Förbundet för Ekoparken - Styrelseprotokoll 2004-11-18

Plats: hos Bitte Liberg, Torkel Knutssonsgatan 31

Närvarande: Birgitta Bergqvist, Benita Jansson, Christian Laine, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Lars Raij, Bengt Rundquist, Claes Trygger, Henrik Waldenström

Återbud: Anita Lalander, Ola Settergren

1.      Mötets öppnande
Richard Murray hälsade styrelsen välkommen till mötet och gick igenom dagordningen som godkändes med några ändringar.

2.      Föregående protokoll
Protokollet från 11 oktober gicks igenom och godkändes. Följande punkter från protokollet kommenterades:
Frösundavik: Ingenting nytt har hänt i ärendet.
Trädfällningen i Alkärret: Det har visat sig att Länsstyrelsen givit tillstånd till att 3.700 m2 får avverkas. Detta gör att den planerade polisanmälan bortfaller.
Uppdrogs åt Claes att skriva till Länsstyrelsen och fråga om orsaken till att avverkningsområdet utvidgats så kraftigt.
Ombyggnaden av Djurgårdsbrunns värdshus: Tas upp under punkt 12 i protokollet.
Silverdal: FFE har inte överklagat ärendet, men varit negativa i  remissvar som Henrik skickat in. Ska lägga ut på hemsidan.
Norra Länken: Claes ska skriva ett tilläggsyrkande om prövning enligt m iljöbalken ifråga om MKB.
Skydd av namnet ”Ekoparken”: Konstaterades igen att namnet inte går att skydda.
Uppdrogs åt Birgitta att undersöka om Förbundet för Ekoparkens namn och logga går att skydda.

3.      Inkommande post/förfrågningar
Föreningen S:t Erik har skickat inbjudan till möte den 24 november. Mötet ska handla om hur Stockholm ska se ut 2030.

4.      Rapporter
a) Bengt Rundquist representerade FFE på Naturskyddsföreningens möte om Igelbäcken den 15 oktober. Ca 50 personer närvarande, däribland representanter från alla berörda kommuner. Mötet genomfördes i en positiv anda. Sundbyberg är klara med sin del av naturreservatet, Solnas vinner laga kraft före årsskiftet. Järfälla hade gjort en genomarbetad plan. Hästa klack har undantagits. Stockholm envisas med att kalla området för ”friområde”, som inte är ett juridiskt begrepp.
b) Bitte och Birgitta var den 3 november på ett möte i Haga Brunnsvikens regi på Stora Skuggan, där arkitekten Arne Klevestam tog upp idén om ett Hälsans Hus på Stora Skuggan. Vidare talade han för en flytt av Swartlings ridskola och en annan ridskola till Fisksjöäng. Med på mötet var också Cristina Björn från SBK. Hon pläderade för tydliga entréer till Norra Djurgården samt en överflyttning av folk som idag besöker mest Södra Djurgården. Detta väckte oro hos Birgitta att hon inte förstår detta områdes själ. Just det orörda, dunkla, föga upplysta, tillbakadragna och något okända verkar hon vilja ta itu med.

5.      Ekonomi och medlemmar
Några inbetalningskort till medlemsföreningarna har inte skickats ut på grund av att protokollet ännu inte är justerat. Därför har inga medlemsavgifter ännu kommit in. Anne ska nu skicka ut påminnelse.

6.      Rundabordssamtalen inför den fördjupade översiktsplanen för Nationalstadsparken
Lars, Anne och Richard redogjorde för de samtal som de deltagit i. Kommande rundabordssamtal äger rum den 17 november och (preliminärt) den 1 december. Lars fick i uppdrag att kontakta Per Schönning, Djurgården- Lilla Värtan, och Stockholms Fältridklubb om att delta i mötet den 17 november, som ska handla om Stadion- och Storängsbottenområdet. Mötet den 1 december ska handla om det historiska landskapet, och där deltar Christian Laine och Richard Murray. Det kan finnas fler områden som FFE vill diskutera, t.ex. parkens vatten, Norra Djurgården, buller- och luftföroreningar. Uppdrogs därför åt Christian att i FFEs namn skriva till Arne Fredlund på SBK om ett avrundande samtal som tar sin utgångspunkt i möjligheterna att utveckla parken.
Det finns ett förslag till gångbro vid Rosendal. Anne åtog sig att skaffa mer underlag om detta ärende.

7.      Föreningskonferensen den 18 november
Birgitta meddelade att 14 anmälningar exklusive styrelsens kommit in till föreningskonferensen. De som deltagit i rundabordssamtalen bör redogöra för vad som där har sagts.
Beslöts att Lars Raij ska redogöra för samtalet om rekreation, Henrik om biologisk mångfald, Anne Murray om evenemang och Richard Murray om trafik. Lars ska fråga Lars Lundström, Haga-Brunnsvikens vänner om han kan redogöra för samtalet om ”institutionsbältet”, d.v.s. Frescati-Vetenskapsstaden-Albano.

8.      Rundringningen till föreningarna
Bengt redogjorde för resultatet hittills av rundringningen. Arbetet är ännu inte slutfört.

9.      Inlämnade remissvar
Henrik har skrivit och lämnat in remissvar rörande Silverdal.

10.  Arbetet i länsstyrelsens styrgrupp
Richard rapporterade från styrgruppen. Han hade där framfört att nöje, rekreation och det historiska landskapet borde betonas mer, och att ”den kungliga närvaron” idag inte är så viktig.

11.  Den internationella konferensen om stadsnära naturparker
Richard och Lars rapporterade att ett antal institutioner står bakom idén om en konferens: WWF, KDF, KVA, Riksmuseet och institutionen för systemekologi vid Stockholms universitet. Man bör försöka få med Vitterhetsakademin också.
Uppdrogs åt Richard och Lars att göra ett förslag till upplägg av konferensen till nästa styrelsemöte.

12.  Ombyggnaden av Djurgårdsbrunns värdshus
Henrik har skrivit en insändare i Djurgårdsbladet om att det historiska landskapet vid Djurgårdsbrunns värdshus förvanskas med konsten som murbräcka. KDF och Djurgårdens hembygdsförening måste agera i ärendet. FFE bör också tala med Robert Weil om detta.
Uppdrogs åt Richard Murray att kontakta Robert Weil.

13.  Östlig förbindelse
Vägverket har på egen hand presenterat en ny förstudie till en östlig förbindelse. Det är oklart varifrån till initiativet till förstudien kommit. Remissvar ska lämnas senast den 25 november.
Uppdrogs åt Claes Trygger och Henrik Waldenström att formulera ett remissvar för FFEs räkning.

14.  FFEs årsmöte 2005
Beslöts att hålla FFEs nästa årsmöte den 19 mars 2005. Manne Siegbahns villa föreslogs som lokal. Om detta inte skulle vara möjligt ska Kaknästornet eller Polishögskolan undersökas som alternativ.

15.  Bockholmen
Svaren på Anne Murrays skrivelse om Bockholmen har skickats till henne från Solna kommun. FFE bereds möjlighet att titta på det inkomna materialet och ge synpunkter senast 6 december.
Uppdrogs åt Anne att gå igenom materialet.

16.  De engelska texterna
Anne hade förlorat texterna och vädjade till styrelsens ledmöter att se om någon har kvar dessa på sin dator och kan skicka dessa till henne.

17.  Riksdagsuppvaktning
Henrik meddelade att en riksdagsledamot från miljöpartiet har skrivit en motion om att stärka lagstiftningen för Nationalstadsparken. Henrik har därför bett att få uppvakta Bostadsutskottet med krav på ett moratorium för alla ingrepp i parken. Det kulturella och historiska landskapet måste värnas. Enligt Henrik bör FFE ställa sig bakom uppvaktningen. Styrelsen diskuterade för- och nackdelar med att göra en uppvaktning.
Beslöts att FFE deltar i uppvaktningen för att betona att tillämpningen av lagen ger många möjligheter att kringgå den. Uppvaktningen sker tillsammans med KDF och WWF.

18.  Bladet om Ekoparken
Benita redovisade vilka bidrag som hade kommit in till Bladet.
Beslöts att Richard Murray ska läsa bidragen innan de trycks.

18. Möte på Naturvårdsverket
Bengt Rundquist meddelade att han ska på ett möte om friluftsliv i tätort på Naturvårdsverket den 18 november.

19 Nästa styrelsemöte
Nästa möte blir i form av en jullunch den 20 december kl 14 – avgång med båt från Strandvägen.

Vid protokollet                                                                                     Justeras

Lars Raij                                                                                                Richard Murray

 
 
Utlagd 2005-01-03