Förbundet för Ekoparken
Styrelsen

Plats: Torkel Knutssonsgatan 31

Närvarande: Märta Angert-Lilliestråle, Birgitta Bergquist, Lars-Gunnar Bråvander, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Lars Raij, Ulf Sandell, Henrik Waldenström

Återbud: Gunnar Eriksson, Benita Jansson, Bengt Rundquist

1.      Mötets öppnande
Richard Murray öppnade mötet och hälsade styrelsen välkommen till höstens arbete.

2.      Föregående mötesprotokoll och restlista
Protokollet från mötet den 14 juni och restlistan gicks igenom.

3.      Inkommen post
Birgitta Bergqvist meddelade att infoblad från Samfundet S:t Erik hade inkommit.

4.      Rapporter
a) Bitte Liberg informerade om läget vid Swartlings ridstall. Byggnadsminnesförklaringen av stallarna har inte upphävts. Bitte och Margareta Cramér har ansökt om byggnadsminnesförklaring av Musikhögskolans och Statens normalskolas byggnader.
b) Lars-Gunnar Bråvander rapporterade från ett augustimöte om Järvakilen. Alla kommunalråd i berörda kommuner är positiva till all behålla Järvakilen.
 c) Märta Angert-Lilliestråle meddelade att hon ska tala om Säby Park på Järfälla naturskyddsförenings möte.
d) Richard Murray berättade att stadsbyggnadskontoret skickat ut behovsbedömning om betydande miljöpåverkan utifrån bilaga 2 och 4 i förordningen om miljökonsekvensbeskrivning.

5.      Naturhistoriska riksmuseets tillbyggnad, det s.k. Biohuset
Hyresgästföreningarna på Norrmalm och Östermalm kan överklaga ärendet. Lars-Gunnar Bråvander påpekade att institutionen för tillämpad miljöforskning ska flytta från en byggnad som ligger nära museet, och som kan vara lämplig för riksmuseets behov.
Uppdrogs åt Henrik Waldenström att kontrollera om den planerade tillbyggnaden är i enlighet med lagen för nationalstadsparken.

6.      Översiktsplan för Stockholms del av nationalstadsparken
Stadsbyggnadskontorets förslag till översiktsplan för nationalstadsparken diskuterades. Fortsatt arbete med förslaget fördelades inom styrelsen enligt följande:
Sköra och känsliga områden: Bitte gör en förteckning över dessa områden
Museiparken och Södra Djurgården: Anne
Vetenskapsstaden: Ulf
Bensinstationstomten: Richard
De gröna områdena: Lars-Gunnar
Kulturmiljöerna: Bitte och Märta
Därefter diskuterades förhållningssätt vid samrådsmötet om översiktsplanen den 29 augusti. Viktiga punkter att ta upp är buffertzonerna, att planen öppnar för bebyggelse och att ge övergripande synpunkter på översiktsplanen.
Uppdrogs åt Bitte Liberg att göra en förteckning över exempel på bra och dåliga hus i parken.

7.      Förslag till representant för FFE i nationalstadsparksrådet
Under diskussionen framkom att det är oklart om en ersättare förutom en ordinarie kan föreslås.
Beslöts att Richard Murray föreslås till ordinarie ledamot och att FFE före 1 september återkommer med förslag till ersättare, om sådan kan föreslås.

8.      Förslag till officiellt namn på nationalstadsparken
Olika förslag till officiellt namn på parken diskuterades. Inget beslut fattades.
Beslöts att be Bengt Rundquist undersöka lediga domännamn för förbundets räkning t.ex. www.nationalstadsparken.org

9.      Samarbetet med Vägverket om Norra Länken
Richard berättade att FFE fick bra press och TV i samband med att samarbetet med Vägverket om Norra Länken presenterades. Det har kommit in få negativa synpunkter från allmänheten. Länsstyrelsen och KDF ingår också i referensgruppen.

10.  Planer för operahus på bensinstationstomten och gångförbindelse till Hagaparken
Bengt Matern har uppgivit att en av styrelseledamöterna i Haga-Brunnsviken vill ha ett operahus på bensinstationstomten. Han påpekar möjligheten att få bort Värtabanan och vikten av att få en bra gångförbindelse från norra Vasastan till parken.

11.  Uteslutning av föreningar som inte har betalat medlemsavgiften. Bidrag till Skeppsholmsdagen
Anne informerade om att 29 föreningar hittills i år har betalt medlemsavgiften. De föreningar som inte har betalat ska kontaktas. Anne åtog sig att kontakta Bellevueförbundet, Confidencen, Picknickklubben och Sofia hembygdsförening, och Richard åtog sig att kontakta Vårt Stockholm och Stockholms Orienteringsförbund. Richard meddelade att Östermalms hembygdsförening bytt namn till Föreningen Östermalm.
Beslöts att ge ett bidrag på 500 kronor till Skeppsholmsdagen den 10 september.

12.  Färdigställande av broschyren om nationalstadsparken
Anne visade ett utkast till broschyr, som Ann Nyström arbetar med. Broschyren kommer att vara helt klar inom kort.

13.   Skrivelse av Märta Angert-Lilliestråle och Bitte Liberg till kommunfullmäktige i Stockholm och Solna
Märtha och Bitte återkommer om skrivelsen. Avsikten är att den ska kopplas till utskicket av broschyren.

14.  Bladet från Ekoparken
Följande bidrag ska skrivas till nästa nummer av Bladet från Ekoparken: Avsiktsförklaringen till samarbetet med Vägverket och arbetet med översiktsplan för nationalstadsparken (Richard), nationalstadsparksrådet, mötet med Länsstyrelsen den 7 juni och Naturhistoriska riksmuseets tillbyggnad (Henrik), läget för skötselplanen (Lars-Gunnar) och detaljplan för Svea Artilleri (Ulf).

15.  Ambassad i Nobelparken
Israel planerar att lägga sin ambassad i Nobelparken. Ambassaden ska omges av en 60 cm hög mur. Styrelsen anser att avgränsningen runt ambassaden måste bli så liten som möjligt, så att allmänhetens tillträde inte hindras. Frågan bör eventuellt lagprövas.
Anne Murray åtog sig att titta närmare på ärendet.

16.  Trädfällning vid Lidingöbro
En anmälan om trädfällning på en tomt vid Lidingöbro har kommit till styrelsen. Lars-Gunnar Bråvander åtog sig att se närmare på ärendet.

17.  Föreningskonferens
Höstens föreningskonferens kommer att äga rum tidsagen den 10 oktober kl. 17.30. Konferensen ska behandla förslaget till översiktsplan för nationalstadsparken. Tre föreläsare bjuds in, Cristina Björn från stadsbyggnadskontoret, någon från Länsstyrelsen samt Lars-Gunnar Bråvander, som är ansvarig för skötselplanen. Föreläsarna ska få ett antal specifika frågor att ta ställning till.  Richard åtog sig att skriva kallelse till konferensen, som sedan av Bengt ska skickas ut till föreningarna via mejl eller post.

Vid protokollet                                                                                    Justeras

Lars Raij                                                                                              Richard Murray

PROTOKOLL 2006-08-28
 
Utlagd 2006-10-10