Förbundet för Ekoparken PROTOKOLL 2004-08-25
Styrelsen

Plats: Barnens timmerstuga vid Stora Skuggan

Närvarande: Birgitta Bergqvist, Benita Jansson, Richard Murray, Lars Raij, Bengt Rundquist, Claes Trygger, Henrik Waldenström

Återbud: Bitte Liberg, Anne Murray, Ole Settergren

Frånvarande: Anita Lalander, Christian Laine

1.      Mötets öppnande
Richard Murray hälsade styrelsen välkommen till en ny säsong och såg fram mot en spännande höst med många uppgifter: översiktsplan för Ekoparken, föreningskonferens i mitten av november, samtal som Henrik och Richard för med Solna om spridningskorridorer och planering av en internationell konferens, som Lars och Richard har påbörjat.

2.      Föregående protokoll
Protokollet från 17 juni gicks igenom och godkändes. Följande punkter kommenterades: 4) Ole Settergren har åtagit sig att kartlägga bebyggelsen i parken. 5)Länsstyrelsens beslut om Värtabanan är för sent att överklaga. 15) Henrik Waldenström har skickat in ett yttrande över detaljplanen för Södra Silverdal. 16) Överklagandet av Länsstyrelsens beslut om Norra länken har skickats in.

3.      Rapporter
a) Henrik berättade att träffen som han och Richard hade med Solna-, Sundbybergs- och Sollentunapolitiker (fp) den 18 augusti om bl.a. Järvakilens spridningsväg fallit väl ut. Anders Ekegren från Solna vill gärna ha synpunkter på hur förbindelserna vid SAS och gångtunnel vid Järva krog skulle kunna utformas för att gagna biologisk spridning. (Minnesanteckningarna från mötet finns som bilaga till detta protokoll.)
b) Birgitta Bergqvist berättade att den höga ljudnivån från musikanläggningen på Bockholmens restaurang har nu åtgärdats.
c) Lars redogjorde för hittills genomförda och inbokade möten och förberedelser inför den planerade internationella konferensen om stadsnära naturparker.
d) Claes kunde rapportera att träd har avverkats i Alkärret för Värtabanans tryckbankar. Ett gaslager ska anläggas på Norra kajen, vilket kan innebära en hög olycksrisk.
e) Richard meddelade att Peter Schantz för FFEs räkning sänt en skrivelse till regeringen i ärendet Frösundavik som en komplettering till tidigare yttrande i ärendet.
f) Richard informerade om ett möte med Stadsbyggnadskontoret som han och Lars var på den 16 augusti inför arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Nationalstadsparken. Avsikten är att en rad informationsmöten med olika teman ska ordnas under hösten, där bl.a. FFE och andra organisationer ska inbjudas att delta. Henrik önskade att det ökade buslivet och den tilltagande kriminaliteten i parken ska uppmärksammas i sammanhanget.
Beslöts utse Lars till kontaktperson med SBK och samordnare för föreningarnas deltagande i mötena.

4.      Föreningskonferens
Beslöts flytta höstens konferens för medlemsföreningarna till torsdagen den 18 november, kl. 17.30 – 21.30. Uppdrogs åt Birgitta Bergqvist att finna en lämplig lokal för konferensen.

5.      Uppföljning av rundringningen till medlemsföreningarna
Bengt Rundquist åtog sig att på nytt mejla ut listan med fördelning av föreningar mellan styrelseledamöterna och frågorna som ska ställas till föreningarna.

6.      Skeppsholmsdagen – FFEs engagemang
Skeppsholmsdagen den 5 september är också Igelbäckens dag. Henrik, Bitte, Anne och Birgitta ställer upp på Skeppsholmen. Någon form av aktivitet/tävling bör finnas vid FFEs stånd, t.ex. en karta där besökare får placera ut foton på rätt plats på kartan. Vinster kan vara sightseeingbiljetter. Henrik ansåg att FFE bör gå med i Stockholms sjögård, som är en paraplyorganisation för föreningar, för att få information om t.ex. Open Mind-projektet. Beslöts att ta upp frågan på nytt vid nästa styrelsemöte och att t.v. inte engagera FFE ytterligare i Skeppsholmen.

7.       Hemsidan
Bengt Rundquist meddelade att:
a) de engelska texterna är helt klara.
b) litteraturdatabasen finns på hemsidan under fliken ”Om Ekoparken”
c ) alla bör gå in på hemsidan och titta på bygglistan och sedan skicka ändringar till Bengt.

8.      Nytt blad för Ekoparken
Följande bidrag bör vara med i bladet: Översiktsplanen (Richard), Bockholmen (Birgitta), Skeppsholmen (Benita), Värtabanan (Claes), Tivoliudden (Marianne Lundberg). Sista manusdag är den 10 september.

9.      Djurgårdsbrunns värdshus
Henrik informerade om att en ombyggnad av värdshuset håller på att förändra den historiska miljön. FFE bör kontakta Djurgårdens hembygdsförening för att höra hur de har agerat i ärendet. Uppdrogs åt Henrik att mejla föreningen.

10.  Flotte på Brunnsviken
En familj, som bor på en flotte på Brunnsviken, ägnar sig åt stöld och bränning av kablar utan att detta går att lagligen stoppa. Uppdrogs åt Birgitta att tillsammans med Ann Nyström undersöka vad som går att göra åt saken.

11.  Inkommen post
Detaljplan för Södra Silverdal: Uppdrogs åt Henrik att svara. Sista svarsdag är 27 september.

12.  Norra länken
Richard frågade varför FFE inte har anfört Miljöbalkens bestämmelser istället för PBLs i fråga om Norra Länken. Miljöbalken har tydligare krav på att alternativa dragningar ska utredas. Uppdrogs åt Claes att undersöka detta.

13.  Visitkort och namnskyltar
Bengt åtog sig att göra visitkort till styrelseledamöterna och nya namnskyltar till dem som ska vara med på Skeppsholmsdagen.

14.  Nästa styrelsemöte
Beslöts att nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 11 oktober i Stöttboden.

15.  Mötet avslutades

Vid protokollet                                                                                        Justeras

Lars Raij                                                                                                Richard Murray

Bilaga: Järvakilens spridningsväg. Minnesanteckningar från möte med fp-politiker

 
 
Utlagd 2004-11-09