Plats: hos Bitte Liberg, Torkel Knutssonsgatan 31

Närvarande: Birgitta Bergqvist, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Lars Raij, Bengt Rundquist, Claes Trygger

Adjungerad: Per Schönning (t.o.m. §5)

Återbud: Benita Jansson, Christian Laine, Ole Settergren, Henrik Waldenström

Frånvarande: Anita Lalander

1.      Mötets öppnande och godkännande av dagordningen
Richard Murray hälsade styrelsen välkommen till mötet och gick igenom dagordningen som godkändes med några smärre ändringar.

2.      Föregående protokoll
Protokollet från 25 januari gicks igenom. Följande punkter kommenterades:
a) Uppdraget till Henrik Waldenström och Richard Murray att utforma uttalanden och uppvakta samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin och PBL-utredningen i frågan är ännu ej utfört. Skrivelsen till Stockholms Miljö- och Hälsoskyddsnämnd om hanteringen av jordmassorna vid Husarviken skickades den 25 januari. Beträffande brevet till landshövding Mats Hellström se §5 nedan.
b) Fanjunkarbostället på Djurgården.
Uppdraget åt Richard Murray att sända ett förslag till GFK med inriktningen att arrendatorn ska vara en byggnadskunnig person m.m. är ännu ej utfört.
c) Flower Show i Ulriksdal
 Med ändring av föregående beslut beslöts att FFE genom Richard Murray ska medverka  med ett föredrag i Ulriksdal Flower Show den 8 juni 2005.

3.      Inkommen post
a) Inbjudan från Solna stad om programsamråd för Norra Stations- KI- och KS-området den 8 mars 2005. Beslöts att Lars Raij och Bitte Liberg går på samrådet.
b) Så använder vi naturresurserna, rapport från Länsstyrelsen.
Beslöts att Bengt Rundquist ska läsa rapporten och redovisa den för styrelsen.

4.      Rapporter
a) Birgitta Bergqvist har skänkt sin gamla dator till FFE:s kansli. Bengt Rundquist åtar sig att rensa och uppgradera datorn.
b) Samrådsmöte om kvarteret Tre Vapen. Bitte Liberg, Claes Trygger och Per Schönning som bevistat mötet rapporterade.
c) Seminarium om barriäreffekter den 15 februari. Richard rapporterade från seminariet, som anordnats av Vägverket och Banverket. Seminariet behandlade järnvägar och vägar som hinder för djur och människor. Medvetenheten om Järvakilens betydelse för Ekoparken var stor bland deltagarna.

5.      Brev till landshövding Mats Hellström om Husarviken
Richard Murrays utkast till brev till landshövdingen gicks igenom. Per Schönning hävdade att ett fel hade begåtts på länsstyrelsen vid gränsdragningen vid Husarviken jämfört med texten i propositionen om Nationalstadsparken. Efter ytterligare diskussion beslöts att Richard Murray ska sända brevet med vissa ändringar i texten, bl.a att begreppet ”buffertzoner” ska klargöras.

6.      Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2004
Förslaget till verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2004 gicks igenom och godkändes med vissa ändringar. Richard Murray korrigerar texten i verksamhetsberättelsen och skickar till Birgitta Bergquist för utskick. Anne Murray skickar årsredovisningen till Birgitta Bergquist, också för utskick.

7.      Årsmötet den 19 mars
Birgitta Bergqvist redogjorde för planeringen av FFE:s årsmöte den 19 mars.
Uppdrogs åt
Bengt Rundquist att påminna på hemsidan om att motioner ska lämnas tre veckor före mötet,
Richard Murray att söka ordförande för mötet,
Birgitta Bergqvist och Lars Raij att inhandla drycker till mötet,
Anne Murray och Richard Murray att baka sockerkaka till mötet,
Anne Murray att skaffa blommor till dem som ska (av)tackas vid mötet.

8.      Utbyggnad av Junibacken på Djurgården
Richard Murray redogjorde för ett möte han hade haft med Peder Wallenberg.
Wallenberg vill bygga ut Junibacken med verksamheter för barn från andra kulturer. Beslöts att FFE ska bilda en programgrupp för krav på utformning av byggnader som uppförs i parken.

9.      Bladet från Ekoparken
Richard Murray åtog sig att bidra med två artiklar till nästa nummer av bladet.

10.  Nästa styrelsemöte
Datum för nästa styrelsemöte beslutas av den nya styrelsen efter årsmötet.

Vid protokollet                                                                                        Justeras

Lars Raij                                                                                                Richard Murray

 
 
Utlagd 2005-05-01