Förbundet för Ekoparken
Styrelsen

PROTOKOLL
2005-08-24

Plats: Barnens timmerstuga vid Stora Skuggan

Närvarande: Märta Angert-Lilliestråle, Lars-Gunnar Bråvander, Gunnar Eriksson, Benita Jansson, Anne Murray, Richard Murray, Lars Raij, Bengt Rundquist, Ulf Sandell, Henrik Waldenström

Återbud: Birgitta Bergqvist

Frånvarande: Bitte Liberg

1.      Mötets öppnande och godkännande av dagordningen
Richard Murray inledde mötet med att hälsa styrelsen välkommen till höstens arbete och gick igenom dagordningen som godkändes med några smärre ändringar.

2.      Styrelsens och förbundets arbetssätt, styrelseledamöternas ansvarsområden
 Styrelsens och förbundets arbetssätt diskuterades, samt styrelseledamöternas arbetssätt och arbetsfördelningen inom styrelsen. Richard Murray redogjorde för hur ärendena hittills fördelats mellan styrelsens ledamöter. Under diskussionen påpekades att kontakten med föreningarna har varit dålig och att inkomna remisser bör mejlas ut till berörda föreningar.
Beslöts att 1) den som ska skriva ett remissvar har ansvar för att kontakta de i ärendet berörda föreningarna, 2) när ett remissvar är klart skickas det till Bengt Rundquist som mejlar ut det till alla föreningar och lägger ut svaret på förbundets hemsida, 3) de föreningar som saknar mejladress får själva skaffa sig information via förbundets hemsida.

3.      Föregående protokoll och restlista
Protokollet från den 2 maj gicks igenom. Följande punkter kommenterades:
a) Husarviken: Uppdrogs åt Lars-Gunnar Bråvander att kolla om det finns möjlighet att MKB-behandla hela sträckning av kraftledningen och Husarviken.
b) Överklagande av Norra Länken. Richard har gett synpunkter.
c) Henrik Waldenström informerade om utdelningen av COOPs Änglamarkspris, som FFE var nominerat till.
d) Richard Murray har den 4 maj skickat in remissvar på Norra Stationsområdet.
e) Länsstyrelsens PM: Richard ska få ny version.
Styrelsen beslöt godkänna protokollet.

Listan för åtgärder efter styrelsebeslut (”restlistan”) gicks igenom och det konstaterades att de flesta punkterna var åtgärdade. Återstående punkter kommer att åtgärdas under hösten. En punkt måste vänta till nästa år.

4.      Inkommen post
a) Remiss på detaljplan för kvarteret Marielund i Norra Solna.
Uppdrogs åt Henrik Waldenström att svara på remissen. Svaret ska vara inne senast 12 september 2005.
b) Månadsblad från Samfundet S:t Erik 
c) Från Vägverket  om Informationsmöte om trängselskatt
d) Upprop från Naturskyddsföreningen i Stockholms län mot Vägverkets utredning om nord-sydliga förbindelser. Diskuterades om FFE ska underteckna uppropet eller inte. Beslöts att FFE inte undertecknar uppropet, utan skriver något själv. Remisstiden utgår 16 september, eventuellt förlängs den till 16 oktober.

5.      Rapporter
a) Richard och Henrik berättade om Husarviksgruppens arbete. Gruppen arbetar för en alternativ utformning av området söder om viken och medlemmar är representanter för KDF, Ståthållarämbetet, FFE, IHS, DHF, DLV, KGP, SU och SFV. Gruppen ska uppvakta Annika Billström.
b) Miljöbalkskommitténs slutbetänkande. Richard meddelade att Miljöbalkskommittén inte kommer att vidga kretsen av föreningar som får remisser. Lars-Gunnar åtog sig att kontrollera om det finns något tidigare betänkande från kommittén.
c) Vägverkets och Banverkets barriärutredning.  Lars-Gunnar informerade om att utredningen kommer att föras in i de två verkens planering, och åtog sig att höra sig för hur det går med detta.
d) STF-skrivelse om gränsdragningen vid Husarviken. Gunnar Eriksson ansåg att FFE inte bör sanktionera den gränsdragning som i stort sett följer gränsen mellan trakterna  Djurgården och Hjorthagen. Gränsen var i riksdagspropositionen rak, men har nu fått en böj genom gamla golftältet.
Uppdrogs åt Gunnar Eriksson att kommentera detta på förbundets hemsida.

6.      Remiss på detaljplaneförslag för del av Albano, S-Dp 2004-05707-54
Richard har 10 juni skickat in svar på remissen. Svaret godkändes formellt av styrelsen.

7.      Remiss av förslag till Igelbäckens kulturreservat inom Stockholm
Uppdrogs åt Lars-Gunnar Bråvander att svara på remissen och därvid konsultera Bengt Rundquist. Remissvaret ska vara inne den 31 oktober 2005.

8.      Planering av guidad problemrunda i Ekoparken med landshövdingen
Uppdrogs åt Henrik och Lars-Gunnar att göra ett förslag till rundtur. Richard ska mejla Lars Nyberg att han kontaktar Henrik.

9.      Planering för jubileumsfest med särskilt inbjudna/föreningskonferens i höst
Richard meddelade att WWF har planer på att uppmärksamma parkens 10-årsjubileum på Riksmuseet den 6 oktober. Richard ska delta som föredragshållare. FFE bör själva ordna en fest den 18 eller 25 november. Förslag på vilka som ska bjudas på festen kan mejlas till Lars.
Beslöts att förbundet subventionerar festen med 10.000 kr, och att Anne, Bitte, Märta och Lars (sk) utgör festkommitté. Märta ska undersöka om Sagaliden på Skansen kan användas som festlokal.

10.  Sammanträdesdatum under hösten och datum för årsmöte 2006
Beslöts att styrelsesammanträden ska hållas måndagen den 3 oktober, måndagen den 7 november och onsdagen den 14 december (julbord). Årsmötet hålls den 11 mars 2006.

11.  Finansiering av konferens Natural City Parks around the world – sponsorer/fonder
Richard framhöll Vitterhetsakademin och Lantbruksakademin som möjliga sponsorer för konferensen liksom företag som har sina lokaler i parken. Den som kommer på lämpliga sponsorer bör meddela Richard eller Lars detta.

12.  Ansvarsfördelning för hemsidan.
Bengt informerade om ändringar av hemsidans utseende. ”Aktuella ärenden” har ersatts med ”Nyhetsarkiv”. Länken till byggsidan tas bort. Bengt önskar få information om internationella organisationer som ägnar sig åt motsvarigheter till Nationalstadsparken. Beslöts att ändra ansvarsfördelningen för hemsidan enligt följande: Lars ansvarar för att dokumentarkivet är aktuellt och att protokoll och dylikt finns inlagda.

13.  Broschyr om parken
Anne visade utkast till en ny tredelad broschyr med karta på baksidan, som hon och Märta har gjort. Anne och Märta fortsätter arbetet och presenterar resultatet på nästa styrelsemöte.

14.  Skeppsholmsdagen
Skeppsholmsdagen är i år söndagen den 11 september, kl 10.00 till 17.00. FFE kommer att ha ett stånd, som Bengt ansvarar för. Richard uppmanade alla i styrelsen att medverka under dagen. Anne åtog sig att kontakta Gustav Taube angående stöd från FFE för framtida alternativa aktiviteter i Brigghuset.

15.  Bladet från Ekoparken
Följande artiklar ska införas i nästa nummer av Bladet: remiss för Albano (Ulf), Igelbäckens naturreservat (Lars-Gunnar), Skeppsholmsbriggen (Benita), Solnas översiktsplan (Richard).

16.  Mötet avslutades

Vid protokollet                                                                                        Justeras

Lars Raij                                                                                                Richard Murray

 
 
Utlagd 2005-10-24