Förbundet för Ekoparken
Styrelsen
PROTOKOLL
2006-10-16
 


Plats: Torkel Knutssonsgatan 31

Närvarande: Märta Angert-Lilliestråle, Birgitta Bergquist, Lars-Gunnar Bråvander, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Lars Raij, Henrik Waldenström

Återbud: Gunnar Eriksson, Benita Jansson, Bengt Rundquist, Ulf Sandell

1.      Mötets öppnande
Richard öppnade mötet och gick igenom dagordningen som godkändes med några tillägg.

2.      Förslag till översiktsplan för nationalstadsparken
Styrelsen gick igenom stadsbyggnadskontorets förslag till översiktsplan för nationalstadsparken.

Beslöts att de olika delarna av remissvaret ska följa stadsbyggnadskontorets indelning och att allt måste skrivas kortfattat, i punktform. Materialet skickas så fort som möjligt till Lars-Gunnar som sätter samman det. Arbetet med remissvaret delas upp mellan styrelsemedlemmarna enligt följande.

Utgångspunkter
Nationalstadsparkens lagskydd: Lars-Gunnar skriver.
Planer och markägande idag: Henrik Waldenström och Gunnar Eriksson skriver.
Nationalstadsparkens särskilda värden: Bör ta upp hur siktperspektiven ändras från olika håll vid tillkommande bebyggelse. Immateriella värden bör finnas med. Begreppet Sjögården måste komma med, hur vattnet är en sammanbindande faktor. De gröna kilarnas betydelse ska betonas. Lars-Gunnar skriver avsnittet och är också ansvarig för att ställa samman styrelsemedlemmarnas bidrag till remissvaret.
Framtidsperspektiv på nationalstadsparken i staden: Här bör man hänvisa till försiktighetsprincipen när det gäller exploatering. Utveckling ¹ exploatering. Richard skriver detta avsnitt.

Vägledning för framtida beslut
Mål för översiktsplanen: Målen är bra. Richard skriver.
Nationalstadsparkens grunddrag, Parklandskap och naturmiljöer, Vattenlandskapen, Mer bebyggda och anlagda områden: Lars-Gunnar skriver.
Nationalstadsparkens infrastruktur: Helhetslösningar för kollektivtrafiken saknas. Anne skriver.
Nationalstadsparkens gräns och omgivningar: Bitte skriver.

Tio områden inom nationalstadsparken
Vetenskapsstaden: Denna bör istället kallas Vetenskapsparken. Bör fastslås att studentbostäder inte ska byggas i nationalstadsparken. Ulf skriver.
Norra Djurgården, parklandskap och naturmiljö: Henrik skriver.
Haga-Brunnsvikens naturmiljö och parklandskap: Märta ber Lars Sundström från föreningen Haga-Brunnsvikens vänner att skriva.
Idrottsparken: Sofiahemmet expanderar ständigt sin verksamhet i parken, vilket är ohållbart. Området ska avsättas för idrott. Henrik skriver.
Gärdesstaden: Byggrätten har gått ut för kvarteret Tre Vapen. Byggföretaget Vasakronan har förklarat sig berett att avstå från att bebygga den södra delen av kvarteret. Henrik skriver.
Ladugårdsgärde-Kaknäs naturmiljö och parklandskap: Här finns en potential för ett bra natur- och parkområde, eventuellt med hjortar. Ett pedagogiskt centrum kan inrättas vid Fanjunkarbostället. En Astrid Lindgrenpark och/eller en äventyrslekplats kan tänkas, liksom ett besökscentrum vid Kaknästornet. Ingen utvidgning av småbåtshamnarna bör tillåtas. Lars-Gunnar skriver.
Södra Djurgården naturmiljö och parklandskap: Lars skriver.
Museiparken, Evenemangsparken: Problem med biltrafik. Besökande biltrafik på Södra Djurgården bör förbjudas helt under sommarhalvåret. Ingen ny verksamhet ska tillåtas om den inte byts mot någon annan. Grönytorna får inte minska. Tillgängligheten till stranden måste hävdas. Anne skriver.
Skeppsholmen: Området bör vidgas och innefatta hela Sjögården. Henrik skriver.

Att genomföra översiktsplanen
Miljöbalken ska tillämpas och det ska finnas riktlinjer för hur områdesbestämmelserna ska se ut. Richard skriver. Richard skriver också utgångspunkter, delar in området på ett annat sätt än vad SBK har gjort och för in ett längre tidsperspektiv. Bitte skriver om biologiska spridningsvägar och kulturmiljöer.

3.      FFEs kansli vid Stora Skuggan
Birgitta meddelade att föreningen Stora Skuggan har aviserat att de vill ta bort datorn från det kansli som FFE delar med föreningen. FFE har stora problem med spam i sin dator. FFE skulle också eventuellt behöva ta över kansliets telefonabonnemang.
Beslöts att Anne kollar vilka kostnader vi har haft för kansliet, och att Birgitta, Anne och Bengt träffar ordföranden för Stora Skuggan för att diskutera en lösning.

4.      Remissvar på förvaltningsprogram för Skeppsholmen
Sista datum för remissvar på förvaltningsprogram för Skeppsholmen är 31 december. Uppdrogs åt Henrik att skriva ett svar.

5.      Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum den 6 november kl. 18.00. Lokal meddelas senare.

Vid protokollet                                                              Justeras

Lars Raij                                                                         Richard Murray                 

 
 
Utlagd 2006-11-20