Förbundet för Ekoparken                                                2006-02-07

Styrelsen                                                                         Protokoll

Sammanträde med styrelsen på Docentbacken.

Närvarande: Märtha Angert Lilliestråle, Lars-Gunnar Bråvander, Birgitta Bergquist, Gunnar Eriksson, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Bengt Rundquist, Henrik Waldenström

Adjungerad: Claes Trygger

Återbud: Benita Jansson, Lars Raij, Ulf Sandell

  1. Richard hälsade – efter förtäring av en värmande och god paprikasoppa – alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.
  2. I Lars Raijs frånvaro valdes Richard att skriva protokollet och Birgitta att justera det.
  3. Föregående protokoll saknades och gås igenom vid nästa sammanträde.
  4. Lars-Gunnar rapporterade att barriärutredningen inte förts vidare i planeringen för Ban- och Vägverken. F.n. ligger Vägverkets Gd på rapporten. Allt enligt Vägverkets MKB-ansvarige, Kerstin Gustavsson. Richard gav en rapport om hur arbetet med Husarviken fortskrider. Förhoppningen är nu att med länsstyrelsens samråd som stöd ska projektet miljöbedömas i samråd med bl.a. miljöoranisationer. Richard berättade också om Husarviksgruppens fortsatta arbete att uppvakta länsstyrelse, stockholmspolitiker och miljödepartement. Något nytt möte om ny station på Roslagsbanan har ännu inte hållits – ny tid är 9 februari. Richard har försökt få information om hur löftet att inrätta en kommunövergripande arbetsgrupp för Igelbäcken utvecklats sedan fp Anders Ekegren i Solna utlovat detta. Richard har förmedlat förbundets uppfattning om planerad bebyggelse i kv Torsken till Maria Henriksson i Solna f.v.b. till vänsterpartiets och miljöpartiets representanter i kommunstyrelsen. Förbundet avstyrker i huvudsak den planerade bebyggelsen. Partiernas uttalande i Solna kommunstyrelse överensstämmer på denna inställning.
  5. Beslöts uppdra åt Lars-Gunnar och Henrik att arbeta fram ett uttalande till stöd för länsstyrelsens bevakning av riksintressen med anledning av den kritik som riktats mot länsstyrelsen efter ställningstaganden till planerad bebyggelse vid Husarviken och Förbifart Stockholm.
  6. Den 24 februari äger den årliga konferensen om Stockholms grönstruktur rum på Landstingets regionaplanekontor. Gunnar, Henrik, Märtha och Lars-Gunnar planerar att delta.
  7. Beslöts flytta fram årsmötet till den 18 mars p.g.a. svårigheterna att hitta lokal. Ny lokal blir Novilla på Skansen. Richard skriver kallelse. Den utskickade verksamhetsberättelsen gicks igenom och korrigerades. Beslöts att göra två utskick, först en kallelse som ska vara framme senast den 18 februari, därefter handlingarna som skall vara framme senast den 4 mars. Beslöts inbjuda Peter Lundevall, Stadsbyggnadskontoret, att hålla föredrag om Den naturliga staden – om parkernas historia i ett långt stadsplaneperspektiv. Före årsmötet arrangerar Henrik och Bengt en guidad visning på Beckholmen, med samling på Beckholmbron kl 13. Beslöts göra några riktade inbjudningar till utomstående att delta i föredrag och middag. Birgitta tar emot förslag. Birgitta och Bengt åtog sig att samordna utskick. De praktiska arrangemangen har Bitte, Lars och Brigitta tidigare åtagit sig. Henrik uppmanades att försöka ordna en kopia av kungens tal på WWFs förtroenderåd den 6 oktober 2005, att visas på årsmötet.
  8. Claes Trygger gav en översikt av spelet kring Värtahamnen, rederiernas, Fortums, stadens m.fl. intressen och aktuella planer. Föredraget blev mycket uppskattat.
  9. Gunnar påminde om Vägverkets etablering vid Uggleviksvägen. Det gäller att bevaka att denna etablering inte sväller ut i naturen.
  10. Kungliga Djurgårdens förvaltning anordnar en workshop om skötselplanen den 21 mars. Till denna workshop är alla intresserade i förbundet välkomna.

Vid protokollet                                                                Justeras

Richard Murray                                                               Birgitta Bergquist

 
 
Utlagd 2006-02-13

¨