Plats: Barnens timmerstuga vid Stora Skuggan

Närvarande: Märta Angert-Lilliestråle, Birgitta Bergquist, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Lars Raij, Bengt Rundquist, Ulf Sandell, Henrik Waldenström

Återbud: Benita Jansson, Lars-Gunnar Bråvander, Gunnar Eriksson

1.      Mötets öppnande och godkännande av dagordningen
Richard Murray inledde mötet med att gå igenom dagordningen som godkändes med några smärre ändringar.

2.      Föregående protokoll och restlista
Protokollet från den 11 maj gicks igenom. Följande punkter kommenterades:
2a) Skrivelse av Märtha och Bitte till kommunfullmäktige: tas upp på nästa styrelsemöte
b) Tack till Lagernäs; Birgitta ska återkomma om detta
c) Henrik ska ta kontakt med folkrörelsearkivet om FFE:s handlingar
d) Ulf ska kolla upp bygg- och planläget i Sollentuna/Silverdal: ännu inte gjort
e) Henrik kollar upp var i hanteringen tidigare riksdagsmotioner nu befinner sig: ännu inte gjort
f)  Bitte Liberg kontaktar Margareta Cramér om att starta grupp för krav på byggnader i parken: ännu inte gjort, (eventuellt kan Ingela Blomberg engageras i ärendet)
g) Avtalet mellan Stockholms stad och KDF bör granskas avseende vissa oklarheter. KDF  har släppt igenom nedläggningen av kraftledningen under Husarviken.

Beslöts att godkänna föregående protokoll och att uppdatera restlistan vid nästa styrelsemöte. Alla uppmanades att läsa igenom restlistan till dess.

3.      Inkommen post
a) Meddelande om ändrad tid till 14 juni för samrådsmöte om kv. Alnäs i Bergshamra.
Beslöts att Ulf tar sig an ärendet. Sista dag för remissvar är den 7 juli.

4.      Rapporter
a) Länsstyrelsens konferens den 7 juni
Birgitta, Henrik och Richard rapporterade från konferensen. Ett nationalstadsparksråd ska bildas. FFE hoppas på en plats i rådet. Länsstyrelsen ska anta vård- och utvecklingsplaner för parken. FFE och eventuellt Husarviksgruppen kan ge sina synpunkter på rapporten direkt till regeringen. Länsstyrelsen har gjort en rapport, Framtidens nationalstadspark, som kan beställas via nätet.
Uppdrogs åt Bengt att lägga ut en länk på FFE:s hemsida till www.ab.lst.se, och på hemsidan uppmuntra medlemsföreningarna att beställa rapporten.

Styrelsen hade sedan en livlig diskussion om vilket som ska vara parkens officiella namn, och flera olika förslag lanserades.
Beslöts att ta upp frågan igen på nästa styrelsemöte.

5.       KDFs förslag till skötselplan.
Henrik redogjorde för ett av Gunnar Eriksson utarbetat förslag till remissvar på KDF:s förslag till skötselplan. Styrelsen gick igenom skrivelsen och gjorde en del ändringar. Ordföranden uppmanade alla styrelseledamöter att mejla eventuella ytterligare synpunkter till Henrik före den 19 juni.  Henrik gör tillsammans med Gunnar en slutversion som tillställs Richard för slutligt godkännande och inskickande.

6.      Dragningen av Norra Länken genom Bellevue?
Greger Carpelan går vidare med rättsprövning av dragningen av Norra Länken. Styrelsen diskuterade val av handlingsalternativ. Det ena alternativet är att också FFE går vidare med krav på rättsprövning i Regeringsrätten. Det andra alternativet är att FFE genom en överenskommelse med Vägverket i Stockholm erhåller full insyn i projektet för att därigenom försöka säkerställa att Bellevueparken inte skadas.

Beslöts att, under förutsättning att det går att träffa en tillräckligt långtgående överenskommelse med Vägverket, välja det senare handlingsalternativet. Richard mejlar förslag till styrelsen för synpunkter.

7.      Broschyren om Ekoparken
Anne och Märta arbetar vidare tillsammans med Ann Nyström med broschyren om Ekoparken. Eventuellt kan förbundet söka pengar för att kunna utvidga broschyren. Siktet är inställt på att ha den nya broschyren på Skeppsholmsdagen i början av hösten.
Anne ska göra ytterligare en översyn av de engelska texterna för hemsidan och skicka dem till Bengt.

8.      Övriga frågor
a) Bockholmen
Störningarna från restaurangen på Bockholmen fortsätter. Birgitta Bergqvists bostadsrättsförening har skrivit till Solna kommun i ärendet och Richard har talat med kommunalrådet Anders Ekegren.

b) Föreningskonferensen
Konferensen med medlemsföreningarna äger rum den 10 oktober kl. 18.00 – 21.00 i Geohuset, Stockholms universitet. Föredragshållare ska bjudas in.
Uppdrogs åt Richard att bjuda in Lars Nyberg för att redogöra för Länsstyrelsens utredning, åt Lars Raij att bjuda in Cristina Björn vid Stockholms stadsbyggnadskontor för att informera om Stockholms stads översiktsplan för nationalstadsparken och åt Lars-Gunnar Bråvander att informera om KDFs skötselplan.

c) Förbundets ekonomi
Anne rapporterade att vårens båttur och årsmötet i stort sett följde planerad budget. Förbundet sparar 30 kronor i månaden på att ha bytt till E-plusgiro. 20 av föreningarna har betalt medlemsavgiften för 2006. I förbundets kassa finns 57.000 kronor. Förbundet har fått betala 1.000 kronor i avgift till skatteverket för försent inlämnad deklaration.
Beslöts att
1. betala in 500 kronor till Skeppsholmsdagen
2. köpa 24 exemplar av boken ”Ekoparken – kunglig mark” på svenska och engelska till reapriset 89 kronor styck att användas som presentbok
 3. godkänna inbetalningen på 1.000 kronor till skatteverketd) Hemsidan
Bengt informerade om att han sedan mars får ärenden som ska läggas ut på hemsidan. Utgående ärenden har kontinuerligt uppdaterats.

9.      Nästa möte
Beslöts att nästa möte ska äga rum tisdagen den 29 augusti kl.18.00. Lokal meddelas senare. 


Vid protokollet                                                                                    Justeras

Lars Raij                                                                                              Richard Murray

 
 
Utlagd 06-10-02