Styrelseprotokoll för Förbundet för Ekoparken 2005-03-39

Plats: hos Richard Murray, Drottningholmsvägen 1

Närvarande: Märta Angert-Lilliestråle, Birgitta Bergqvist, Lars-Gunnar Bråvander, Benita Jansson, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Lars Raij, Henrik Waldenström

Återbud: Bengt Rundquist, Ulf Sandell, Gunnar Eriksson

1.      Mötets öppnande och godkännande av dagordningen
Richard Murray hälsade styrelsen och speciellt de nya ledamöterna välkomna till mötet och gick sedan igenom dagordningen som godkändes med några ändringar.

2.      Styrelsens konstituering
Styrelsen konstituerade sig enligt följande.
Ordförande: Richard Murray
Vice ordförande: Bengt Rundquist
Sekreterare: Lars Raij
Kassör: Anne Murray
Administratör: Birgitta Bergqvist
Redaktör: Benita Jansson
Informatör: Märta Angert-Lilliestråle

3.      Rapporter
a) Richard Murray rapporterade att det blir en fortsättning den 5 april, kl 10-16, på Banverkets och Vägverkets seminarium om barriäreffekter.
Beslöts att ge Henrik Waldenström och Lars-Gunnar Bråvander i uppdrag att delta i seminariet och rapportera från seminariet till Bladet från Ekoparken.
 
b) Henrik Waldenström och Bitte Liberg har varit på seminarium om storstadens gröna kilar. Där framkom att det är svårare att skydda grönområden som ligger nära en storstad. Stockholms kommun arbetar med att överföra all kommunal mark utanför kommungränsen till en stiftelse. 

c) Inkommen post:
Samrådshandling för Skeppsholmsviken –Beckholmen. Samrådsmöte äger rum den 2 maj kl. 18.00 i tekniska nämndhuset.  Remissen ska besvaras senast den 3 juni.  Henrik Waldenström samråder med Ulf Sandell och Djurgårdens hembygdsförening om utformningen av svaret.

d) En enkät från institutionen för systemekologi vid Stockholms Universitet har skickats ut till alla förbundets föreningar. Institutionen bedriver ett forskningsprojekt som handlar om stadsekologi och hållbar förvaltning av natur- och kulturområden i städer, i detta fall speciellt Nationalstadsparken i Stockholm . Man skriver i sitt följebrev att man ser lokala föreningar och de informella nätverk de bildar som en hörnsten i en hållbar förvaltning. Enkäten behandlar en lång rad mycket intressanta frågor som är av stor angelägenhetsgrad.
 Uppdrogs åt Bengt Rundquist att mejla alla föreningar och uppmana dem att besvara enkäten och åt Richard Murray att besvara enkäten för förbundets räkning.

e) Samrådsmöte om Norra stationsområdet den 8 mars. Bitte Liberg rapporterade om mötet, där Lars Raij också deltog. Området ska byggas enligt mönster från stenstaden i Vasastaden. Det för FFE viktiga gröna sambandet mellan Nationalstadsparken och Karlberg har inte beaktats i förslaget. Senaste datum för remissvar är den 26 april. Bitte Liberg ansvarar med Lars Raij och Ulf Sandell för att skriva remissen. Svaret bör fokusera på konsekvenserna för Nationalstadsparken. En sammanfattning av remissvaret ska skickas till Benita Jansson för Bladet från Ekoparken.

f) Henrik Waldenström har för FFE varit på samrådsmöte om Värtan, kvarteret Ariadne. Enligt planerna ska en 28-våningars skyskrapa byggas där. Henrik Waldenström skriver remissvar efter kontakt med Per Schönning. Den 7 april är sista dag för svar.

g) Henrik Waldenström har varit på samrådsmöte om kvarteret Tre Vapen, som ligger på gränsen till Nationalstadsparken. JM är möjlig köpare till marken. Henrik har lyckats få en helsida om ärendet i Mitt i Östermalm. FFE anser att den asfalterade marken ska återställas till naturmark. Henrik skriver rapport till Bladet från Ekoparken. De boende i kvarteret räknas som sakägare och har bildat Nätverket Gärdets Gräsrötter.

h) Märta Angert-Lilliestråle rapporterade att Danderyds naturskyddsförening har ansökt om inträde i Förbundet för Ekoparken.
Beslöts att bevilja Danderyds naturskyddsförening inträde i förbundet.

4.      Föregående protokoll
Protokollet från 22 februari gicks igenom. Följande punkter kommenterades:
2a) Richard Murray och Åke Bouvin har ännu inte träffat PBL-utredningen, men ska göra det. Henrik Waldenström ska kontakta Mona Sahlin. 2b) Richard Murray har talat med Gatu- och fastighetskontoret om Fanjunkarbostället på Djurgården, men ännu inte skrivit.  

5.      Verksamhetsprogrammet - fördelning av uppgifter
Styrelsen diskuterade upplägget av båtturen med anledning av parkens 10-årsjubileum. Henrik Waldenström, Birgitta Bergqvist och  Bitte Liberg utgör festkommitté med kassören Anne Murray som adjungerad. Båtturen bör avslutas på Orangeriet, Bergianska Trädgården. Birgitta Bergqvist åtog sig att kontakta Bergianska.  Ev. görs ett strandhugg vid Ekotemplet, där Richard Murray gör en resumé av vad FFE har åstadkommit under de tio åren. Informationen om turen bör komma ut snabbt. En middag bör ordnas under november dit olika beslutsfattare bjuds in.
Beslöts att avsätta högst 15.000 kronor för jubileumsturen.

Länsstyrelseutredningen om skötsel av parken fortsätter. Richard Murray representerar förbundet i länsstyrelsens styrgrupp.

Richard Murray och Lars Raij arbetar vidare med internationella konferensen.

Barriäreffekter och spridningsvägar är ett viktigt ämne att behandla. Banverket ska eventuellt bygga om järnvägen vid Järva så att det kan bli en spridningsväg vid Igelbäcken. Lars-Gunnar Bråvander bevakar dessa frågor.

Planfrågor: Ulf Sandell bör få i uppdrag att gå igenom vilka olika planer och projekt som gäller parken och dess buffertzoner.

Broschyren om Ekoparken och andra texter bör revideras.  Ett syfte är att lyfta fram parkens värden för både svenskar och utlänningar som känner dåligt till dessa. Märta Angert-Lilliestråle lovade titta på materialet och hemsidan och därefter återkomma med förslag. Ann Nyström bör adjungeras till detta arbete.

Anne Murray gör en reviderad budget. Richard Murray åtog sig att skriva ner verksamhetsprogrammet.

6.      Inventering av medlemsföreningar
Det är tveksamt om vissa medlemsföreningar fortfarande är aktiva. Det gäller t.ex. Bellevueförbundet och Vårt Stockholm. Richard Murray åtog sig att kontakta dessa två föreningar.

7.      Utskick av årsmötesprotokoll
Uppdrogs åt Birgitta Bergqvist och Lars Raij att skicka ut årsmötesprotokollet och inbetalningskort både för 2005 och för ännu inte betalda medlemsavgifter för 2004 till alla föreningar.

8.      Hälsans hus vid Stora Skuggan
Birgitta Bergqvist meddelade att det finns planer på att bygga ett Hälsans hus vid Stora Skuggan. Arne Klevestam är en av dem som driver frågan.

9.      Swartlings ridskola
Swartlings som hade Fisksjöäng som en möjlig placering för sin ridskola flyttar istället till Vallentuna.

10.  Husarviken
Richard Murray informerade om viss kritik från en del föreningar, bl.a. tycker Djurgården-Lilla Värtan och Djurgårdens hembygdsförening att FFE inte har fört fram kritik mot bebyggelse vid Husarviken tillräckligt kraftfullt. Richard klargjorde att FFE inte har motsatt sig ny bebyggelse, men har sagt att den inte får göra visuellt intrång i parken och att den måste släppa igenom djur och växter. FFE bör inte hålla på med frågor som inte berör parken. Propositionen om Nationalstadsparken ska översättas till översiktsplan och detaljplaner. För att rena marken måste man ta bort växter. Trädridån ska bli kvar, men håller på att ansas. FFE har kritiserat markanvisningarna och talat med Länsstyrelsen och borgarråd. Mediagenomslaget har varit mycket dåligt. Inhibition går inte att begära. Det finns för närvarande bara en MKB vi kan kräva: kraftledningen och hela byggnadsprocessen kring den. Richard Murray förbereder en debattartikel, eventuellt med KDF.

11.  Remiss för Stocksundstorp, kvarteret Alnäs
Richard Murray meddelade att Solna stad lagt fram förslag till detaljplan för kvarteret Alnäs, som ligger inom parken i Stocksundstorp. Samrådsmöte äger rum den 7 april, kl. 19.00, i stadsbiblioteket Bergshamra. Senaste dag för remissvar är den 25 april. Henrik Waldenström ansvarar för remissvar och tar kontakt med Stig Ramel, som bor i området.

12.  Artikel om parkskötsel i Svenska Dagbladet
En artikel i Svenska Dagbladet påtalar faran av en decentralisering av parkskötseln i Stockholm. Artikelförfattarna argumenterar för att ett centralt ansvar är nödvändigt för att parkerna inte ska förfalla. Diskuterades om Förbundet för Ekoparken göra ett inlägg och stödja denna tes.
Beslöts att FFE inte skulle skriva någon artikel.

13.  Bladet från Ekoparken
Benita Jansson meddelade att nästa nummer av Bladet från Ekoparken ska beskriva den från Stockholms universitet utsända enkäten. I övrigt bör Bladet innehålla en rapport från det kommande seminariet om barriäreffekter och kortreferat av de remissvar som FFE skriver, samt en protest mot markanvisning vid Husarviken och Storängskroken.

14.  Nästa styrelsemöte
Beslöts att kommande styrelsemöten ska äga rum den 2 maj och den 1 juni, båda kl. 18.00 i samlingslokalen på Docentbacken 1A.

Vid protokollet                                                                                        Justeras

Lars Raij                                                                                                Richard Murray

 
 
Utlagd 2005-05-03