Förbundet för Ekoparken                                                 2006-01-17

Styrelsen                                                                          Protokoll 2005-12-13

Plats: Gustavsberg VII

Närvarande: Birgitta Bergquist, Lars-Gunnar Bråvander, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Bengt Rundquist, Ulf Sandell, Henrik Waldenström

 1. Ordföranden Richard Murray öppnade mötet.
 2. Valdes Richard Murray till sekreterare och Birgitta Bergquist att justera protokollet.
 3. Föregående mötes protokoll godkändes.
 4. Jubileumsfesten samlade ca. 40 personer på Skånska Gruvan. Förbundets utgifter på ca. 16.000 kr godkändes. Deltagarna hade själva betalt 200 kr var.
 5. Fjärilshusets vänförening har ansökt om medlemskap i förbundet. Styrelsen beslöt välja in denna förening i förbundet.
 6. Richard Murray lämnade en redogörelse för hur arbetet för att få till stånd en varsam exploatering av Gasverkstomten fortskrider. Länsstyrelsen har lämnat ett samrådsyttrande som totalt underkänner Stockholms stads föreliggande detaljplaneförslag. Detta har förändrat situationen så att det nu är staden som måste ta fram alternativ för att utföra miljöbedömningen.
 7. Detaljplan för kv Margaretelund i norra Frösunda. Henrik Waldenström skriver yttrande.
 8. Vägverket önskar skapa en teknikbyggnad invid Roslagstullsklippan. Ulf Sandell skriver yttrande och betonar vikten av landskapshänsyn och ett grönt samband från Brunnsviken över Albano mot Lill-Jansskogen.
 9. Richard Murray hade skickat ut länsstyrelsens utredning för kommentarer från styrelsen. Utredningstiden har förlängts till slutet av april.
 10. Lars-Gunnar Bråvander rapporterade från möte på Bergianska om SL:s planer på en ny station på Roslagsbanan invid T-baneuppgången vid Universitetet. Söder om bron över Roslagsbanan skulle stationen inkräkta på koloniområdet och komma långt från Bergianska, norr om bron hamnar den i en kurva där det är trångt mellan bergvägg och Armfelts villa. Nytt möte är utsatt till 12 januari.
 11. Anne Murray rapporterade från möte på Sjöhistoriska museet om museets planer på att flytta till Gälärvarvsparken. Anne och andra mötesdeltagare hade framhållit vikten av att en översiktsplan för hela detta område görs, med tanke på de många olika projekt som berör området: Sjöhistoriska museet, Tusen och en natt (annex till Junibacken), Gröna Lund på fd. Trygg-Hansa-tomten, Aquaria m.m.
 12. Bitte Liberg framhöll vikten att sätta sig in i hamnutredningen. Styrelsen uppdrog åt Bitte att engagera Claes Trygger för att vid ett kommande styrelsemöte berätta om utredningen.
 13. Bitte Liberg föreslog att styrelsen skulle utforma en skrivelse med anledning av parkens 10-årsjubileum att tillställas kommunfullmäktige i Stockholm och Solna. Beslöts att Bitte och Märtha Angert-Lilliestråle ska utarbeta ett förslag till en sådan skrivelse.
 14. Detaljplaneföreslag rörande utvidgning av Källhagens värdshus föreligger och har godkänts av Djurgårdens hembygdsförening. Vissa synpunkter på den bristfälliga estetiken framfördes men beslöts att inte vidare behandla ärendet.
 15. Uppdrogs åt Richard Murray och Henrik Waldenström att skriva remissvar på såväl miljöbalksutredningen som på plan-och bygglagutredningen.
 16. Birgitta Bergquist rapporterade att länsstyrelsen efter granskning släppt ärendet rörande Bockholmen.
 17. Nästa styrelsemöte beslöts till den 16 januari, därefter den 7 februari, båda kl 18 på Docentbacken.

Vid protokollet                                            Justeras

Richard Murray                                            Birgitta Bergquist

 
 
Utlagd 06-02-06