Plats: Docentbacken

Närvarande:, Birgitta Bergqvist, Lars-Gunnar Bråvander, Benita Jansson, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Lars Raij, Bengt Rundquist, Ulf Sandell, Henrik Waldenström

Återbud: Märta Angert-Lilliestråle, Gunnar Eriksson

1.      Mötets öppnande och godkännande av dagordningen
Richard Murray inledde mötet med att hälsa styrelsen välkommen och gick igenom dagordningen som godkändes med några smärre ändringar.

2.      Föregående protokoll och restlista
Protokollet från den 13 december 2005 gicks igenom. Följande punkter kommenterades:
Utbyggnad av Källhagens värdshus. FFE gör inget mer i detta ärende.
PBL-utredningen. Richard Murray och Henrik Waldenström ska skriva remissvar på denna.
Jubileumsfesten: Budgeten för festen var fastställd till 16.000, vilket också kom att bli utfallet.
Detaljplan för Margaretelund. Henrik har svarat på remissen. Svaret ska läggas ut på hemsidan.
Länsstyrelsens utredning. Yttrande ska vara inne i april. Richard uppmanade styrelsen att läsa och ge honom synpunkter på utredningen.
Ny hållplats för Roslagsbanan vid Frescati. Det finns ett förslag om att lägga den nya stationen mittemot tunnelbanestationen. SL är inte beredda att betala kringkostnaderna för detta. Ett nytt möte om planerna ska hållas den 9 februari. Lars-Gunnar Bråvander åtog sig att gå på mötet.
Utformning av skrivelse till kommunfullmäktigeledamöter i Stockholm och Solna. Bitte och Märtha ska se igenom skrivelsen igen. Beslöts att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.
Planer för hamnen. Claes Trygger ska bjudas in att redogöra för planerna vid nästa styrelsemöte. Uppdrogs åt Bitte att ansvara för detta.

3.      Inkommen post
FFE har fått Arkivhänvisningar för bebyggelseforskning rörande Solna och dess omgivningar av Lars Lagerås. Beslöts att Birgitta skriver och tackar Lagerås å styrelsens vägnar. Uppdrogs åt Märtha att fundera på hur FFE ska arkivera sina handlingar.
Inbjudan till samråd om Botaniska huset 8 februari, 17.00, på Tekniska nämndhuset. Uppdrogs åt Ulf Sandell att gå på samrådet.

4.      Rapporter
a) Anne meddelade att broschyren över nationalstadsparken ännu inte är klar. Den ska samordnas med utskicket till kommunfullmäktigeledamöterna i Stockholm och Solna. Broschyren beräknas bli klar till årsmötet.
b) Länsstyrelsen har fått förlängd tid till 28 april för sitt uppdrag om parken.
c) Anita Larsson från hyresgästföreningen å Östermalm har skänkt 1000 kronor till FFE. Richard åtog sig att skicka ett tackkort till henne.

5.      Förbundets ekonomi
Anne rapporterade att det för närvarande finns 57.000 i kassan.

6.      Planering av årsmötet
Årsmötet ska hållas den 11 mars. Styrelsen diskuterade möjliga lokaler och uppläggningen av årsmötet. Kallelse ska skickas ut senast 11 februari och handlingar senast 20 februari. Richard ska skriva verksamhetsberättelsen, som ska vara klar till den 7 februari, och kalla till årsmötet. En arbetsgrupp bestående av Birgitta, Bitte och Lars ska förbereda årsmötet.
Uppdrogs åt Bengt att höra med Skeppsholmens folkhögskola och Lars-Gunnar att undersöka om det finns någon lämplig lokal vid universitetet.

7.      Husarviken
Styrelsen diskuterade hur man ska förhålla sig till Länsstyrelsens yttrande om Husarviken.

8.      Albano
Richard meddelade att han har haft kontakt med Kungliga Djurgårdsförvaltningen om Teknikhöjden vid Albano. Han ska försöka få till stånd ett möte med KDF. Planen för studentbostäder ställs ut nu, och remissvar ska vara inne senast 30 januari.
Uppdrogs åt Ulf att undersöka om Söderbrunns koloniförening eventuellt kan vara sakägare.

9.      Bergshamra
Richard har blivit uppringd av en kommunfullmäktigeledamot i Solna om ett ärende om att ta fram en detaljplan för kvarteret Torsken 5.
Uppdrogs åt Henrik och Ulf att titta på ärendet. Henrik kontaktar fullmäktigeledamoten.

10.  Silverdal
Nya detaljplaner för Silverdal innebär byggande i parkens buffertzon. Det är okänt vad Länsstyrelsen har för synpunkter på detta. Ulf och Richard åtog sig att undersöka detta.

11.  Båttur
Henrik föreslog att den traditionella båtturen ska äga rum i slutet av april, t.ex. 27 april. Lämplig rutt kan vara Husarviken – Lidingö runt – Hammarby sjöstad. Kostnaden för turen kommer att uppgå till 100-150 kronor per person.
Uppdrogs åt Henrik att planera båtturen.

12.  Bladet från Ekoparken
Innehållet i nästa nummer av Bladet diskuterades. Det bör innehålla något om jubileumsfesten och en blänkare om årsmötet.
Uppdrogs åt Lars att till Bladet göra en sammanfattning av Länsstyrelsens yttrande

13.  Nästa möte
Nästa styrelsemöte äger rum den 7 februari, kl. 18.00 på Docentbacken.

Vid protokollet                                                                                        Justeras

Lars Raij                                                                                                Richard Murray

 
 
Utlagd 06-05-17