Plats: Docentbacken 1 A, Lappkärrsberget

Närvarande: Märta Angert-Lilliestråle, Birgitta Bergqvist, Lars-Gunnar Bråvander, Benita Jansson, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Lars Raij, Ulf Sandell

Återbud: Bengt Rundquist, Gunnar Eriksson, Henrik Waldenström

1.      Mötets öppnande och godkännande av dagordningen
Richard Murray hälsade styrelsen välkommen till mötet och gick igenom dagordningen som godkändes med några smärre ändringar.

2.      Föregående protokoll
Protokollet från 29 mars gicks igenom. Följande punkter kommenterades:
a) Banverkets och Vägverkets seminarium om barriäreffekter den 5 april. Lars-Gunnar Bråvander, som deltog i seminariet, rapporterade att Vägverket hade satt upp kriterier för barriäreffekter och rangordnat för biologisk mångfald och spridningseffekter. Igelbäcken blev då högst prioriterad och barriärerna i form av E4 och järnväg pekas ut som stora problem. En konsultrapport med förslag om åtgärder för att motverka barriäreffekter i Stockholmsområdet läggs fram för Vägverket och Banverket. En bok om åtgärder för att stärka spridningsvägar ges ut gemensamt av Vägverket och Banverket. Lars-Gunnar Bråvander åtog sig att skicka en artikel till Bladet för Ekoparken.
b) Den utsända enkäten från institutionen för systemekologi vid Stockholms universitet har för FFE:s räkning besvarats av Richard Murray, och föreningarna har uppmanats att också besvara den.
c) FFE har lämnat remissvar på kvarteret Tre Vapen.
d) Danderyds naturskyddsförening: Märta Angert-Lilliestråle meddelade att föreningen beslutat att gå med i FFE först från 2006.
e) Richard Murray och Åke Bouvin har träffat sekreteraren och vice sekreteraren i PBL-utredningen och talade då bl.a. om svårigheterna att hävda lagskyddet för parken.
f) Fanjunkarbostället: Förbundet för Ekoparken hade önskat pedagogisk verksamhet vid fanjunkarbostället, vilket förbundet genom Richard Murray har meddelat Stockholms gatu- och fastighetskontor. Förvaltningen har föreslagit att en 4H-gård ska driva verksamheten, och tyngdpunkten kommer att ligga på hantverk.
g) Anne Murray har ännu inte hunnit göra en reviderad budget, men gör detta snarast.
h) Richard Murray ska ringa föreningarna Bellevueförbundet och Vårt Stockholm för att höra om de fortfarande är aktiva.
i) Richard Murray har ännu inte hunnit skriva debattartikel om Husarviken, men avser att göra detta.
j) Ulf Sandell åtog sig att skriva sammanfattningar av remissvaren till kvarteret Alnäs och kvarteret Tre Vapen till Bladet från Ekoparken.

3.      Inkommen post
a) Koncession från Fortum om kabelkulvert vid Husarviken. Enligt Richard Murray kan en MKB som inte omfattar hela Husarviksområdet vara grund för ett överklagande av hela projektet. FFEs åsikt är att kabeln ska sjöförläggas.
Uppdrogs åt Henrik Waldenström, Lars-Gunnar Bråvander och Ulf Sandell att titta närmare på ärendet.
b) Överklagande av Norra Länken. Överklagandet skulle ha varit inne den 29 april. Richard Murray åtog sig att kontrollera vad som hänt.
c) Samfundet S:t Eriks månadsblad. Riksantikvarieämbetets bibliotek i Östra Stallet inbjuder till studiebesök den 1 juni.

4.      Rapporter
a) Richard Murray meddelade att Ann Nyström föreslagit FFE till COOP Sveriges Änglamarkspris. FFE har därefter nominerats och Richard kommer att representera förbundet vid prisgalan den 2 juni.
b) Birgitta Bergqvist och Lars Raij meddelade att årsmötesprotokollet 2005 och inbetalningskort nu skickats ut till föreningarna.

5.      Bladet från Ekoparken
Benita Jansson meddelade att endast två artiklar hittills har kommit in till nästa nummer av bladet. Lars-Gunnar Bråvander och Ulf Sandell åtog sig att skicka in varsin artikel.

6.      Ulf Sandell om planläget för olika projekt som berör Ekoparken
Ulf redogjorde för de olika projekt som för närvarande berör parken. (Se bilaga till protokollet.)

7.      Norra Stationsområdet
Bitte Liberg, Ulf Sandell och Lars Raij redogjorde för arbetet med remissvaret på Norra Stationsområdet.
Uppdrogs åt Anne Murray att skriva remissvaret.

8.      Jubileumsbåtturen
Styrelsen diskuterade upplägget av turen. Henrik Waldenström och Richard Murray ska vara guider under båtfärden. Richard ska tala om Nationalstadsparkens tioåriga historia.
Beslöts att mousserande vin och kanapéer ska serveras under turen.

9.      Solnakarta och förbundets broschyr
Märta Angert-Lilliestråle åtog sig att granska Solnas karta, där parken ingår. Märta meddelade också att FFE kostnadsfritt får lägga ut sin broschyr vid disken på Sverigehuset. Målgruppen och budskapet för broschyren bör ses över. Möjligen bör det göras två olika broschyrer.

10.  Länsstyrelsens PM om utvecklingsmål
Richard Murray mottar gärna synpunkter på länsstyrelsens PM om utvecklingsmål för Nationalstadsparken. PM:n har tidigare mejlats till styrelsen.

11.  Nästa styrelsemöte
Beslöts att ändra datum och lokal för kommande styrelsemötet. Det kommer att äga rum tisdagen den 21 juni, kl.18.00, vid Barnens timmerstuga på Stora Skuggan.

Vid protokollet                                                                                        Justeras

Lars Raij                                                                                                Richard Murray

 
 
Utlagd 2005-05-17