Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Boverket om hur lagen ska tillämpas och om dessa myndigheters aktiva tillsyn av lagen. Boverket har tidigare i en PM uttryckt tvivel över hur riksintressena rent allmänt behandlas i planeringssammanhang. Diskussionerna har förhoppningsvis klargjort att några oklarheter inte råder beträffande riksintressena i 4 kapitlet i miljöbalken - däribland § 6 som gäller nationalstadsparken.

Stockholms stad har dröjt med revidering och utställning av sitt tidigare - kritiserade - förslag till fördjupad översiktsplan. Det beräknas ställas ut under våren 2008.

Solna stad, vars fördjupade översiktsplan förelegat i preliminärt skick sedan många år, har putsats och återigen skickats ut på remiss. Förbundet ser i huvudsak positivt på denna översiktsplan. Ett antal förslag är mycket långtgående och skulle kunna utveckla parken i positiv riktning, bl.a. överdäckning av Bergshamraleden och utvidgning av strandområdet vid Polska udden.

Nationalstadsparksrådet

Nationalstadsparksrådet, som ersatt den tidigare Samverksansgruppen, har träffats ett flertal gånger under året. Arbetet bedrivs vidare i enlighet med det handlingsprogram som länsstyrelsen tidigare arbetat fram, i samråd med Samverksansgruppen. Programmet heter Framtidens nationalstadspark. Arbetet bedrivs inom två arbetsgrupper, en för framtagande av en vård- och utvecklingsplan - här ingår Richard Murray, samtidigt som Henrik Waldenström representerar Världsnaturfonden WWF och Christian Laine Kommittén för Gustavianska parken - och en för information, marknadsföring och logotype - här ingår Bengt Rundquist. Ett ambitiöst program för information och olika utvecklingsåtgärder ska nu tas fram med stöd av 2 miljoner kronor årligen från staten.

Namnfrågan

Det förslag till namn som länsstyrelsen efter en remissrunda och diskussion i nationalstadsparksrådet skickat till regeringen är Stockholm-Solna Nationalstadspark. Förbundet har förespråkat namnet "Ekoparken", men inte vunnit gehör för detta.

Barriäreffekter - Järvakilen

Alla delar av Igelbäcken - från Säbysjön till Edsviken - är nu skyddade i någon form utom en liten sträcka vid Barkarby flygfält. Ett vattenvårdsförbund för kommunerna längs Igelbäcken håller på att bildas. Solna håller på att restaurera sin del av bäcken.

Vägverket och Banverket har båda tagit med åtgärder för att mildra barriäreffekterna av järnväg och motorväg i sina förslag till infrastrukturplaner. Förhoppningen är att dessa förslag ska återfinnas i den kommande infrastrukturpropositionen. Brev härom har tillställts infrastrukturminister Åsa Torstensson med kopior till Väg- och Banverk. Svar har erhållits från alla adresserade utan några utfästelser.

Silverdal utvidgas med bebyggelse i Rådan
Sollentuna kommun går vidare med utbyggnaden av Silverdal genom exploatering i Nationalstadsparkens buffertzon, denna gång i Rådan-området. Byggnationen planeras i en viktig spridningsväg in till parken från ett biologiskt kärnområde.

Plan- och byggärenden

Norra Länken
2006 slöt förbundet ett avtal med Vägverket Region Stockholm om att få fullständig insyn i byggandet av Norra Länken. Regeringsrätten avslog våren 2007 Greger Carpelans begäran om rättsprövning. Förbundet representeras i en referensgrupp av Richard Murray. Johan von Garrelts har också deltagit vid ett tillfälle. I referensgruppen ingår också Djurgårdsförvaltningen och länsstyrelsen. Referensgruppen har träffats flera gånger under året och då fr.a. uppehållit sig vid planeringen av jordtunneln under Bellevueparken. Vid årsskiftet 2007/2008 framkom att Vägverket står inför kraftigt ökade kostnader för jordtunneln och föreslår regeringen att ändra lagen för att tillåta byggande av tunneln uppifrån genom s.k. "cut and cover".

Norra station
Förbundet och Haga-Brunnsvikens Vänner har tillsammans utarbetat ett remissvar på planförslag för hela Norra Stations-området. De synpunkter som framförts är bl.a. att kollektivtrafikförsörjningen riskerar att bli undermålig och att grönstrukturen är dåligt sammanbunden mellan Karlberg och Stallmästargården. En positiv sak är att Eugeniatunneln förlängs upp mot Haga Södra så att Uppsalavägen flyttas litet "från" Brunnsviken. Bensinstationstomten vid Norrtull bör hållas fri från exploatering och reserveras för idrottsändamål - den är en del av nationalstadsparken - för att utformas som en entré till Haga-parken.

Södra Djurgården

Källhagens värdshus
Förbundet har framfört att utgången på kortsidan av tillbyggnaden mot Djurgårdsbrunnsviken har ett mycket kraftigt ljusutsläpp. Hotellet har sagt sig komma att se över detta.

Israels ambassad i Nobelparken
Fastighetsverket planerar att upplåta Skogsinstitutet i Nobelparken till Israels ambassad. Förbundet har avstyrkt med motiveringen att staket, belysning och andra säkerhetsanordningar kommer att ta en mycket stor del av parken och förhindra allmänhetens tillträde. En grupp närboende arbetar mycket aktivt mot projektet. För att komma vidare måste fastighetsverket nu begära en detaljplaneändring.

Stockholms Sjögård - Skeppsholmen - Kastellholmen - Galärvarvet - Beckholmen -Djurgårdsvarvet
Förbundet månar om täta kontakter med de föreningar som arbetar med detta område. Henrik Waldenström har ingått i styrelsen i Beckholmens vänförening, som är en av medlemmarna i paraplyorganisationen Stockholms Sjögård. Förbundet har deltagit i Skeppsholmsdagen (se ovan) som ordnas av Stockholms Sjögård.
En antal stora projekt - körcentrum, Nobelmuseum, Gröna Lund, Sjöhistoriska museet m.fl. - konkurrerar om utrymmet på dessa öar. Förbundet har därför planerat en konferens att äga rum våren 2008 för att diskutera en övergripande planering av hela området med alla intressenter.
Sjöhistoriska museets flytt till Galärvarvet är senarelagd till förmån för en tillbyggnad av Wasa-museet.

Sommarscen Rosendal
Utan att ifrågasätta projektet som sådant har förbundet kraftfullt motsatt sig planerna på en teaterscen på ängen utanför Rosendals trädgårdar. Scenen skulle sättas upp sommartid, ha 1.500 platser, på en av de vackraste ängarna på Södra Djurgården. Platsen är helt fel. Projektet är nu förhoppningsvis skrinlagt.

Östlig förbindelse
Reservatet för Österleden ligger kvar i Stockholms fördjupade översiktsplan. Däremot ingår inte någon Östlig förbindelse i det infrastrukturpaket som Carl Cederschiöld utrett för Stockholm och som sträcker sig långt in i framtiden.

Norra Djurgården

Kraftledning
Svenska kraftnät har sökt koncession för att successivt gräva ned kraftledningen över Norra Djurgården. Förbundet har noterat detta och avvaktar den vidare utvecklingen.

Fanjunkarbostället på Kaknäs
En ny anbudsrunda görs för att finna någon som kan ta sig an, restaurera och utveckla Fanjunkarbostället på Kaknäs eftersom 4H-gården vid Stora Skuggan hoppat av.

Husarviken
Förbundet har inte motsatt sig bebyggelse på den s.k. Gasverkstomten, söder om Husarviken. Däremot har förbundet konsekvent framhävt vikten av att bebyggelsen utformas på ett sätt som inte skadar kulturlandskapets värden och heller inte försämrar spridningsvägen över Hjorthagen. Husarviksgruppen, som idag består av representanter för Förbundet för Ekoparken, Djurgårdens Hembygdsförening, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening, Samfundet S:t Erik, Haga-Brunnsvikens Vänner, Kommittén Gustavianska Parken och Stockholms idrottsförbund, har hållit en nära kontakt med projektledarna på Stadsbyggnadskontoret. För att diskutera planeringen av Husarviken och möjligheterna att gemensamt utarbeta ett förslag som är förenligt med lagen har Husarviksgruppen sökt få till stånd ett sammanträffande med stadsbyggnadsborgarrådet Söderlund. Byggnadsnämnden har gjort en miljöbedömning av projektet och en miljökonsekvensbeskrivning. Synpunkter ska lämnas vid samrådsmöten under våren.

Tre Vapen
Stockholms kommun planerar ett bygge innanför den gräns som är angiven i propositionen om nationalstadsparken, i nordvästra delen av Sportfältet. I den översiktsplan som varit ute på remiss anges fortfarande att exploatering planeras på delen närmast Värtavägen.

Albano
Detaljplan för bostäder har vunnit laga kraft. Förbundet har avstyrkt med hänvisning till att Albano bör reserveras för universitetets utbyggnad. Universitetet och KTH har likaledes argumenterat mot studentbostäder på detta område. Fyra arkitektgrupper har ritat på förslag för Albano - alla bedömdes översiktligt som omöjliga pga. alltför omfattande exploatering.

Ny hållplats på Roslagsbanan
SL önskar slå samman två hållplatser på Roslagsbanan, Universitetet och Frescati, till en, som ska ligga i anslutning till tunnelbanestationen Universitetet. Förslaget till en ny station berör Lilla Frescati koloniförening, som har överklagat ärendet. Förbundet har inte motsatt sig förslaget i princip men underkänt underlaget och krävt en miljökonsekvensbeskrivning samt utredning av alternativ.

Botanhuset
Naturhistoriska riksmuseet önskar bygga på ängen mellan Lappkärrsberget och Aktiverum, ett fönsterlöst, stort hus för förvaring av samlingar. Förbundet har ansett att detta strider mot lagen genom att byggnaden gör intrång i parkmark, därtill allmogeåker av högt historiskt värde. Detaljplanen är nu antagen och har vunnit laga kraft, något överklagande har inte skett. Pengar för byggandet har dock ännu inte anslagits. Förbundet har framfört att en komplettering av Vega-platsen, i enlighet med arkitekten Anderbergs ursprungliga idé, vore lämpligare.

Svea artilleri
F.d. Swartlings ridskola (innefattande Generalstabens ridhus), Musikhögskolan och Statens Normalskola föreslås rivas och ersättas av fr.a. ett mycket stort och kompakt bostadshus. Förbundet har invänt mot dessa planer, som visserligen ligger utanför parken, men gränsar till den. Rivningarna sker i det s.k. institutionsbältet, som i Stockholms översiktsplan är klassat som av riksintresse för kulturminnesvården. Den föreslagna bebyggelsen dominerar Stadion på ett olyckligt sätt. Bitte Liberg och Margareta Cramér har ansökt om byggnadsminnesförklaring av Musikhögskolan och Statens Normalskola. En medborgargrupp, med den drivande kraften Johanna Lidman Evans, har aktivt samlat namn mot rivningen av ridhuset, som är ett statligt byggnadsminne. Riksantikvarieämbetet beslutade hösten 2007 att avslå begäran från länsstyrelsen att upphäva byggnadsminnesförklaringen.

Ny arena för Djurgårdens IF
Djurgårdens IF har framfört olika förslag om att få bygga en ny arena - istället för Stadion - i nationalstadsparken. Först föreslogs Östermalms idrottsplats. Därefter föreslogs Storängsbotten. Förbundet har protesterat mot dessa planer, som skulle innebära en jättebyggnad och en omfattande kontorisering. Kungl. Djurgårdens förvaltning har klart och tydligt avvisat planerna.

Ryttarstadion
Representanter för förbundet har diskuterat en utbyggnad av Ryttarstadion med Stockholms fältrittklubb och ställt sig kritiska till en omfattande kontorsutbyggnad.

Övrigt

Henrik Waldenström tilldelades Samfundet S:t Eriks pris på 50 000 kr med hedersplakett för år 2007 för "Initiativet och idén att skapa en sammanhängande lagskyddad natur- och kulturpark av området från Södra Djurgården/ Fjäderholmarna i sydost till Ulriksdal/Sörentorp i nordväst med namnet Ekoparken och för att ha arbetat vidare med denna tanke fram till beslutet som gjorde Ekoparken till Sveriges första och fortfarande enda nationalstadspark."

Framtiden

Under 2008 ställer Stockholms stad ut översiktsplanen för sin del av parken. Förhoppningsvis ska de kritiska synpunkter som kommit på förslaget ha föranlett en radikal omarbetning. Det är viktigt att så många som möjligt av förbundets medlemsorganisationer skickar in synpunkter när förslaget ställs ut.

Planeringen av bebyggelsen på Gasverkstomten vid Husarviken drivs nu vidare av staden mot ett snabbt antagande av de första detaljplanerna. Dessa berör de allra känsligaste delarna av detta kulturlandskap. Sker så kommer förbundet att överklaga. Miljöorganisationer, möjligen även förbundet, har givits en ny möjlighet att överklaga detaljplaner genom ett tillägg till Plan- och bygglagen.

Förbundet kommer att kraftfullt stödja länsstyrelsen i dess arbete i det nyinrättade Nationalstadsparksrådet för att etablera det som ett tongivande organ för bevakningen av parkens intressen. Förhoppningsvis ska länsstyrelsen ges ett ännu tydliga uppdrag av regeringen att bevaka parken.

Förbundets deltagande i referensgruppen för Norra Länken ger möjligheter att påverka utformningen av leden i olika detaljer samtidigt som händelser i samband med byggandet kan skapa mycket svårbemästrade situationer, vilket Förbundet måste bereda sig på. Det kommer att bli diskussioner kring eventuella förändringar av lagstiftningen till följd av Vägverkets svårigheter att bygga jordtunneln.

De många olika projekten och idéerna för Skeppsholmen, Kastellholmen, Beckholmen, Galärvarvsparken manar till samordning, som förbundet måste verka för.

Det kommer att vara fortsatt viktigt att se till att länsstyrelsen liksom Boverket, Riksantikvarieämbetet och Statens naturvårdsverk bevakar riksintresset Nationalstadsparken effektivt.

Stockholm 2008-03-31

STYRELSEN
Richard Murray, Märtha Angert Lilliestråle, Birgitta Bergqvist, Lars-Gunnar Bråvander, Johan von Garrelts, Cecilia Lagersvärd, Bitte Liberg, Anne Murray, Bengt Rundquist,
Ulf Sandell, Henrik Waldenström

 
 
Utlagd 2008-04-03