FÖRBUNDET FÖR EKOPARKEN PROTOKOLL
Styrelsen 2007-03-06

Plats: Etnografiska museet

Närvarande:                     
Märta Angert Lilliestråle, Birgitta Bergquist, Lars-Gunnar Bråvander, Johan von Garrelts,
Cecilia Lagersvärd, Anne Murray, Richard Murray, Ulf Sandell och Henrik Waldenström.

Frånvarande: Bengt Rundquist, Bitte Liberg.

1.      Mötets öppnande och godkännande av dagordningen
Richard öppnade mötet och gick igenom dagordningen som godkändes med några tillägg.

2.      Konstituering av den nya styrelsen. Styrelsen konstituerades enligt följande:
Ordförande:
Richard Murray
Vice ordförande tillika webbmaster: Bengt Rundquist
Sekreterare: Cecilia Lagersvärd
Kassör: Anne Murray
Administratör: Birgitta Bergquist
Informatör: Märta Angert Lilliestråle
Övriga ledamöter: Lars-Gunnar Bråvander, Ulf Sandell och Henrik Waldenström Suppleanter: Johan von Garrelts och Bitte Liberg

3.      Föregående protokoll från den 24 februari godkändes. Följande punkter kommenterades:
§ 4) Uttalande om Österleden.
Henrik Waldenström meddelade att uttalandet var expedierat och utskickat, efter det att årsmötet ställt sig bakom styrelsens förslag och vissa redaktionella justeringar gjorts i det ursprungliga förslaget.

Följande ärenden på restlistan från styrelsemötet den 24 februari kommenterades:
§ 4a) En länk från Strömmas hemsida till FFE:s hemsida.
Henrik och Richard kontaktar Strömma Kanalbolaget.
§ 7) Skrivelse till kommunfullmäktigeledamöter i Stockholm och Solna.
Uppdateras. Broschyren skall medfölja i samma utskick. Märta och Bitte avvaktar broschyrens färdigställande.
Arkivering av  FFE:s handlingar och material.
Materialet ska gås igenom, sorteras och systematiseras under 2007 för att deponeras i Stadsarkivets föreningsarkiv 2008. Märta, Birgitta och Anne jobbar vidare i ärendet.
§ 3) Besvarande av mejl från Pelle Ådebrant ang. kraftledningen i nationalstadsparken. Birgitta kontaktar Bengt innan nästa möte och frågar om mejlet har besvarats.

4.      Rapporter
Nationalstadsparksrådet
Richard deltog i en informationsträff, där Sjöhistoriska museets framtid presenterades. Museets nya lokalisering utreds av Martin Carlstein, som har i uppdrag att ”prata ihop” museet och områdets övriga intressenter. Museet vill få en bättre vattenkontakt än idag och är intresserade av att bygga en brygga och hamn för större båtar vid museet. Området man har i åtanke är Vasahamnen och Galärvarvet. Museet behöver en utställningsyta på 6000 kvm, vilket innebär att man skulle behöva riva de gamla administrationsbyggnaderna och spårvagnsstallarna för att få plats. Samtidigt finns vissa tankar om en utbyggd modern spårvägstrafik till Södra Djurgården. Om Sjöhistoriska museet flyttar, frigörs också ett nytt attraktivt läge för annan verksamhet på Norra Djurgården där museet ligger idag. Tanken är att flytten och det nya området skall vara färdigt 2013. Föreslagen hållning, positivt avvaktande.

Regionplanekontoret
Henrik närvarade på en regionplane kick-off med företrädare för näringsliv och politiken. Detta är ett bra forum som ger FFE en chans, att som utomstående, att vara med och påverka och komma in tidigt i planeringsprocessen. Det finns ett stort behov av expansion i regionen. År 2010 kommer en ny RUFS och det är viktigt att vi inom FFE sätter oss in i den och dess påverkan på Ekoparken. Vilket perspektiv ska man ha i regionens utveckling? Vi borde uppvakta regionplanekontoret. Henrik bevakar landstingets region- och trafikplanekontor.

Referensgrupp Norra Länken
Ulf
rapporterade från referensgruppens senaste möte. Mötet handlade om utformningen av Frescatitunnelns mynning vid universitetet. Per Schönning presenterade de senaste planerna. Ulf bevakar särskilt området söder om Hjorthagen.

Varumärkesgruppen
Gruppen funderar fn. kring parkens värden, dess olika aspekter och hur dessa ska kunna fångas i ett varumärke. Att skapa en varumärkesplattform är en seg och långdragen process. Bengt representerar FFE och Henrik representerar WWF i gruppen, så vi har god insyn i arbetets fortskridande.

Generalstabens ridetablissemang
Riksantikvarieämbetet har sagt nej till rivning. Plansamråd. Ulf bevakar ärendet.

5.      Verksamhetsplanering
Möte med stadsbyggnadsborgarrådet Mikael Söderlund den 13 mars 2007
Richard ska träffa Mikael Söderlund och de mest angelägna frågorna att ta upp med stadsbyggnadsborgarrådet är studentbostäder i Albano, byggandet av Botanhuset, planerna för Husarviken och översiktsplanen.

Möte med miljöministern Andreas Carlgren den 15 maj kl 15.00
Richard ska uppvakta, se vidare nedan under § 6.

Möte med Solna stads kommunalråd, Anders Ekegren, den    mars 2007
Henrik , Richard och Lars-Gunnar tar med Anders Ekegren på en fågelvandring med en kaffekorg och informerar samtidigt om Ekoparken, aktuella frågor och FFE:s arbete.

Gd-ar och landshövdingen är inbjudna till möte hos Ståthållaren den 27 april 2007
De har visat ett aktivt engagemang i parken. Richard deltar.

Båttur i Ekoparken den 26 april 2007. Henrik tar emot anmälningar. Se hemsidan.

Bladet från Ekoparken
Märta ansvarar för nästa Blad från Ekoparken, med hjälp av Marianne Lundberg (enskild medlem i FFE). Birgitta skriver ett kort referat från årsmötet. Richard skriver en kommentar om Norra Länken. Henrik kommenterar ”museikarusellen”. Lars-Gunnar uppdaterar litteraturlistan och kompletterar med uppsatser.

Uppdatering av medlemsförteckningen
Anne presenterade ett förslag baserat på en sammanställning över de medlemmar som inte betalt och/eller inte visat intresse för FFE sedan en längre tid tillbaka. Beslöts: att avföra Sofia Hembygdsförening och Picknick-klubben från medlemslistan. Richard tar kontakt med Bellevueförbundet och Vårt Stockholm, Lars-Gunnar kontaktar Symbios och Anne kontaktar Stallmästargårdens båtsällskap för att klara ut om de vill kvarstå som medlemmar eller ej.
Fransk text på hemsidan
Det finns en tidigare översättning som ej publicerats. Bör den publiceras på hemsidan?
Beslöts: att avvakta.

Solnas framtid diskuteras i Stadshuset den 19 mars 2007.
Detta är den första av fyra planerade träffar med föredrag och gruppdiskussioner. Henrik, Lars-Gunnar och Ulf närvarar. Richard anmäler.

Norra Länken. Johan deltar framöver i referensgruppens arbete.

Husarviken. Richard, Ulf och Henrik arbetar vidare med frågan.

Planerade uppvaktningar av politiker i Stockholm och i Solna
Andreas Carlgren, Mikael Söderlund, Anders Ekegren.
Förslag på framtida strategi: FFE måste bredda ”kontaktandet”. Ett förslag som kom upp i diskussionen var att etablera en kontakt med Carin Jämtin, oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

Stockholms översiktsplan för nationalstadsparken presenteras under våren 2007.
För styrelsens tidigare arbetsfördelning i frågan se protokoll 2006-08-28, § 6.

Solnas översiktsplan för nationalstadsparken. Fördjupad översiktsplan. Lars-Gunnar bevakar.

Föreningskonferens i höst
I anslutning till Richards rapport från Nationalstadsparksrådet väcktes tanken på att frågan om Sjöhistoriska museets flytt och den sk. ”museikarusell” som denna flytt medför kunde vara en bra fråga kring vilken FFE kunde ta initiativ till en föreningskonferens i september. Inbjudna gäster kan tänkas komma från museerna, Stockholms stad, Kulturdepartementet (Lena Liljeroth Adelsohn alt. statssekreteraren), Djurgårdens Hembygdsförening, Peder Wallenberg, m.fl. Anne, Johan och Cecilia erbjöd sig att arbeta vidare med frågan.

Internationell konferens Staden som livsmiljö – miljö i staden?
Konferensen ska lyfta fram olika aspekter på Staden som livsrum/livsmiljö, behovet av kultur och natur och hur andra länder hanterar den här sortens parker. Kungliga Vetenskaps-akademien ställer upp med lokaler. Anne funderar vidare i frågan.

6.      Uppvaktning av miljöminister Andreas Carlgren
Centerpartiet vill stärka lagen om nationalstadsparken Ekoparken. Centern i Stockholms kommunfullmäktige har gjort ett bra uttalande mot Albano och följer inte alliansens linje, utan delar snarare Miljöpartiets och Vänsterpartiets hållning. Miljöministern ska informeras om Ekoparken, problemen med parken, parkens värden, vad som borde göras med parken.
Vad kan han som miljöminister göra? Han kan se till att vi får en förordning om Ekoparken, beställa utredningar, lobba och lyfta fram miljömålen om en god bebyggd miljö och grön-ytors likas stora värde som exploaterad mark. Problemet är egentligen tillämpningen av dagens lagstiftning. Om lagstiftningen tillämpades på rätt sätt, så skulle ingen ändring av lagen behövas. Det krävs en aktiv medverkan från myndigheternas håll om lagen ska kunna bli det verktyg, som det ursprungligen var tänkt.

Kanske kan miljöministern vara intresserad av att stödja en internationell konferens om Staden som livsmiljö – miljö i staden?

7.      Broschyren över nationalstadsparken
Märta och Anne visade ett utkast till broschyr över Ekoparken. Utkastet granskas av alla i styrelsen och förslag på korrigeringar ska meddelas Märta alt. Anne senast den 13 mars 2007.

8.      Har vi behov av en text om förbundets och Ekoparkens historia?
Mikael Glemdahl (doktorand, Centrum för tillämpad miljöforskning, Jönköping, Stockholms universitet) har samlat material och skrivit om Ekoparken. Har Glemdahl givit ut en bok eller avhandling? FFE bör ha materialet någonstans. Om vi hittar materialet vad gör vi då med det? Om vi inte hittar materialet eller om det inte är ok att vi använder det, vad gör vi då? Henrik och Birgitta tar reda på om FFE har fått materialet. Henrik kontaktar Mikael för att fråga om det är ok att vi använder det. Beslut: Om vi inte har eller får använda materialet bör FFE sätta ihop en egen skrift eller åtminstone rejäl artikel som berättar om förbundets och Ekoparkens historia.

9.      Information
Hagadagen
Söndagen den 10 juni 2007 arrangerar Haga-Brunnsvikens vänner Hagadagen och Linnés 300-årsdag, som firas tillsammans med Fjärilshuset, Solna stad och Bergianska trädgården. Samarbete sker även med Solna stad och miljöförvaltningen, kulturchefen, kultursekreteraren m.fl. är mycket engagerade. Solna stad har en stor budget för kultur och kommer att dela ut sitt kulturstipendie under Hagadagen.

Nyheter i Brunnsviken
Marina Läroverket ställer upp med båttransporter och lägger upp en rundtur (KDF är ej ansvarig för bryggor). En annan nyhet är projekteringen och iordningställandet av kaskaden. Den kommer att drivas med en elektrisk pump och gynnar syresättningen av vattnet i Brunnsviken. Pumpen tar ytvattnet och syresätter det och leder ner vattnet ner till botten. Solna kommun ställer upp ekonomiskt. Johan är engagerad i projektet.

Rapport från Kolonisternas hus. I rapporten framhålls koloniområdena som de områden inom nationalstadsparken Ekoparken som har den största biologiska mångfalden.

Skrivelse från Polishögskolan. I denna meddelades planerna på att bygga ett bullerplank och tak över skjutbanan i Sörentorp. Området är inte detaljplanelagt.

10.  Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum den 2 maj 2007, kl. 17.30 på Etnografiska museet.

Vid protokollet                                                                                    Justeras

Cecilia Lagersvärd                                                                               Richard Murray

 
 
Utlagd 07-06-30