Förbundet för Ekoparken.
Protokoll från styrelsemöte 2005-01-25

Plats: hos Anne Murray, Tavastgatan 30

Närvarande: Birgitta Bergqvist, Benita Jansson, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Lars Raij, Bengt Rundquist, Claes Trygger, Henrik Waldenström

Återbud: Christian Laine

Frånvarande: Anita Lalander, Ole Settergren

Adjungerade: Erik Elvers (§ 1-2), Per Schönning

1.      Mötets öppnande och godkännande av dagordningen
Richard Murray hälsade styrelsen välkommen till mötet och gick igenom dagordningen som godkändes med några ändringar.

2.      Om nyval och omval av styrelseledamöter
Erik Elvers, sammankallande i valberedningen, redogjorde för beredningens arbete inför nyval och omval av styrelseledamöter i förbundet. Benita Jansson och Claes Trygger ställer inte upp för omval. Anita Lalander och Ole Settergren ska tillfrågas om sitt fortsatta intresse att vara med i styrelsen.

3.      Per Schönning om Djurgården-Lilla Värtans polisanmälan av Stockholms stad
Per Schönning, ordförande i Föreningen Djurgården-Lilla Värtan, informerade om att föreningen har polisanmält Stockholms stad för avverkningen av ca 1.000 träd, varav 65 m3 prima virke, på två hektar av skogsmarken på södra sidan av Husarviken. 500.000 ton förorenad jord, som bl.a. innehåller bensen, kommer att grävas upp och ”renas”. Trädfällningen skulle ha anmälts till regeringen och skogsvårdsstyrelsen. Föreningen har initierat en namninsamling för att protestera mot stadens handlande. Richard Murray meddelade att han har förberett ett brev till landshövdingen i ärendet (bifogas protokollet).
Styrelsen diskuterade hur FFE ska agera.
Beslöts att
1) Henrik Waldenström och Richard Murray ska utforma uttalanden och uppvakta samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin och PBL-utredningen i frågan.
2) Richard Murrays brev ska skickas till landshövding Mats Hellström.
3) FFE ska sända en skrivelse till Miljö- och hälsoskyddsnämnden om hanteringen av jordmassorna vid Husarviken

4.      Föregående protokoll
Protokollet från 20 december gicks igenom och godkändes. Följande punkter kommenterades:
a) Rundabordssamtalen inför den fördjupade översiktsplanen för Nationalstadsparken:
Stadsbyggnadskontoret har som tidigare noterats meddelat att det inte blir fler rundabordssamtal.
Beslöts att bordlägga frågan om hur FFE ska gå vidare med denna fråga.
Uppdrogs åt Lars Raij att påminna Lars Sundström och Christian Laine om att de bör skicka sina minnesanteckningar från rundabordssamtalen till Bengt Rundquist så att de kan föras in på hemsidan.
b) Skydd för FFEs logga och namn: Lars Raij informerade om sina kontakter med Kungliga Djurgårdsförvaltningen och Statsheraldikern om kronan i förbundets logga.
Beslöts att  inte gå vidare med frågan, då möjligheterna att få loggan skyddad hos Patentverket verkar mycket små.
c) Remissvar om kraftledning i parken.
Beslöts att Henrik Waldenström utformar remissvaret och sedan skickar det till Richard Murray för vidarebefordran.

5.      Rapporter
Richard Murray och Henrik Waldenström var den 20 januari på möte med Boverket, som samlar ihop synpunkter på Norra Länken. Ärendet är för närvarande överklagat hos regeringen.

6.      Årsmötet
Birgitta Bergqvist redovisade planerna för årsmötet den 19 mars. Förslag till möteslokal är Manne Siegbahns villa. Någon intressant föreläsare bör inbjudas till mötet. Buffé kommer att serveras till en kostnad av 195-229 kr/person. FFE bjuder på fördrink och eventuellt ett glas vin till maten. I övrigt får mötesdeltagarna ta med vin själva. Diskuterades vilka övriga personer som ska bjudas in till buffén.
Kallelse till årsmötet ska skickas ut senast fyra veckor före mötet, motioner ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötet, och möteshandlingarna ska vara de kallade tillhanda senast två veckor före mötet.

7.      Fanjunkarbostället på Djurgården
Richard Murray berättade att det finns olika förslag på vem som ska ta över Fanjunkarbostället. Fastigheten ligger på Stockholms stads mark och ska arrenderas ut. Uppdrogs åt Richard att sända ett förslag till GFK med inriktningen att arrendatorn ska vara en byggnadskunnig person som kan utöva pedagogisk för allmänheten öppen verksamhet där.

8.      Den internationella konferensen om stadsnära parker
Lars Raij redovisade vad som gjorts hittills när det gäller att träffa institutioner och sponsorer som kan samverka om konferensen. Lars Raij och Richard Murray tar gärna emot förslag till ämnen för olika seminarier.

9.      Diskussion om regeringsuppdraget till Länsstyrelsen
Styrelsen diskuterade Länsstyrelsens dokument om regeringsuppdraget om Nationalstadsparken. Alla i styrelsen uppmanades att med lagen som utgångspunkt komma med förslag på vilka utvecklingsmål som borde tas bort och vilka som borde läggas till, exempelvis ljud- och ljusnedskräpning. 

10.  Flower Show i Ulriksdal
Birgitta Bergqvist berättade att FFE har fått en inbjudan att vara med vid Ulriksdals Flower Show och informerade om arrangemangen.
Beslöts att FFE inte ska delta i Ulriksdals Flower Show.

11.  Samråd om program för Tre Vapen 4
Claes Trygger och Bitte Liberg anmälde att de kommer att gå på samrådet om program för Tre Vapen 4 den 2 februari på Östermalms föreningsråd i Fältöversten.

12.  Jubileumsbåttur
Henrik Waldenström föreslog att FFE med anledning av Nationalstadsparkens 10-årsjubileum ska anordna en båttur i parken den 17 maj, kl. 18.00. Henrik erbjöd sig att stå  för planeringen av denna.
Beslöts att anta Henriks förslag om jubileumsbåttur.

13.  Förbundets hemsida
Bengt Rundquist informerade om hemsidans nya utseende. Medlemssidorna är nu tillgängliga utan kodord i enlighet med tidigare styrelsebeslut. Nya vykort har lagts in på sidan.

14.  Nästa styrelsemöte
Beslöts att nästa möte ska äga rum den 28 februari, kl. 18.00,  hos Bitte Liberg, Torkel Knutssonsgatan 31.

Vid protokollet                                                                                        Justeras

Lars Raij                                                                                                Richard Murray

 
 
Utlagd 05-05-01