Tid 2006-11-13. Plats: Robert Almströmsgatan 8

Närvarande: Lars-Gunnar Bråvander, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Lars Raij, Bengt Rundquist,  Henrik Waldenström

Återbud: Birgitta Bergquist, Gunnar Eriksson, Benita Jansson, Ulf Sandell

Frånvarande: Märta Angert-Lilliestråle

1.      Mötets öppnande och godkännande av dagordningen
Richard öppnade mötet och gick igenom dagordningen som godkändes med några tillägg.

2.      Föregående protokoll och restlista
Protokollet från den 16 oktober godkändes. Följande punkter kommenterades i restlistan:
Göra förslag till rundtur i Ekoparken för landshövdingen: Avskrives.
Kolla upp riksdagsmotioner som lades tidigare i år: Inaktuellt, går att finna via t.ex. Google ”Nationalstadsparken” och ”site:riksdagen.se”
Boka möte med Carl Folke. Ny kontakt ska tas i november.
Färdigställa broschyren och den engelska texten: Den engelska texten är klar.
Undersöka lediga domännamn för förbundets räkning: Bengt har kontrollerat ett antal namn med anknytning till Ekoparken och nationalstadsparken. Strömma kanalbolag, Sveaskog och  Kommittén för Gustavianska parken äger en del av dessa.
Beslöts att FFE ska registrera namnet ”nationalstadspark.org”

3.      Inkommen post
a) Brev från statens fastighetsverk om Israels ambassad.  I brevet framhåller fastighetsverket att det inte innebär någon risk för nationalstadsparken att Israels ambassad får hyra byggnaderna i Nobelparken. Styrelsens mening är däremot att det finns en risk för att säkerhetsåtgärderna runt ambassaden kommer att inkräkta på allmänhetens möjligheter att vistas i parken. Det kan också skapa ett farligt prejudikat för ändrad användning av byggnader i nationalstadsparken om ambassaden tillåts etablera sig.
Uppdrogs åt Bengt att svara på fastighetsverkets brev.
b) Samfundet S:t Erik har skickat sin årsbok ”Sjöfartsstaden”. Boken kan också hämtas av intresserade på samfundets kansli på Köpmangatan 5 den 16 november.
c) Mejl  från Pelle Ådebrant om framtiden för kraftledningen i nationalstadsparken, finns det någon plan för nedgrävning?
Uppdrogs åt Bengt att svara på skrivelsen.
d) Inbjudan till kurs i miljöansvar
e) Inbjudan från Solna kommun till samråd om planerade åtgärder i Igelbäcken
Uppdrogs åt Bengt och och Lars-Gunnar att svara.

4.      Rapporter
a) FFE:s nya mejladress är info@ekoparken.se Ska föras in på hemsidan av Bengt.
b) Anne gick igenom listan över föreningar som inte betalat medlemsavgiften. Henrik ansåg att det borde finnas en lista över de föreningar som varit med i förbundet från början.
c) Regeringsrätten har godkänt en utbyggnad på 4000 m2 för ett rehabcenter vid Frösundavik i Solna.
Henrik åtog sig att kontakta miljöminister Andreas Carlgren om ett möte.
d) Richard meddelade att Husarviksgruppen ska fortsätta att träffas, nästa gång den 21 november för att ta ställning till ett förslag om miljöbedömning av projektet. Stadsbyggnadskontoret har vidtalat en konsultgrupp som ska presentera ett nytt förslag för Gasverkstomten.

5.      Diskussion om det slutliga svaret på översiktsplanen för nationalstadsparken
Styrelsen hade tidigare via mejl fått ta del av FFE:s slutliga remissvar på översiktsplanen  för nationalstadsparken. Birgitta Bergquist har kontaktats av Svenska Cykelsällskapet, som är missnöjt med att cykelleder inte nämnts i FFE:s remissvar. Styrelsen godkände remissvaret och tackade Lars-Gunnar för allt arbete han hade lagt ner.
Uppdrogs åt Lars-Gunnar att svara cykelsällskapet och eventuellt komplettera FFE:s remissvar.

6.      Svea Artilleri
Stadsbyggnadsnämnden har antagit förslaget om kvarteret Svea Artilleri. Ulf Sandell har uttryckt att han vill skriva en debattartikel om de nya byggnadsplanerna, som han menar ger associationer till rivningen av Klarakvarteren. Styrelsen fann detta vara en god idé och uppmanar Ulf att skriva en debattartikel. Ulf bör också kontakta Hyresgästföreningen på Östermalm för att få dem att förbereda ett överklagande.

7.      Stockholm Vattens försöksanläggning för rötning vid Loudden
Lars-Gunnar åtog sig att gå på informationsmöte på Stockholm Vatten den 14 november.

8.      Årsmöte 2007
Årsmötet föreslås äga rum den 24 februari (alternativt 3 mars) i KVA:s klubbvilla. Anne fortsätter att förbereda mötet. Någon föredragshållare ska bjudas in och Richard funderar över någon lämplig sådan.

9.      FFE:s kansli
Anne redogjorde för de kostnader FFE har för kansliet.
Beslöts att FFE:s behåller telefonabonnemanget enbart för att ha en telefonsvarare. Birgitta och Bengt ska fortsätta att diskutera med ordföranden för Stora Skuggan om kanslilokalen.

10.  Östermalms IP
Birgitta har meddelat att förhandlingar pågår mellan Djurgårdens Fotboll och staden om att bygga en stor ny fotbollsarena på Östermalms idrottsplats. Egentligen är detta ett fastighetsprojekt. KDF är negativa till projektet.
Uppdrogs åt Henrik att följa upp ärendet.

11.  Igelbäcken
Bengt berättade att ett vattenförbund för Igelbäcken har bildats. Man planerar att göra en våtmark, men inga ekodukter. Bengt vill att området ska kopplas till skötselplanen så att det blir ett bra besökområde.

12.  Förvaltningsprogram för Skeppsholmen
Henrik befarade att det nya förvaltningsprogrammet kan komma att medföra hyreshöjningar för hyresgästerna på ön och ändrad användning av byggnaderna.
Henrik åtog sig att skriva ett utkast till skrivelse till fastighetsverket.

13.  Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte kombineras med julbord och äger rum den 14 december kl. 14.00 ombord på en Strömma Kanalbolag-båt.

Vid protokollet                                                                                    Justeras

Lars Raij                                                                                              Richard Murray

 
 
Utlagd 2007-01-28