FÖRBUNDET FÖR EKOPARKEN PROTOKOLL
Styrelsen 2007-05-02

Plats: Etnografiska museet
Närvarande: Birgitta Bergquist, Johan von Garrelts, Cecilia Lagersvärd, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Bengt Rundquist och Henrik Waldenström. Dessutom närvarade även Johanna Lidman Evans under p. 1-2.
Frånvarande: Märta Angert Lilliestråle, Lars-Gunnar Bråvander, Ulf Sandell.

1.      Mötets öppnande och godkännande av dagordningen
Richard öppnade mötet. Dagordningen godkändes. P. 4 Svea Artilleri flyttades upp på dagordningen eftersom Johanna Lidman Evans kommit särskilt för att informera om det arbete boende vid Valhallavägen nu gör för att stoppa förslaget till detaljplan.

2.      Svea Artilleri
Johanna Lidman Evans informerade om läget och hur arbetey fortskred.

-        Hon berättade att arbetsgruppen hade fått stöd från Humlegårdens Vänner, Jan Axelsson, Gustav Douglas, Marion Sundqvist (mp) från Östermalms Stadsdelsnämnd.

-        Arbetsgruppen ska kontakta Hyresgästföreningen och även Föreningen Östermalm kan vara intresserade av ett samarbete.

-        Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har sagt nej till projektet och ärendet gick till Länsstyrelsen. Ansökan om att häva byggnadsminnesförklaringen ligger fn. hos Länsstyrelsen, som ska ge besked före slutet av maj. Om Länsstyrelsen häver beslutet kan RAÄ överklaga. Richard meddelade att han hade träffat Riksantikvarien i ett annat sammanhang och då hade passat på att framföra ett tack för stödet i ärendet Svea Artilleri.

-        Enligt information som Johanna fått så avstyrker förvaltningen inom Östermalms Stadsdelsnämnd i dagsläget ärendet helt, eftersom de vill bevara området intakt. Johanna berättade också att man väntar på att ärendet ska tas upp i kommunstyrelsen. Stadsplane-arkitekt Aleksander Wolodarski är handläggare i ärendet. Johanna menade att det stora problemet just nu är att man inte tycks få fram hela protokollet i ärendet. Richard tipsade Johanna om att det går att följa ärendets gång via Stadsbyggnadskontorets hemsida.

-        Johanna meddelade att några privatpersoner hade fått in remissyttranden i ärendet till Länsstyrelsen och att Bo Kjellander har fått in en insändare i tidningen ”Mitt i Östermalm”. Johanna berättade att arbetsgruppen tänker öppna en egen hemsida och att ett kedje-brev kommer att gå ut till vissa personer inom de egna privata nätverken. Man räknar med att dessa personer som kan tänkas vara intresserade därefter sprider informationen vidare till andra inom sina respektive nätverk. Man har tagit fram en affisch med några olika motiv för att väcka reaktioner om vad som håller på att ske. Johanna lovade att mejla ett ex. till Bengt som lägger ut affischen på FFE:s hemsida.

3.      Föregående protokoll från den 6 mars godkändes. Följande punkter kommenterades:
Referensgruppen för Norra Länken. Vid nästa möte 14 juni 13.00 ska vattenutsläpp från tunnelarbetena diskuteras. Åtgärd: Richard ser till att även Johan von Garrelts kallas till detta möte.

§ 4 Varumärkesgruppen i Nationalstadsparksrådet. Arbetet fortlöper.

§ 5 Bladet från Ekoparken. Bladet har inte producerats som det var tänkt pga. av bl.a. bristande medverkan från insändare av redaktionellt material. Åtgärd: se vidare diskussion under p.8 nedan.

§ 5 Föreningskonferens i höst. Johan meddelade att han har kontaktat Peder Wallenberg, som visade sig vara positiv till FFE:s initiativ till en föreningskonferens. Nobelstiftelsen och Klas Helmersson, tf. över-intendent Statens maritima museer, kunde också tänkas vara lämpliga att kontakta. Åtgärd: Föreningskonferensen flyttas till november månad. Anne, Johan och Cecilia arbetar vidare med frågan.

Ärenden på restlistan från styrelsemötesprotokoll 6 mars 2007 som kommenterades:
§ 3a länk från Strömmas hemsida till FFE:s hemsida. Åtgärd: Henrik och Richard kontaktar Strömma Kanalbolaget. Ej åtgärdat. Kvarstår.

§ 3 (protokoll 07-01-29) registrering av namnet nationalstadspark.org. Bengt meddelade att detta är ordnat. Ärendet avklarat.

§ 3 Besvarande av mejl från Pelle Ådebrant ang. kraftledningen i nationalstadsparken.
Bengt meddelade att han har svarat Pelle, och att denne inte hört av sig igen. Ärendet avklarat. NY Åtgärd: Johan fick i uppdrag att undersöka sakläget gällande kraftledningen i Nationalstadsparken. Var ligger ärendet och vad har hänt?

§ 5 Uppdatering av medlemsförteckningen
Anne meddelade att
Vårt Stockholm ej längre önskade kvarstå som medlem samt att Bellevueförbundet lovat att betala halva medlemsavgiften nu och andra halvan senare. Åtgärd: Vårt Stockholm stryks i registret och Bellevueförbundet kvarstår. Lars-Gunnar kontaktar Symbios, Anne kontaktar Stallmästargårdens båtsällskap och Bitte kontaktar Confidencen för att fråga om de vill kvarstå som medlemmar.

§ 5 Etablera kontakt med Carin Jämtin (s) oppositionsborgarråd i Stockholm
Anne meddelade att hon hade fått svar från Carin Jämtins (s) borgarrådssekreterare, som meddelat att oppositionsborgarrådet inte hade tid. Ärendet avklarat.
Andra förslag på lämpliga personer att kontakta som fördes fram var: Roger Mogert (s), Dick Urban Vestbro (vänsterpartisternas miljögrupp), Cecilia Obermüller (mp) i Stadsbyggnadsnämnden, Torkel Tigerschiöld (mp), Åsa Romson (mp), Per Ankesjö (c) och Madeleine Sjöstedt. Åtgärd: Anne kontaktr Roger Mogert (s).

§ 8 Behov av en text om förbundets och Ekoparkens historia?
Henrik meddelade att han inte hade fått kontakt med Mikael Glemdahl (doktorand, Centrum för tillämpad miljöforskning, Jönköping, Stockholms universitet). Ingen tyckets veta var han fanns eller gick att nå. Åtgärd: Henrik ska fortsätta att undersöka om det går att få tag i och kontakta Mikael Glemdahl.

Ny restlista
Cecilia presenterade ett förslag på uppdaterad restlista och en lista över avklarade ärenden.

4.      Inkommen post
Kungliga Djurgårdens Bostadsarrendatorsförening (KDA) hade skickat en kopia på brev som de sänt till Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm, gällande Sommarscen Rosendal. I brevet meddelade KDA Stadsbyggnadsnämnden att de ställer sig bakom samtliga kritiska synpunkter på projektet som framförts i FFE:s och WWF Ekoparksfondens gemensamma skrivelse, daterat den 5 april 2007 och Djurgårdens hembygdsförenings skrivelse daterat den 10 april 2007.

5.      Rapporter

a)      Möte med Stockholms läns Hembygdsförbundet den 11 april 2007

Anne och Cecilia rapporterade från mötet med Hembygdsförbundet, där även Kerstin Westerlund ordf. i Samfundet S:t Erik närvarade. Cecilia delade ut minnesanteckningar, vilka även bifogas till detta protokoll. Kerstin Westerlund föreslog ett gemensamt arbete att ta fram en exempelsamling med ”lyckade exempel” som man kunde lyfta fram vid kontakter med media, politiker m.fl. när det gäller att skapa opinion för en sund planering och stadsmiljö. Det var ett givande och intressant möte och ett samförstånd nåddes kring vikten av fortsatt samarbete. Kjell Nilsson från Hembygdsförbundet lät senare meddela att ”Hembygdsförbundets arbetsutskott har rapporterat av mötesdiskussionerna till sin styrelse och förbundets tätortsgrupp och alla är mycket positiva till ökat samarbete och ser fram emot en konferens på det tema vi diskuterade, helst med en utvidgning så att hela området med gröna kilar beaktas.”

b)     Möte med stadsbyggnadsborgarrådet Mikael Söderlund den 13 mars 2007
Richard rapporterade från mötet. Frågor om studentbostäder i Albano, byggandet av Botanhuset, planerna för Husarviken och översiktsplanen togs upp. Botanhuset - Richard var besviken på Söderlund som verkade uppgiven och menade att ärendet inte gick att stoppa eftersom det var så långt gånget.  Studentbostäderna – Söderlund hänvisade även här till att ärendet redan hade gått så långt att det inte gick att stoppa, trots att ”alla är emot”. Husarviken – där kunde Söderlund inte ge några besked alls. Åtgärd: Föreslogs att vi bör kontakta andra moderatpolitiker.

c)      Möte med miljöministern Andreas Carlgren den 15 maj

Miljöministern uppvaktades av Henrik och Richard om nationalstadsparken Ekoparken, stärkt lagskydd, bättre tillämpning av existerande lagstiftning, utredning osv. Carlgren var mycket positiv och lovade att återkomma med besked i de frågor som tagits upp.

Carlgren var också intresserad av idén om en internationell konferens Åtgärd: Richard och Henrik ska följa upp detta möte.

d)     Ekonomi
Ann meddelade att årsmötet blev lite dyrare än det var tänkt, men det vägdes upp av att båtturen gick med lite vinst.

e)      Nationalstadsparksrådet
Bengt rapporterade från v
arumärkesgruppens möte. Första träffen var ett informations-möte där reklambyrån Blomqvist presenterade sina idéer om hur de ville arbeta. De hänvisade till IKEA-modellen och pratade om vikten av att första skapa en plattform och därefter förädla produkten. Bengt menade att man borde vara kritisk till detta angreppssätt eftersom Nationalstadsparken är en helt annan typ av produkt än de IKEA saluför. Andra mötet innebar arbete i sk. workshops med utgångspunkt i vissa sk. kundbegrepp. Man arbetade fram fem olika grupper för vilka man sedan försökte få fram specifika egenskapsord som kännetecknades dessa grupper. Bengt ansåg att resultatet landade i begrepp som är för vanliga och allmänna som inte tar fasta på det som är unikt med Nationalstadsparken. Avsikten med den tredje träffen var att arbetet skulle struktureras. Anmärkningsvärt nog, enligt Bengt, så har t.ex. inte Nationalstads-parkens sjönära läge ens nämnts ännu! Det förslag man kom fram till var Stockholms Nationalstadspark, vilket kritiserades starkt från olika håll. Oproffsigt tillvägagångssätt ansåg många. Solna vägrade direkt, eftersom de också vill sätta sin kommun på kartan.
Efter detta var Henrik och Richard på en presentation anordnad av Nationalstadsparks-rådet. Där hade namnförslaget strukits. Richard fick intrycket av att man hade tagit till sig FFE:s tankar kring parken.  Henrik menade att Nationalstadsparksrådet egentligen är en olyckligt sammansatt grupp och att det föreligger en risk för en utveckling i riktning mot ökad exploatering, eftersom fastighetsintressena är företrädda i gruppen. Konsultunderlaget för en utvecklingsplan bedömde Richard var för allmänt. Konkreta projekt saknas.

f)       GD-möte hos Ståthållaren den 27 april 2007
Richard rapporterade från mötet som hölls på Kungliga slottet, till vilket olika representanter för Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Länsstyrelsen var kallade förutom Kungliga Djurgårdens förvaltning, Förbundet för Ekoparken och Djurgårdens hembygdsförening. Boverket presenterade en PM som är starkt kritisk till institutet riksintressen. En förhoppning är att de centrala myndigheternas intresse för parken kan komma att öka. Richard ska följa upp hur Boverkets PM behandlas i miljödepartementet.

g)      Rosendalsscenen
Bygglovet är begärt för Ståthållarängen och det sägs av KDF nu ska ändras till en annan plats! Richard är utlovad av KDF att få se avtalet innan det skrivs på. Åtgärd: FFE motsätter sig en lokalisering till Södra Djurgården! Richard ska kontakta KDF.

h)     Solna framtidsstad den 19 mars 2007
FFE hade fått endast
en inbjudan och den gäller enbart Richard. Den första av fyra heldagar med föredrag och gruppdiskussioner med Solnas politiker, tjänstemän och konsulter om Solnas framtid gav inte så mycket. Richard går i mån av tid även på de andra dagarna för att upprätthålla kontakten med Solna-politikerna.

i)        Förbundets båttur i Ekoparken den 26 april 2007
Båtturen var mycket lyckad, 81 betalande medlemmar deltog. Åtgärd: En idé är att till nästa år bjuda in politiker och även tjänstemän från Stockholm och Solna.

j)        Henriks S:t Eriksmedalj – ett stort grattis från oss i FFE!
Henrik har tilldelats
Samfundet S:t Eriks pris på 50 000 kr med hedersplakett för år 2007 med följande motivering:

”Initiativet och iden att skapa en sammanhängande lagskyddad natur- och kulturpark av området från Södra Djurgården/ Fjäderholmarna i sydost till Ulriksdal/Sörentorp i nordväst med namnet Ekoparken och för att ha arbetat vidare med denna tanke fram till beslutet som gjorde Ekoparken till Sveriges första och fortfarande enda nationalstadspark. Henrik har visat prov på ett osedvanligt ideellt engagemang och vilja att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Utifrån ett helhetsperspektiv och ledorden Värna-Vårda-Visa arbetar han för att allmänheten skall få ut bästa möjliga glädje av kombinationen av natur- och kulturvärden. Han arbetar med växande insikt om komplexiteten i kraven på omgivande stadsmiljö.”

k)     Ny utgåva av KDF:s skötselplan mm.
En ny, snygg, lättillgänglig variant med kartor och tio texter/uppsatser författade av olika referenspersoner som är etablerade i olika sammanhang runt parken kommer att ges ut.

l)        Fyra arkitektgrupper har ritat på förslag för Albano – alla bedömdes översiktligt som omöjliga pga. alltför omfattande exploatering.

m)   Skogsinstitutet, Israels ambassadFastighetsverket har sökt bygglov för ett staket, men har tagit tillbaka ansökan och tänker bygga ett ”bålverk” istället bestående av en krans av stora bastanta stopp– för det behövs inget bygglov.  RAÄ tänker yttra sig. De boende har klagat högt och tagit hjälp av advokat Björn Rosengren. Åtgärd: Anne kollar om det finns ett ärende hos Länsstyrelsen och bevakar hur ärendet utvecklas.

n)     Källhagens värdshus – tillbyggnad på den låga delen, dubbelt så bred. Ett problem är dörren på kortsidan: belysningen om skapar en störande ljuskägla ut i natten. Åtgärd: Anne kontaktar Källhagens värdshus.

6.      Broschyren
Broschyren är klar. Åtgärd: Texten mejlas ut till styrelsens ledamöter som får max en vecka på sig att komma med ev. relevanta synpunkter och förslag på absolut nödvändiga korrigeringar.

7.      Solnas och Stockholms fördjupade översiktsplaner för NSP
Solnas fördjupade översiktsplan för nationalstadsparken är ute på remiss. Den innehåller ett helt annat språk som visar att de förstår innebörden i lagstiftningen. Åtgärd: Lars-Gunnar, Henrik, Richard och Bitte läser igenom den. Birgitta beställer tre exemplar till.

Stockholms fördjupade översiktsplan för nationalstadsparken kommer att ställas ut i höst.

8.      Behov av en övergripande strategi
FFE behöver en övergripande strategi för att hantera olika frågor som kan komma att bli stora frågor som påverkar parken t.ex. Lärarhögskolans ev. etablering vid Stockholms universitet, Husarviken, vatten- och avloppsfrågan och olika kultursatsningar.
För att motverka fragmentiserade protester kan det vara en idé att nätverka med andra, t.ex. länsorganisationer, Stockholms Läns Hembygdsförbund, Friluftsfrämjandet, Samfundet S:t Erik, Naturskyddsföreningen m.fl.

9.      Planerade uppvaktningar – eller deltagande
Event Sjögård 25 maj 9-11. Anne, Bengt och Henrik deltar.
Skeppsholmsdagen 9 maj. Anne och Bengt deltar.
Norra länkens första spadtag 11 maj. Richard närvarar.

10.  Ny redaktör för Bladet från Ekoparken
Märta begär att få sluta som redaktör för Bladet från Ekoparken pga. bristande tid.
Åtgärd: Bengt och Cecilia övertar tillsammans uppgiften.

11.  Hemsidan
Bengt informerade om hemsidan och upplyste om att det vore bra med några justeringar i ansvarsområdena. Bengt fortsätter att vara redaktör för aktivitetsguiden, medlemssidorna och dokumentarkivet. Åtgärd: Anne ansvarar för sidorna som rör styrelsen och medlemsorganisationerna. Birgitta ansvarar för sidorna som rör olika ärenden. Cecilia ansvarar för sidorna som rör protokoll. Det bör göras en summary – årsvis om vad som hänt i FFE och Ekoparken på den engelska sidan. Vem gör detta?

12.  Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum den 12 juni 2007, kl. 17.30 vid Barnens Timmerstuga vid Stora Skuggan.

Vid protokollet                                                                                    Justeras

Cecilia Lagersvärd                                                                               Richard Murray

 
 
Utlagd 07-06-30