Förbundet för Ekoparken                         2007-08-20

Styrelsen                                                   Protokoll

Sammanträde hos Richard Murray, Drottningholmsvägen 1, Stockholm

Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Lars-Gunnar Bråvander, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Bengt Rundquist, Henrik Waldenström

Återbud: Birgitta Berquist, Cecilia Lagersvärd, Johan von Garrelts

1.      Ordföranden öppnade mötet.

2.      Richard utsågs att föra protokoll och Märta att justera detsamma.

3.      Utskickad dagordningen godkändes med följande ändringar: som första punkt lades en genomgång av läget och en allmän planering inför hösten, som andra punkt broschyren.

4.      Verksamhetsplanering

4.1.   Henrik väckte tanken på ett mer aktivt nätverkande, att t.ex. hålla kontakt med arrendeföreningen på Djurgården, gruppen som arbetar för att rädda generalstabens stall m.fl. Beslöts att vid nästa möte börja med att utse kontaktpersoner inom styrelsen för några utvalda nätverk.

4.2.   Richard anknöt till detta och lanserade idén att tillsammans med några andra organisationer ordna en mer allmän stockholmskonferens för att inventera stadsmiljöfrågor brett, utbyta erfarenheter, ge varandra stöd. Beslöts att sondera intresset för en sådan konferens hos bl.a. Stockholms läns hembygdsförbund (SLH) och Samfundet S:t Erik. Richard åtog sig att göra detta bl.a. vid möte med SLH den 19 september kl 10, till vilket FFE inbjudits.

4.3.   Arbetet i länsstyrelsens skötselråd måste ryckas upp och bli konkret. Lars-Gunnar föreslog att skötselfrågorna skulle tas upp mot bakgrund hur eftersatt parkunderhållet är. Lars-Gunnar föreslog också att man borde försöka engagera olika föreningar i skötseln. Detta får Richard ta upp på nästa möte med Skötselrådet. Märta berättade att Haga-Brunnsvikens Vänner driver på skötsel och restaurering av Hagaparken.

4.4.   Förbundet måste aktivt prata med politikerna i Stockholm och Solna. Anne ska åter försöka få till en träff med Carin Jämtin alternativt Therese Lindberg, men även med övriga partier i båda dessa kommuner. Beslöts att vid nästa styrelsemöte göra en 10-punktslista som vi går runt med.

4.5.   Infrastrukturpropositionen måste bevakas för att säkerställa att åtgärder för att komma till rätta med barriärerna i spridningskorridorerna inte glöms bort. Henrik går igenom Vägverkets och Banverkets skrivelser till regeringen. Richard kunde berätta att brev influtit från Vägverket med bekräftelse på att dessa åtgärder finns med i verkets förslag till regeringen. Detta som svar på brev som Richard sänt till Vägverket, Banverket och infrastrukturminister Åsa Torstensson.

4.6.   Arbetet på Miljödepartementet med PBL och MB med anledning av Boverkets skrivelse om riksintressen måste bevakas. Richard ska kontakta tjänstemän på departementet för detta och för att få till stånd ett uppföljningsmöte med Andreas Carlgren. Richard ska också kontakta Ståthållaren för en uppföljning av vårens möten kring lagstiftningen m.m.

4.7.   Vi måste bli bättre på att informera om vår verksamhet till berörda myndigheter. Kopior på skrivelser och remissvar bör skickas till utvalda personer på länsstyrelse, Boverk, Naturvårdsverk, Miljödepartement etc. Beslöts göra detta till rutin i fortsättningen.

4.8.   Föreningskonferensen i november kring museifrågorna planeras av Anne, Johan och Cecilia. Kanske kan den hållas i Skeppsholmskyrkan. Tanken är att det ska vara högt i tak och att olika intressenter ska få presentera sina idéer. Konferensen bör anordnas i gott samförstånd med andra organisationer som verkar i området.

5.      Texterna till broschyren gicks igenom en sista gång. Broschyren bör kunna bli färdig till Skeppsholmsdagen. Anne och Märtha effektuerar detta ihop med Ann Nyström. Anne kollar priser på 10.000 och 15.000 ex.

6.      Skeppsholmsdagen äger rum den 9 september. Bengt och Richard sätter upp bord och tält m.m. kl 10. Anne och Henrik ställer också upp under dagen. Material till bokbordet levereras av Bitte och Anne.

7.      Hemsidan. Bengt visade litet statistik. Ca. 5-6 tusen unika besökare varje månad. Dessa hämtar hem ca. 35.000 filer (skrivelser, foton etc.) från hemsidan. Huruvida förbundet ska ha en blogg eller någon annan form av diskussionsforum diskuterades. Länkar till andra hemsidor finns men finns det länkar på dessa till FFEs hemsida? Detta ska Bengt kolla. Henrik informerade om att innehållet på Strömmas hemsida numera gör tydlig åtskillnad mellan sightseeing och FFE och att länkar finns till FFEs hemsida. Lars-Gunnar har i uppdrag att fylla på litteraturdatabasen.

8.      Restlistan. Henrik har talat med vd för Källhagens värdshus, berömt tillbyggnaden och bett om åtgärd för att minska ljusutsläppet mot Djurgårdsbrunnsviken. Henrik har också talat med Michael Glemdahl, som verkar ha svårt att få färdig sin avhandling. Henrik har föreslagit honom att komma till Stockholm för att träffa oss.

9.      Nästa möte. Med tanke på behovet att komma igång efter sommaren på bred front och den digra agendan beslöts nytt sammanträde till den 3 september kl 17 30. OBS! platsen: FFEs lokal vid Stora Skuggan. Lars-Gunnar ordnar med soppa och smörgås.

Vid protokollet                                                              Justeras

Richard Murray                                                              Märtha Angert Lilliestråle