Styrelsemöte 2004-10-11

Plats: hos Richard Murray, Drottningholmsvägen 1

Närvarande: Christian Laine, Bitte Liberg (från §2b), Richard Murray, Lars Raij, Bengt Rundquist, Claes Trygger

Återbud: Birgitta Bergqvist, Benita Jansson, Anne Murray

Frånvarande: Anita Lalander, Ola Settergren, Henrik Waldenström

1.      Mötets öppnande
Richard Murray hälsade styrelsen välkommen till mötet och gick igenom dagordningen som godkändes med några ändringar.

2.      Föregående protokoll
Protokollet från 25 augusti gicks igenom och godkändes.

3.      Rapporter
a) Richard Murray rapporterade från ett möte på miljödepartementet om Frösundavik, som han och Peter Schantz hade varit på och där bl.a. kanslirådet Ivar Frostensson och ämnessakkunnige Jan Terstad deltog från departementet. Peter föredrog ärendet från FFEs sida. Förbundets huvudsakliga inriktning är att man ska restaurera området istället för att bygga sönder det. Regeringen har ärendet efter överklagande från boende, vilka FFE företräder.
b) Claes Trygger redogjorde för trädfällningen vid Alkärret. Detta är ett led i förstärkningen av Värtabanan genom Lill-Jansskogen. Han uppskattade det till att 3000  m2 hade tagits ned istället för godkända 500 m2.
Beslöts att ge Claes Trygger i uppdrag att formulera en polisanmälan som ska lämnas in i FFEs namn. Tillsammans med Bengt Rundqvist utformas och skickas ett pressmeddelande ut.
c)  Lars Raij rapporterade om rundabordsdiskussionerna om översiktsplanen för Nationalstadsparken. Representanter för förbundet har deltagit det första: Anne Murray och Margareta Cramér om evenemang. Richard Murray och Mårten Wallberg ska delta i samtal om infrastruktur. Richard ansåg det angeläget att få med någon representant för Bergianska trädgårdens vänner, t.ex. Ulla Tandberg till rundabordssamtalet den 13 oktober. Kommande rundabordsmöten bör ta upp ämnen som information, avgränsning av bebyggelseområden, biologisk mångfald och kulturlandskapet. Det är viktigt att definiera vad som menas med ”verksamhet” i parken. Inriktningen ska enligt propositionen vara vetenskap och kultur. Ett rundabordssamtal bör behandla övergripande mål för parken. Christian Laine ansåg att det bör göras en värdeanalys för en positiv bevarandeplanering. Man ska inrikta sig på att maximera värdet istället för att bara försöka minimera skadorna. Christian åtog sig att skriva ned sina tankar om en sådan uppläggning. FFEs representant skriver efteråt en redogörelse för samtalet.

4.      Föreningskonferensen den 18 november 2004
Ämnet för konferensen ska vara arbetet med översiktsplanen. Någon förtäring till självkostnadspris bör erbjudas under kvällen, t.ex. öl och smörgås för 40-50 kronor Richard Murray erbjöd sig att skriva en kallelse.
Uppdrogs åt Bitte Liberg och Birgitta Bergqvist att finna en lämplig lokal.

5.      Rundringningen till föreningarna
Bengt delade ut listan över föreningarna igen och var och en i styrelsen fick ett antal föreningar att ringa till.

6.      Föreningen Stockholms Sjögård
Bengt Rundquist redogjorde för Föreningen Stockholms Sjögårds organisation. Föreningen har som ändamål att stödja maritim kultur och den natur som omger sjögården, d.v.s. Skeppsholmen, Kastellholmen och Beckholmen. I föreningen ingår både institutioner, företag, ideella föreningar, en folkhögskola, museer och fastighetsverket, totalt 42 medlemmar. Frågan om FFE eller några av dess enskilda föreningar skulle gå med i Stockholms sjögård diskuterades. Styrelsen beslöt att ej gå med, dels med hänsyn till att förbundet också utgör en paraplyorganisation för många föreningar, dels med hänsyn till att några styrelsemedlemmar redan är aktiva i föreningen.

7.      Ombyggnaden av Djurgårdsbrunns värdshus och överklagande av Silverdal
Henrik Waldenström fick vid styrelsemötet den 25 augusti i uppdrag att undersöka Djurgårdens hembygdsförenings uppfattning beträffande Djurgårdsbrunn och att skriva och skicka in överklagande rörande andra utbyggnadsetappen i Silveredal. Richard åtog sig att höra med Henrik hur det hade gått.

8.      Norra länken
Claes Trygger meddelade att Norra Länken prövas enligt PBL trots att den ligger inne i parken. Enligt C-G Hagander på Länsstyrelsen kan miljöbalkens krav på miljökonsekvensbeskrivning inte tillämpas i detta fall. Regeringen kan bara godkänna planen i sin helhet eller avslå den helt eller till vissa delar, alltså inte föreslå ändringar i planen.
Beslöts att FFE ska göra ett tilläggsyrkande om att planen ska prövas enligt miljöbalken.

9.      Igelbäckens naturreservat
Bengt Rundquist berättade att landshövding Mats Hellström invigde Igelbäckens naturreservat inom Sundbyberg den 5 oktober. Han planterade därvid en lönn i en kruka.
Beslöts ge Bengt i uppdrag att för FFEs räkning gå på Naturskyddsföreningens möte om Igelbäcken den 15 oktober.

10.  Sveaskogs användande av begreppet ”Ekopark”
Lars Raij hade fått synpunkter från Erik Elvers på att Sveaskog har börjat kalla delar av sitt skogsbestånd för ”Ekoparker”. Richard Murray konstaterade att namnet inte är skyddat och att det därför inte går att göra något åt att Sveaskog använder det.

11.  Loudden
Flygbränsletransporterna från Loudden kommer våren 2006 att flyttas till Gävle. Detta innebär förmodligen inte att oljetransporterna på Valhallavägen kommer att minska, då oljebolagen flyttar andra lager till Loudden.

12.  Gaslagret på Norra kajen
Claes Trygger har skickat insändare om gaslagret på Norra kajen och blivit intervjuad av lokaltidningen. Han hade fått intrycket att stadsdelsnämnden och stadsbyggnadskontoret kan ha börjat uppmärksamma farorna med lagret. Djurgården- Lilla Värtan driver ärendet.

13.  Den internationella konferensen om stadsnära naturparker
Lars Raij och Richard Murray redogjorde för hur långt arbetet med konferensen hade kommit och vilka kontakter som tagits.

14.  Bladet för Ekoparken
Richard Murray efterlyste bidrag till bladet. Det är bättre att bladet kommer oftare med kortare bidrag än mer sällan med längre.

15.  Miljöbalkskommittén
Richard Murray hade träffat Miljöbalkskommittén, som är intresserad av hur FFE ser på sin roll. Richard ska kontakta Plan- och bygglagskommittén om en utvidga rätten att klaga till miljöorganisationer. Inga paragrafer för parken är för tillfället aktuella att ändra.

16.  Nästa styrelsemöte
Beslöts att nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 8 november hos Bitte Liberg.

Vid protokollet                                                                                      Justeras

Lars Raij                                                                                               Richard Murray

 
 
Utlagd 2004-11-09