Förbundet för Ekoparken                           Protokoll

Styrelsen                                                    2004-06-17

Sammanträde på Mellangården i Akalla by

Närvarande: Birgitta Bergqvist, Benita Jansson, Richard Murray, Bengt Rundquist, Claes Trygger och Henrik Waldenström

Återbud: Anita Lalander, Anne Murray, Lars Raij, Ole Settergren

1. Richard Murray öppnade mötet och valdes i Lars Raijs frånvaro att föra protokoll. Birgitta Bergqvist valdes att justera prokollet.

2. Föregående protokoll godkändes med en smärre ändring.

3. Henrik Waldenström meddelade att Strömmabolaget inte är villigt att släppa domännamnet Ekoparken.se. Uppdrogs år Richard Murray att tala med Jan Larsén, vd för Strömma om detta. Strömmas hemsida är fortfarande en egendomlig blandning av sightseeing och information om förbundets medlemsföreningar utan att förbundet nämns. Detta är oacceptabelt och måste ändras. Uppdrogs åt Bengt Rundquist att tala med Strömmas web-master om detta och rapportera till Richard Murray innan han talar med Larsén.

4. Michael Glemdahl hade inkommit med förfrågan om hjälp med en kartläggning av exploateringar i parken efter den 1.1. 1995. Ingen av de närvarande ville ta på sig detta. Richard Murray åtog sig att höra med ej närvarande styrelseledamöter och ev. andra personer om bistånd.

5. För att Claes Trygger ska kunna överklaga länsstyrelsens beslut om Värtabanan krävs att Richard Murray skickar beslutet till Claes.

6. Inga kommentarer hade inkommit på den engelska översättning av delar av hemsidan som Anne Murray skickat ut. Beslöts att Anne Murray ska skicka ut texten igen och med en påminnelse.

7. Än så länge har bara Bengt Rundquist och Benita Jansson ringt några föreningar enligt beslut på förrförra mötet. Richard Murray ska skicka ut en påminnelse med frågorna.

8. Bitte Liberg hade ordnat ett bokbord för FFE vid Hagadagen, den 17 maj.

9. FFE är inbokat på Skeppsholmsdagen den 5 september. De som kan medverka är till dags dato: Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Bengt Rundquist och Henrik Waldenström. Ytterligare deltagare är välkomna och anmäler sig till Henrik Waldenström. En DN-debatt-artikel undertecknad av Bengt Westerberg m.fl. tog nyligen upp kontoriseringshotet mot Skeppsholmen. Beslöts att Richard Murray ska tacka några av undertecknarna samt att FFE med insändare eller på annat sätt ska stödja denna kampanj.

10. Ny enkel broschyr har tagits fram av Anne Murray. Tyvärr har texten en del stavfel och styrelselistan är ofullständig.

11. Richard Murray rapporterade att han och Gunnar Haeger tagit initiativ till ett brev till stadshusmajoritetens ledning med en begäran om en miljöprövning av Husarviksbebyggelsen i dialog med FFE och KDF. Beslöts att godkänna brevet.

12. Claes Trygger rapporterade om turerna kring avvecklingen av stadsgasen i Husarviken och anläggandet av ett lager för flytande naturgas (LNG) endera på Gasverkstomten eller på norra kajen söder om Ropsten. Gaslagret har ett energinnehåll stort som en atombomb och kommer att utgöra en stor risk för boende inom 3 km radie från lagret. Ett samrådsmöte har ägt rum, ytterligare ett ska äga rum mitt i sommaren. Claes Trygger bevakar ärendet, i första hand för Djurgården Lilla Värtans Miljöskyddsförenings räkning.

13. Brev hade inkommit från Hyresgästföreningen Norrmalm med en önskan om bistånd från FFE för att värna och utveckla Karlbergsparken. Beslöts att Richard Murray skriver svar, som betonar värdet av ett grönt samband mellan Karlberg och Haga-Brunnsviken.

14. Ytterligare bebyggelse på Kampementsbacken, strax utanför nationalstadsparkens gräns, planeras. Djurgården Lilla Värtans Miljöskyddsförening bevakar ärendet.

15. Detaljplan för Södra Silverdal är nu utställd. Problemet är att bebyggelsen läggs alldeles i kanten av nationalstadsparken och därigenom hindrar spridning av växter och djur in i parken. Synpunkter ska vara inne senast den 5 juli. Beslöts att Henrik Waldenström skriver yttrande och försöker få någon närboende att ställa upp som sakägare.

16. Beslöts att Richard Murray och Claes Trygger överklagar länsstyrelsen beslut om Norra Länken. Inget nytt har tillkommit i sak.

17. Verksamheten på Bockolmen fortsätter i oförminskad omfattning. Richard Murray hade talat med Per Linder, stadsarkitekt i Solna, som uppgav att Solna inte kommer att beivra de avvikelser från bygglov som restauratören gjort sig skyldig till – bortsett från utformningen av en balustrad. Frågan om strandskydd avfärdade Linder som ovidkommande. Birgitta Bergqvist hade för sin bostadsrättsförenings räkning skrivit brev med begäran om bullermätning, vilket Solna miljöförvaltning svarat positivt på. Grannarna i Danderyd har vänt sig till sina egna politiker för att förmå dem att agera. Beslöts att uppdra åt Anne Murray att anmäla överträdelsen av strandskyddet till Statens naturvårdsverk.

18. Henrik Waldenström hade ordnat ett möte med Anders Ekegren, kommunalråd i Solna, den 30 juni kl 17 i Solna stadshus. Beslöts att Richard Murray skriver PM tillsammans med Henrik Waldenström som tillställs Ekegren före mötet. PMn föreslås ta upp Solnas bristfälliga kommunikation med FFE, Bockholmen, kontorsfasaden mot norra delen av Brunnsviken, Frösundavik, Solnas naturreservat längs Igelbäcken inom Ulriksdals slottspark, ridhus vid Mellanjärva, hantering av interiörer på kulturminnesmärkta byggnader såsom Stallmästaregården samt huruvida avtalet med den nye ägaren av Haga Forum innefattar de gamla kraven att föreningarna ska kunna utnyttja lokalerna.

19. Richard Murray, som representant för FFE, och Desirée Edmar, som representant för Kommittén Gustavianska Parken, blev i samband med samverkansgruppens utflykt den 2 juni inbjudna av Lars Nyberg att vara med i styrgruppen för länsstyrelsens utredning om Nationalstadsparkens framtida förvaltning och utveckling. Beslöts att Richard Murray skriver brev till landshövding Mats Hellström, ev. tillsammans med Desirée Edmar, för att uttrycka föreningarnas tillfredsställelse med denna lösning. Richard Murray deltog i ett första styrgruppsmöte den 3 juni då en arbetsplan för projektet presenterades.

20. Richard Murray presenterade ett förslag till upplägg för en konferens om tätortsnära, stora parker och naturområden i världen som skulle kunna äga rum våren 2006 tidigast. Beslöts godkänna förslaget ”Natural City Parks around the World – a conference about their value, protection and development” som ett arbetsdokument som successivt kan utvecklas (bilägges protokollet). Som ytterligare samarbetspartner förslogs Lantbruksuniversitetet och Alnarp. Beslöts uppdra åt Lars Raij att ansöka om medel för planering av konferensen hos stiftelsen Rica Hotell. Birgitta Bergqvist ska förse Lars Raij med information om hur man ansöker.

21. Henrik Waldenström rapporterade att KDF motsätter sig naturreservatet längs Igelbäcken inom Ulriksdals slottspark. Han har på förbundets vägnar informerat Gunnar Haeger om förbundets ståndpunkt att naturreservatet är önskvärt.

22. Beslöts att Bengt Rundquist tar fram förslag för visitkort av enkelt slag.

23. Beslöts att nästa föreningskonferens ska äga rum någon av dagarna 11-13 oktober ute i Sörentorp och att ämnet då ska vara de frågor som är aktuella inom Sörentorp, Ulriksdal och angränsande områden. Möjligen kan ett besök på Polismuséet läggas in i programmet. Henrik Waldenström ordnar lokal m.m.

24. Beslöts att försöka få ihop material till ett Blad från Ekoparken före juni månads utgång med bidrag från Claes, Christian, Henrik och Richard.

25. Nästa sammanträde äger rum den 25 augusti kl 18 30. Preliminär lokal är kansliet Stora Skuggan.

Vid protokollet                                            Justeras

Richard Murray                                            Birgitta Bergqvist

 
 
Utlagd 2004-06-29