FÖRBUNDET FÖR EKOPARKEN PROTOKOLL
Styrelsen 2007-10-04

Sammanträde hos Bitte Liberg, Torkel Knutsonsgatan 31, Stockholm
Närvarande
: Johan von Garrelts, Cecilia Lagersvärd, Bitte Liberg, Richard Murray,
Henrik Waldenström.
Återbud: Märta Angert Lilliestråle, Birgitta Bergquist, Lars-Gunnar Bråvander, Anne Murray, Bengt Rundquist och Ulf Sandell.

1.      Ordföranden öppnade mötet.

2.      Dagordningen godkändes med tillägget att som första punkt behandla föregående protokoll och därefter föreningskonferensen samt avslutningsvis en arbetsdag för styrelsen.

3.      Föregående protokoll.
§3 Kontakter med andra föreningar. Beslöts att Bitte kontaktar Birgitta Jonsson, nätverket Rädda Riddarfjärden och Henrik återkopplar fortsättningsvis från Stockholms Sjögård.
§4 Skeppsholmsdagen förlöpte väl med många besökare, ett lyckat deltagande. Från styrelsen deltog Bengt, Richard, Bitte och Henrik.
§5 Broschyren är ännu inte klar.
§6 Stockholms översiktsplan. Ännu inte färdig, men styrelsen måste hålla hög beredskap för att svara på den när den kommer. Bitte åtog sig att efterforska varför den inte kommit.
§7 Stadshusmöte – planer på en ev. konferens krig Stockholmsfrågor. Richard rapporterade från ett möte i Stockholms stadshus med representanter från Vänsterpartiet (Anna Jonsson), Kollektivtrafikant Stockholm, Alternativ stad m.fl. Intresse finns att ordna en konferens. Richard fortsätter sonderingarna men meddelar Anna Jonsson att FFE gärna deltar men inte aktivt tänker driva frågan.
§8 Nationalstadsparksrådet. Richard rapporterade från det senaste mötet där han framfört FFEs önskemål om att den vård- och utvecklingsplan som Länsstyrelsen ska upphandla blir så konkret som möjligt. Att döma av diskussionen på mötet verkar detta bli svårt. Richard kontaktar Kungliga Djurgårdens förvaltning och Gunnar Häger för att stämma av läget och vissa frågor.
§9 Uppvaktningar. Verkar gå trögt. Richard efterlyste mer aktivitet i kontakter med och uppvaktade av politiker. Utgångspunkt kan vara ett 7-punktsprogram som diskuterats vid föregående styrelsemöte. En diskussion utbröt kring politikeruppvaktningar och strategier. Beslöts att styrelsen ska ha nästa styrelsemöte i formen av en heldag - en gemensam arbetsdag där vi funderar, resonerar och diskuterar kring dessa 7 punkter och hur vi ska kunna få fram en bra presentation vi kan använda vid uppvaktningar samt vårt eget arbetssätt i styrelsen. Henrik tar med sig den presentation han redan har. Alla andra tar med sig bilder och material som kan vara tillhjälp. Se nedan punkt 5!
Vidare beslöts att Johan tar kontakt för att få till stånd ett möte med landshövding Per Unckel, Cecilia tar kontakt för att få till stånd ett möte med Mikael Söderlund, Henrik kontaktar Therese Lindberg och Bitte kontaktar socialdemokraternas oppositionsborgarråd i Solna, Johanna Graf.
§10 Hagadagen. Kommer att äga rum den 15 juni 2008.
§11 Bladet från Ekoparken. Det går trögt med att få in utlovade artiklar. Beslöts att lägga Bladet från Ekoparken i träda tills vidare.

4.      Planeringen av föreningskonferensen. Efter presentation av det förslag som arbetsgruppen kommit fram till utbröt en livlig debatt där det utkristalliserades två olika alternativa tillvägagångssätt. Beslöts att avvakta till måndag 8 oktober för att invänta Richards förslag till alternativ utformning av inbjudan.  Arbetsgruppen gavs mandat att därefter avgöra om och i så fall hur man vill gå vidare med planeringen för en föreningskonferens den 29 november eller enligt arbetsgruppens tidigare förslag, men då först i slutet av januari.

5.      Nästa möte fastställdes till lördagen den 10 november, på Stadskontoret Flemminggatan 20, kl 10-17.

Vid protokollet       Justeras

Cecilia Lagersvärd Richard Murray