Förbundet för Ekoparken
Styrelsen

Plats: Docentbacken

Närvarande: Birgitta Bergquist, Lars-Gunnar Bråvander, Benita Jansson, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Lars Raij, Ulf Sandell, Henrik Waldenström

Återbud: Märta Angert-Lilliestråle, Gunnar Eriksson, Bengt Rundquist

1.      Mötets öppnande
Richard Murray öppnade mötet och hälsade styrelsen välkommen.

2.      Föregående protokoll och restlista
Protokollet från mötet den 28 augusti och restlistan gicks igenom. Följande punkter kommenterades i  protokollet:
5. Naturhistoriska riksmuseets tillbyggnad, det s.k. Biohuset. Uppdrogs åt Henrik att kontrollera om förslaget går att överklaga eller om tiden för detta har gått ut. Om det fortfarande går att överklaga kontaktar Henrik Östermalms eller Norrmalms hyresgästförening som har överklaganderätt.
6. Översiktsplan för Stockholms del av nationalstadsparken. Uppdelningen inom styrelsen av bevakningsområden bekräftades. Richard meddelade att han hade skrivit en mycket kritisk artikel om översiktsplanen, som skall diskuteras i Husarviksgruppen. Han förslog att förbundet väntar med  skrivelser till efter föreningskonferensen den 10 oktober men att föreningarna därefter ska få ett underlag till egna skrivelser från förbundet. Remissvaren ska vara inne senast 1 november. Ett styrelsemöte bör hållas snart efter föreningskonferensen för att sätta ihop en skrivelse.
16. Trädfällning vid Lidingöbro. Beslöts att avföra ärendet.
Följande punkter kommenterades i restlistan:
Kontakta Strömma kanal om länk till hemsidan: Richard och Henrik tittar på detta.
Efterhöra Länsstyrelsens synpunkter på detaljplanen för Silverdal: avföres från restlistan.
Arkivering av handlingar och material: Birgitta meddelade att stadsarkivet är intresserat av att överta dessa.
Boka möte med Carl Folke: Lars-Gunnar har varit i kontakt med Thomas Elmqvist och fått positivt svar, däremot ännu inte fått kontakt med Carl Folke.
Kontakta Margareta Cramér om samtalsgrupp för krav på byggnader i parken: Avföres från restlistan.
Framtida medlemsvärvning: Anne och Märta ska arbeta vidare med detta.
Höra med Folkrörelsearkivet om FFE:s handlingar: inaktuellt, avföres från restlistan.

3.      Inkommen post
Birgitta informerade om att följande post inkommit:
a) Meddelande om antagen detaljplan för ny tågstation vid Frescati
b) Underrättelse om utställning för teknikhus vid Roslagstull. Uppdrogs åt Ulf att se närmare på ärendet.

4.      Rapporter
Richard informerade om ett samrådsmöte om översiktsplanen för nationalstadsparken.

5.      Föreningskonferensen den 10 oktober 2006
Konferensen inleds kl. 17.00. Bitte och Lars-Gunnar ansvarar för det praktiska arbetet med förtäringen vid konferensen. Mineralvatten och lättöl ska erbjudas som dryck. De inbjudna talarna får högst 30 minuter var för att det ska bli tid till frågor. Föreningarna bör påminnas om konferensen per telefon. Samtalen delades upp mellan styrelsemedlemmarna enligt följande: Richard ringer föreningarna 1-5 på medlemslistan, Lars 6-10, Ulf, 11-15, Lars-Gunnar 16-10, Anne 21-25, Henrik 26-30, Benita 31-35, Birgitta 36-40, Bitte 41-45, Bengt 46-50. Richard åtog sig att mejla ringlistan till styrelsen.

6.      Sommarscen Rosendal
Ett privat konsortium har kommit med en förfrågan till FFE om att anlägga en sommarscen vid Rosendal. Anläggningen är tänkt att kunna ta emot 1200 besökare. Den ska bara sättas upp tillfälligt och inte skada naturen. Styrelsen diskuterade förslaget och fann att platsen är olämplig för den typen av evenemang, att det kommer att uppstå trafikproblem, och att slitaget blir stort på det historiska landskapet.
Uppdrogs åt Richard att formulera styrelsens negativa uppfattning till konsortiet.

7.      Länsstyrelsens nationalstadsparksråd, namnfrågan, deltagare i referensgrupp för utvecklingsplan och varumärkesetablering, ersättare i rådet
Rådet har sammanträtt en gång. Referensgrupper ska tillsättas för logotyp, namnfrågan, besökscentrum och för utvecklingsplan, t.ex. biologisk mångfald, kulturmiljöer. Referensgruppernas ställningstagande ska vara vägledande för Länsstyrelsen beslut. Deltagare i grupperna är i huvudsak den gamla samverkansgruppen, d.v.s. Stockholm och Solna stad, fastighetsägare, FFE, Kommittén för Gustavianska parken och KDF, men därtill kommer Kungliga vetenskapsakademin, Stockholm universitet och Kungliga Djurgårdens intressenter (Skansen, Gröna Lund, Vasamuseet m.fl.). Henrik uttryckte intresse för att sitta med i marknadsföringsgruppen och Richard för utvecklingsplan-gruppen. Eventuellt ska ett utskott för förvaltare och fastighetsägare bildas.
Beslöts att välja Henrik till Richards ersättare i rådet. Richard meddelar länsstyrelsen detta.

8.      Sjöhistoriska museet
Richard meddelade att han kommer att träffa utredaren för de sjöhistoriska museernas framtid, Martin Carlstein, den 6 oktober. Styrelsen diskuterade tänkbara alternativ för museernas framtida placering.

9.      Dokumentarkivet på FFE:s hemsida
Birgitta efterlyste rutiner för hur ärenden ska föras in i dokumentarkivet på FFE:s hemsida. Sedan tidigare gäller att de som har åtagit sig ett ärende ska mejla till Bengt och meddela ärende, diarienummer och vem det är som hanterar ärendet.  Alla i styrelsen bör gå in och titta på hur det ser ut på dokumentarkivet.
Uppdrogs åt Lars-Gunnar att fungera som ”huvudsekreterare” för arbetet med översiktsplanen, och åt Lars att kontrollera mot tidigare protokoll vilka ärenden som ännu inte har lagts in.

10.  Samarbetet med Vägverket om Norra Länken
Richard meddelade att det första mötet med Vägverket kommer att äga rum den 12 oktober. Verket behöver inte invänta Regeringsrättens dom om överklagandet. Frågor rörande bygget kan ställas till Richard som vidarebefordrar dess till Vägverket.

11.  Israeliska ambassaden
Anne har skrivit ett kritiskt utlåtande om att tillåta Israels ambassad att etablera sig i Nobelparken, men ännu inte sänt skrivelsen. Lars-Gunnar underströk att parken är en port in till nationalstadsparken. Djurgårdens Hembygdsförening och Djurgården-Lilla Värtans miljöskyddsförening har tagit ställning mot att ambassaden får placeras i Nobelparken. Östermalms hembygdsförening har ännu inte tagit ställning.
Uppdrogs åt Anne att skicka in sin skrivelse.

12.  Bladet från Ekoparken
Artiklar till bladet ska skrivas enligt föregående styrelseprotokoll, d.v.s.: Avsiktsförklaringen till samarbetet med Vägverket och arbetet med översiktsplan för nationalstadsparken (Richard), nationalstadsparksrådet (Richard), mötet med Länsstyrelsen den 7 juni och Naturhistoriska riksmuseets tillbyggnad (Henrik), läget för skötselplanen (Lars-Gunnar) och detaljplan för Svea Artilleri (Ulf). Sista dag för inlämning är fredag 13 oktober.

13.  Broschyren om Ekoparken
Anne visade ett utkast till broschyr. Hon bad att få in synpunkter och korrekturrättningar inom de närmaste dagarna. En provupplaga bör kunna vara klar till föreningskonferensen. Styrelsen diskuterade åter vad nationalstadsparken ska ha för officiellt namn.
Beslöts att betala begärt arvode om 5.000 kr till Ann Nyström för hennes arbete med layouten.

14.  Nästa styrelsemöte
Beslöts att nästa styrelsemöte ska äga rum den 16 oktober, 18.00-21.00 hos Bitte Liberg. Mötet kommer att helt handla om den fördjupade översiktsplanen och FFEs remissvar.

Vid protokollet                                                                                    Justeras

Lars Raij                                                                                              Richard Murray

PROTOKOLL 2006-09-25
 
Utlagd 2006-10-09