FÖRBUNDET FÖR EKOPARKEN PROTOKOLL
Styrelsen 2007-06-12

Plats: Barnens timmerstuga, Stora Skuggan.
Närvarande: Birgitta Bergquist, Lars-Gunnar Bråvander, Johan von Garrelts (t.o.m. p.3),
Cecilia Lagersvärd, Bitte Liberg, Märta Angert Lilliestråle, Anne Murray, Richard Murray,
Bengt Rundquist, Ulf Sandell och Henrik Waldenström.
Dessutom närvarade även Metta Fegraeus under p. 1-2.

1.      Mötets öppnande och godkännande av dagordningen
Richard öppnade mötet. Dagordningen godkändes. Tillägg under p. 5d) Möte hos Miljöpartiet i Stockholms Stadshus, 5e) Varumärkesplattform och p. 17 övriga ärenden.

2.      Metta Fegraeus presentation: Ekoparken en möjlig arena för integration?
Metta planerar att inom ramen för det interdisciplinära ämnet ”Euroculture” skriva en masters-uppsats med ett interkulturellt EU-perspektiv på miljöfrågor och integration. Hon presenterade sin idé om ett projekt med möjlig koppling mellan Ekoparken och invandrares integration och förståelsen för vår svenska natur och kultur. Metta ville veta om det fanns något intresse från FFE:s sida att stödja ett interkulturellt projekt som skulle syfta till att lyfta fram och öka förstå-elsen för vår natur genom att använda sig av Ekoparken som arena/medel. Metta berättade om forskningsprogrammet MINNA (Mångfald i närnatur) som syftar till att undersöka förhållandet mellan ”närnaturens åtkomlighet och dess biologiska värden för olika grupper i samhället…”. Lars-Gunnar föreslog att en möjlighet kanske skulle kunna vara att söka pengar ur forsknings-projektet för en ev. gemensam aktivitet. Metta funderar vidare på sin uppsatsidé och ett ev. samarbete och återkommer ev. med mer konkreta förslag på hur detta skulle kunna involvera Ekoparken.

3.      Föregående protokoll från den 2 maj 2007.
Föregående protokoll godkändes.
Ärenden på restlistan från styrelsemötesprotokoll 2 maj 2007 som kommenterades:
§ 3 länk från Strömmas hemsida till FFE:s hemsida. Åtgärd: Henrik och Richard kontaktar Strömma Kanalbolaget. Bör åtgärdas före nästa möte.
§ 3 Etablera kontakt med politiker i Stockholm
I samband med diskussionen om vårt behov av att etablera en kontakt med Roger Mogert (s) berättade Richard att han hade pratat med Therese Lindberg (s), ledamot i Stadsbyggnads-nämnden. Hon välkomnade att vi kontaktade henne. Åtgärd: Anne försöker få till stånd uppvaktningar av såväl Roger Mogert som Therese Lindberg.
§ 3 Mikael Glemdahl och en text om förbundets och Ekoparkens historia
Birgitta hade fått kontakt med Mikael Glemdahl (doktorand,) och han berättade att han fort-farande håller på med sin avhandling. Han ville behålla en del material och lovade att skicka tillbaka Richards pärmar. Åtgärd: Birgitta håller fortsatt kontakt med Mikael Glemdahl.
§ 3 Kraftledningen i nationalstadsparken
Svenska kraftnät har sökt ny koncession för att successivt gräva ned kraftledningen genom Ekoparken. Slutsats: vi nöjer oss med detta. Ärendet avklarat.
§ 5 (protokoll 2007-03-06) Husarviken
Richard föredrog en skrivelse å Husarviksgruppen vägnar adresserad till Mikael Söderlund (
Stadsbyggnads- och trafikborgarråd i Stockholm). Skrivelsen refererar till den förfrågan som Husarviksgruppen via Richard vid dennes träff med Söderlund ställt om Husarviksgruppens deltagande i arbetet med utformningen av bebyggelsen i Husarviksområdet på ett sätt som bibehåller parkens kulturhistoriska och biologiska värden. Skrivelsen ber om ett svar från Söderlund. Åtgärd: Styrelsen godkände brevet.
§ 5b Förslag på lämplig moderat politiker att kontakta
Cecilia föreslog att kontakt tas med Sofia Arkelsten, miljöintresserad moderat riksdagspolitiker som har startat ett miljönätverk, för att få reda på någon moderat lokalpolitiker i Stockholm som brinner för miljöfrågor som vi skulle kunna kontakta. Åtgärd: Cecilia kontaktar Sofia innan nästa möte.
§ 5g Rosendalsscenen
Bygglovärendet Rosendalsscenen har bordlagts. Nytt förslag på lokalisering är på den mark som användes till trädgårdsutställning under kulturhuvudstadsåret. Styrelsen var enig i sin uppfattning att inte heller detta är en lämplig plats. Bitte föreslog amfiteatern vid Sjöhistoriska museet. Åtgärd: Richard framför styrelsens uppfattning och detta förslag till KDF.

4.      Inkommen post
Ingen inkommen post.
Bengt redogjorde för ett inkommet e-postmeddelande till info@ekoparken.org, från en medlem, Ove Engkvist, Villa Snörin, Ulriksdal. I meddelandet uppmärksammade Ove styrelsen på att ett stort bryggprojekt startat inom Nationalparksområdet invid värdshusbryggan nedanför Ulriksdals Wärdshus. Avsikten är att bygga en ca 30 m lång brygga öster om den befintliga värdshusbryggan. Ingen information hade lämnats till arrendatorerna från SFV ang. detta projekt. De boende i området är frågande inför behov och ändamål - trafik/ parkeringsfrågan. Att området är ett vattenskyddsområde tycks inte respekteras. Ove undrade om FFE vetat om projektet och om vi fått yttra oss. Dessutom undrade Ove om det finns bygglov och hur detta i så fall har gått till. Henrik meddelade att detta ärende godkänts av KDF, Solna stad och Fastighetsverket i samförstånd och att man fått bygglov. Åtgärd: Beslöts Richard ska undersöka om detta överensstämmer med strandskyddet och varför FFE inte fått information.

5.      a-d) Uppsummering av läget beträffande lagstiftningen.
Punkten föranleddes av den diskussion som hållits med bl.a. nye landshövdingen Per Unckel, Riksantikvarien, Boverkets chef och en representant för Naturvårdsverket. Boverkets argumen-tation kring riksintressen väcker farhågor. Boverket anser att regelverket kring riksintressen inte fungerar och att det därför bör förändras. Boverkets resonemang verkar kunna öppna för exploa-teringsintressen. Erik Casten Carlberg har kommenterat Boverkets PM och ställt kommentaren till miljödepartementet. Carlbergs PM välkomnar en utredning. Åtgärd: Richard tar reda på om och hur Boverkets skrivelse hanteras inom miljödepartementet.

6.      Rapporter:
a) Svea Artilleri
Johanna Lidman Evans och arbetsgruppen som kämpar mot rivningen av Generalstabens gamla ridetablissemang har fått mycket publicitet. Ärendet ligger nu hos Länsstyrelsen. Föreningen Östermalm har reagerat och pratat med Mikael Söderlund. Ulf berättade att han hade fått reda på av Anna Roos på kulturmiljöenheten att hela ärendet nu ligger på landshövdingen Per Unckels bord för avgörande. Om landshövdingen upphäver beslutet om byggnadsminnesförklaringen kan man hoppas att Riksantikvarieämbetet överklagar. Åtgärd: Ulf Sandell förbereder ett pressmeddelande om rivningen blir av.

b) Norra Länken
Nästa möte i referensgruppen den 14 juni 13.00 kommer att behandla problematiken kring vattenpåverkan. Planer finns på att skapa en vattenpark i området kring Statoils bensinstation vid Roslagsvägen/avtagsvägen in mot Lill-Jansskogen, Södra husen vid universitetet och Laduviken. Denna lösning verkar bra och har en tilltalande estetisk gestaltning samtidigt som det ger en sammanhållen helhetslösning för ytvattenreningen från tunnlarna, där samtidigt sikten i området bevaras. Richard har erhållit möjlighet att gå in på en hemsida där man i realtid kan följa vibrationerna på ett femtiotal platser till följd av sprängningarna för tunnlarna. Åtgärd: Johan följer med Richard på detta möte, också för att introduceras i referensgruppen.

c) Solna Framtidsstad
Richard rapporterade från ett framtidsseminarium i Solna stads regi. Solna vill bygga ihop sin splittrade stad och satsar på ”högprofilprojekt” som t.ex. den nya Nationalarenan och den storskaliga exploateringen av området kring Karolinska institutet och Norra Station. Solna är angeläget att distansera sig från Stockholm och skapa en egen identitet. Hur detta går ihop med Stockholms stads ambition att bygga ihop Solna med Stockholms innerstad via Norra Stations-området är oklart. Kanske kan Solna intresseras för en grön korridor från Stallmästargården till Karlberg, som också skulle markera gränsen mellan kommunerna. Oppositionsborgarrådet i Solna Johanna Graf är intresserad av att ta träffa några representanter från FFE för en vidare diskussion. Henrik har deltagit i möten på temat ”Solna som turiststad” där det framgick att Solna vill verkligen satsa på turismen, med båt- och busstrafik och har ett intresse av Ekoparken ur ett turistiskt perspektiv.
Anne hade tittat lite närmare på planerna för Karolinska - Norra Station och framförde tre princippunkter. Kollektivtrafikförsörjningen riskerar att bli undermålig. Grönstrukturen är dåligt sammanbunden mellan Karlberg och Stallmästargården, bara små ”duttar” och ingen helhet. FFE borde inte lägga sig i detaljer i ytanvändningen utan fokusera på att det inte blir en alltför kraftig exploatering som spiller över på Ekoparken. Det är positivt att Eugeniatunneln förlängs upp mot Haga Södra så att Uppsalavägen flyttas lite ”från” Brunnsviken.  Ulf och Lars Sundström (f.d. ordf. i Haga-Brunnsvikens Vänner) har skrivit ett gemensamt yttrande angående planerna för Norra Stationsområdet. Åtgärd: Ulf kompletterar detta med synpunkter på kollek-tivtrafiken, behov av ett grönt stråk och brygga till Karlberg, vikten av Norrtullsrondellens utformning och Uppsalavägens förskjutning bort från Stallmästargården.
d) Möte hos Miljöpartiet i Stockholms Stadshus
Bitte rapporterade från ett möte hos Miljöpartiet i Stockholms stad. En representant från Centern närvarade också. Bittes allmänna intryck var att viljan att stödja Ekoparken finns men att det saknas kunskaper. Att Österleden är ett omöjligt projekt var de närvarande eniga om. Bitte infor-merade om Svea Artilleri. Åtgärd: Bitte håller kontakten med Miljöpartiet och dess represen-tanter och bollar vid behov vidare frågor/ärenden till andra i FFE:s styrelse.
e) Varumärkesgruppen i Nationalstadsparksrådet.
Bengt rapporterade från senaste mötet. Namnfrågan kommer att hanteras separat som ett eget projekt inom Länsstyrelsen.

7.      Detaljplan för Rådan norr om Ulriksdal
Richard meddelade att kommunen planerar exploatering och utbyggnad i villaområdet vid Rådan norr om Ulriksdal. Dessa planer är inte acceptabla med hänsyn till närheten till strandskydds-området och behovet av grönstruktur. Åtgärd: Ulf sätter sig in i ärendet och försöker intressera Länsstyrelsen.
 

8.      Bygglov för parkeringsplatser utanför gamla SIPRI i Bergshamra
Området som tidigare varit gräsmatta planeras för 65 p-platser. Annika Malmsten och närboende är engagerade för att stoppa detta.  Haga-Brunnsvikens Vänner engagerar sig i frågan.

9.      Översiktsplan för Solna
Ulf har tittat närmare på denna, tämligen traditionella översiktsplan. Ulf har skrivit ett utkast till remissvar som godkändes men skulle kompletteras. Planen är inriktad på fysisk planering och innehåller inga visioner som rör landskapet, inga resonemang om naturintressen och inga om Ekoparken. Det är mest en diskussion kring vissa markanvändningsfrågor. Det brister i den kartografiska redovisningen men har också förtjänster: ett antal fysiska planeringsprojekt är bra och kollektivtrafiken ska förbättras. Richard påpekade att man lagt ”buffertzoner” inne i parken och att strandskyddet norr om Ulriksdal är oklart. Åtgärder: Ulf skriver in några ytterligare synpunkter och lämnar vidare till Märta och Richard. Yttrandet skickas sedan in till stadsbyggnadsförvaltingen i Solna stad. Ev. kan yttrandet göras gemensamt för FFE och Haga-Brunnsvikens Vänner.

10.  Konflikt Stockholms Sjögård – museer på Skeppsholmen?
Föreligger det en konflikt undrade Richard? Bengt menade att det inte råder någon konflikt mellan de verksamheter som nu är etablerade, men att det kan bli konflikter vid nyetableringar då Sjögården hävdar att dessa bör reserveras för marin anknytning. Många olika museer är med i och stödjer projektet som syftar till att stärka den marina anknytningen ute på Skeppsholmen. Anne sade sig ha uppmärksammat att även de etablerade museerna på Skeppsholmen upplever att Sjögårdens krav på marin anknytning kan gå lite för långt.

11.  Gökotta med Anders Ekegren
FFE:s födelsedagspresent, en gökotta tillsammans med Henrik och Richard, kommer att äga rum lördagen den 16 juni 2007. Frågor att ta upp och områden på ”vandringslistan”: Solnas fördjupade översiktsplan, Rådan, Sörentorp, Ulriksdal, Frösundavik.

12.  Broschyren
Broschyrens text är i princip klar. Fråga hur vi går vidare med själva kartan. Åtgärd: Anne och Märta återkommer med besked gällande kartan vid nästa möte. Anne, Henrik, Märta, Richard sätter sig ner tillsammans och gör en sista kontroll av texten innan den trycks.

13.  Föreningskonferens i höst.
Tänkbar lokal: Segelsömmarsalen, i Skeppsholmsgården. Bra med en lokal med atmosfär och prägel som passar ihop med temat för konferensen. Åtgärd: Anne, Johan och Cecilia arbetar vidare med frågan och planerar in ett planeringsmöte före semestern.

14.  Bladet från Ekoparken.
Bladet ska produceras så fort Cecilia får in redaktionellt material.
Åtgärd:
påminnelse om bidrag: Birgitta skriver ett kort referat från årsmötet. Richard skriver en kommentar om Norra Länken. Henrik kommenterar ”museikarusellen” (utgår eventuellt om det känns långsökt - men Cecilia mottager ändå gärna något annat bidrag från Henrik). Lars-Gunnar uppdaterar litteraturlistan och kompletterar med uppsatser och skriver en liten blänkare om detta att införas i bladet.

15.  Hemsidan
Bengt informerade om att hemsidan nu kommit ut i sin 435:e utgåva (antal uppdaterade versioner sedan start) och bad oss alla granska hemsidorna inom respektive ansvarsområden. Påminnelse: Bengt fortsätter att vara redaktör för aktivitetsguiden, medlemssidorna och dokumentarkivet, Anne ansvarar för sidorna som rör styrelsen och medlemsorganisationerna, Birgitta ansvarar för sidorna som rör olika ärenden. Cecilia ansvarar för sidorna som rör protokoll. Åtgärd: Richard skriver en engelsk ”summary” om vad som hänt i FFE och Ekoparken under det år som gått. Bengt startar upp en debattsida.

16.  Planerade uppvaktningar
Åtgärd: Anne försöker få till stånd träffar med Therese Lindberg (s) Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm och Roger Mogert (s) oppositionsborgarråd i Stockholm. Richard kontaktar Johanna Graf, oppositionsborgarråd i Solna för en träff.

17.  Övriga ärenden
Richard informerade om ett brev som är avsett att skickas till Åsa Torstensson, Infrastruktur-ministern, med kopior till Banverkets och Vägverkets chefer, gällande barriäreffekter inför nästa långsiktiga nationella väg- och järnvägsplan. Styrelsen godkände brevet.

Kjell Nilsson från
Stockholms läns Hembygdsförbundet har genom Anne låtit meddela att man är intresserade av att söka EU-bidrag för en internationell konferens på det tema vi diskuterat tidigare. Det krävs att minst tre länder involveras och förutom Sverige faller det sig naturligt att ta med Finland med tanke på tidigare samarbete som Hembygdsförbundet har. Åtgärd: Anne, Richard och Cecilia arbetar vidare med idén.

Birgitta berättade att hon och Bengt utrymt kansliet vid Stora Skuggan bortsett från pärmar och en del tryckt material som kan få stå kvar. Dator och telefon är borta och sköts på distans.

18.  Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum den 20 augusti kl. 17.30 hos Birgitta.
Nästa möte därefter äger rum den 25 september kl. 17.30 hos Bitte.

Vid protokollet                                                                                    Justeras

Cecilia Lagersvärd                                                                               Richard Murray

 
 
utlagd 07-06-30