Förbundet för Ekoparken
Styrelsen

PROTOKOLL
2005-10-03

Plats: Docentbacken 1 A, Lappkärrsberget

Närvarande: Märta Angert-Lilliestråle, Birgitta Bergqvist, Lars-Gunnar Bråvander, Gunnar Eriksson, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Lars Raij, Bengt Rundquist, Ulf Sandell, Henrik Waldenström

Återbud: Benita Jansson

1.      Mötets öppnande och godkännande av dagordningen
Richard Murray inledde mötet med att hälsa styrelsen välkommen och gick igenom dagordningen som godkändes med några smärre ändringar.

2.      Jubileumsmiddag
Festkommittén för jubileumsmiddagen (Bitte Liberg, Märta Angert-Lilliestråle, Anne Murray och Lars Raij) redogjorde för planeringen av middagen. Festen kommer att äga rum på Skånska Gruvan på Skansen den 25 november 2005, 18.00–23.00. Kostnaden för lokalen blir ca 8.000 kr. Skansen ska anlitas för cateringen. I anslutning till middagen blir det underhållning. Bitte åtog sig att ta kontakt med musiker. Lars ska formulera inbjudan och sätta upp namnstruktur.

3.      Föregående protokoll
Protokollet från den 24 augusti 2005 gicks igenom. Följande punkter kommenterades:
Husarviken, undersöka MBK-behandling: Lars-Gunnar ska kontrollera detta.
4§ a) Svar på remiss på detaljplan för kvarteret Marielund i Norra Solna: Henrik har skickat in svaret.
d) Upprop från Naturskyddsföreningen i Stockholms län mot Vägverkets utredning om nord-sydliga förbindelser: Richard ska skriva ett svar från förbundet.
5§ b) Miljöbalkskommitténs slutbetänkande Lars-Gunnar ska kontrollera tidigare betänkande och om något av betänkandena påfordrar någon reaktion från FFE.
c) Vägverkets och Banverkets barriärutredning: Lars-Gunnar ska höra sig för om hur utredningen ska föras in i de två verkens planering.
Remissvar på Igelbäckens naturreservat: Lars-Gunnar ska svara. Remisstiden går ut den 31 oktober.
8§ Planerad problemrunda för landshövdingen: planeringen fortgår. Henrik har kontakt med länsstyrelsen.
11§ Internationell konferens om stadsnära parker: Richard ska kontakta sekreteraren vid Vitterhetsakademin, för att höra om akademin kan stödja projektet. Bidrag ska också sökas från Lantbruksakademin.
15§ Richard ska skriva sammanfattning av förbundets remissvar på  Solnas översiktsplan till Bladet från Ekoparken.

4.      Inkommen post
Birgitta Bergqvist rapporterade att ingen post hade inkommit.

5.      Rapporter
a)
Richard rapporterade från Husarviksgruppens arbete. Gruppen har skrivit en debattartikel, som man ska försöka få in i någon dagstidning. Möten är bokade med borgarråden Mikael Söderlund och Py Börjesson. Annika Billström har ännu inte varit anträffbar. Gruppen är inbjuden till stadsbyggnadskontoret, för att diskutera fler förslag för Husarviken. Henrik redogjorde för landskapsarkitekten Sture Koinbergs förslag för området, ett förslag som är inriktat på idrotts- och friluftsverksamhet. Styrelsen diskuterade frågor kring bebyggelsetäthet och gränsdragning vid Husarviken. Lars och Richard berättade också om träffar med arkitekter m.fl. som organiserats för att diskutera hur staden ska möta parken: Peter Elmlund, Alexander Ståhle, Torbjörn Einarsson, Sture Koinberg, Jerker Söderlind, Martin Rörby, Ola Andersson. Två möten har hållits och ett till är planerat. I ett av mötena deltog också Ulf Sandell.

b) Länsstyrelsens utredning: Richard informerade om ett styrgruppsmöte 30 september, där åtgärder för den övergripande hanteringen av parken togs upp. Konkret har man förslagit en komplettering till förordningen om hushållning med mark och vatten. Länsstyrelserna föreslås 1) ha löpande uppsikt över nationalstadsparkerna 2) samordna frågor om nationalstadsparker 3) besluta om skötselprogram för nationalstadsparken. Man föreslår att ett utvecklingsråd och ett skötselråd tillsätts, och att pengar borde tillföras nationalstadsparken. Henrik Waldenström ansåg att nationalstadsparken behöver anknytning till något statligt verk, t.ex. Naturvårdsverket, för att få en starkare ställning. Styrelsen beslöt att stödja den inriktning som länsstyrelsen givit förslagen.

6.      WWF-seminarium 6 oktober 2005
Henrik Waldenström informerade om WWFs kommande seminarium den 6 oktober. WWFs förtroenderåd har två möten per år. I rådet ingår bl.a. kungen och representanter för Vetenskapsakademin och Lantbruksuniversitetet. Richard Murray redogjorde för det anförande han ska hålla på seminariet, och diskuterade utformningen av anförandet med styrelsen.

7.      Kungliga motorbåtsklubben vill bygga ut vid Strandvägen
KMK vill bygga ut sin anläggning vid Strandvägen. Henrik Waldenström visade några av de förslag till utbyggnad som har gjorts. Inget av förslagen väckte någon entusiasm hos styrelsen.

8.      Svar på artikel i Stockholm City
Lars-Gunnar Bråvander visade ett utkast till svar på ungliberalernas artikel ”Dags att skrota nationalstadsparken” i Stockholm City.
Uppdrogs åt Lars-Gunnar att efter vissa ändringar försöka få in svaret i Stockholm City.

9.      Uppgifter om FFE i telefonkatalogen
Birgitta Bergqvist meddelade att det är dags att lämna uppgifter till telefonkatalogen.
Beslöts att den enda uppgift som ska stå i telefonkatalogen om förbundet är adressen till hemsidan. Uppdrogs åt Birgitta att skicka in uppgiften.

10.  Bladet från Ekoparken
Materialet till kommande nummer av Bladet från Ekoparken gicks igenom, och Bengt fick i uppdrag att meddela Benita att bladet ska skickas ut.

11.  Broschyren om Ekoparken
Anne och Märta visade nytt utkast till broschyr i A3-format för Ekoparken innehållande information och karta. Utformningen vann styrelsens gillande och Anne och Märta fortsätter arbetet.

12.  Hemsidans innehåll
Bengt visade förbundets hemsida med alla undersidor. Bengt presenterade ett kronologiskt diarium, vilket får ersätta bygglistan som nu plockas bort från hemsidan.
Uppdrogs åt alla ansvariga redaktörer att gå igenom sina undersidor och meddela ändringar till Bengt, samt att skicka in material till hemsidan.

13.  Nästa möte
Nästa styrelsemöte äger rum den 7 november, kl. 18.00 på Docentbacken 1A.

14.  Mötet avslutades

Vid protokollet                                                                                      Justeras

Lars Raij                                                                                               Richard Murray

 
 
Utlagd 2005-10-24