Plats: hos Bitte Liberg, Torkel Knutssonsgatan 31

Närvarande: Birgitta Bergqvist, Benita Jansson, Christian Laine (t.o.m. § 2), Bitte Liberg, Richard Murray, Lars Raij, Bengt Rundquist, Claes Trygger, Henrik Waldenström (fr.o.m. § 4)

Återbud: Anita Lalander, Anne Murray, Ole Settergren

1.      Richard Murray öppnade mötet.

2.      Föregående mötesprotokoll
Protokollet från mötet den 19 april genomgicks. Richard Murray mejlar en gång till ut frågorna som styrelsen ska ställa till föreningarna, eftersom alla inte tycks ha fått dem. Bengt Rundquist fortsätter att arbeta med frågan om internetadressen ”ekoparken.se”, som Strömmabolaget nu har rättigheten till.

3.      Information och rapporter
a) Richard Murray rapporterade att han hade deltagit vid invigningen av Stockholms Roddförenings tillbyggda båthus den 10 maj och att brevet från Carl Johan Ihrfors hade besvarats.

b) Benita Jansson och Richard Murray deltog vid konferensen Woods for People den 23 maj och informerade om förbundet och om Ekoparken. Ett 90-tal deltagare från minst tio nationer gick en slinga nedanför Fiskartorpet.

c) Richard Murray meddelade att samverkansgruppen ska besöka Husarviken den 3 juni.

d) Claes Trygger har skickat in yttrande över MKBn för Värtahamnen. Länsstyrelsen försöker hindra miljöprövning av hamnen genom att klassa den som riksintresse.

e) Richard Murray har avgivit samrådsyttrande över MKBn för Värtabanan med innebörden att exploateringen av marken bör betecknas som ett olagligt intrång i naturmiljö. Länsstyrelsen har accepterat ingreppet efter att detta har minskat från 3.000 m2 till 500 m2.
Beslöts att ge Claes Trygger i uppdrag att formulera ett överklagande av länsstyrelsens beslut att beslutet om intrång inte går att överklaga därför att åtgärden inte är tillståndspliktig. Om det är så, är det svårt att begripa varför länsstyrelsen befattat sig med ärendet.

f) Bengt Rundquist rapporterade från ett möte arrangerat av KDF den 10 maj, som rörde byggandet av avloppsdammar till Laduviken. Det finns planer på att släppa ut vatten från Norra Länken i viken. Vattnet där är redan nu saltare än i Östersjön, beroende på att SL släpper ut avloppsvatten där.

g) Bengt Rundquist var den 11 maj på ett möte på länsstyrelsen om naturvård och möjligheten att få bidrag för detta. Det finns totalt 75 miljoner kronor avsatta, varav sju miljoner är avsedda för Stockholm. FFE har möjlighet att söka pengar. Bidragen ska användas för kunskapsuppbyggnad, information, restaurering m.m. Enligt länsstyrelsen är en pedagogiska aspekten viktig.

h) Bengt Rundquist deltog den 16 maj vid De gröna kilarnas dag på Eggeby gård.
i) Bengt Rundquist deltog den 24 maj vid informationsmöte om Sundbybergs beslut om Igelbäckens naturreservat, som vunnit laga kraft, och som försetts med en skötselplan. Beslutet kunde fattas genom en kompromiss med Vasakronan AB, varigenom en stor del av området i Kymlinge lämnats utanför reservatet.

j) Christian Laine meddelade att FFE har skickat in ett samrådsyttrande för kvarteret Kattrumpstullen nr 5 med innebörden att kvarteret bör läggas ut som grönområde.

k) Richard Murray rapporterade om ett gemensamt brev från FFE och Kommittén för Gustavianska Parken till landshövding Mats Hellström om formerna för det fortsatta arbetet med Ekoparken. De båda föreningarna kritiserar i brevet förslaget att de ideella organisationerna hålls utanför och föreslår därför landshövdingen att ompröva arbetsformerna.

l) Richard Murray tog upp frågan om att sända ett brev till gatu- och fastighetsnämnden i Stockholm om markanvisningar i Husarviken. (Mp) och (v) är överens med FFE om att bebyggelsen ska vara måttfull och hållas långt från stranden. Dessa partier bör kräva att staden tar upp en dialog med miljöorganisationerna om utformningen av bebyggelsen kring Husarviken som villkor för att dessa ska kunna gå med på markanvisningar. Beslöts att Richard Murray ska skriva till Stadshusets majoritet med en sådan begäran. Beslöts att ge Claes Trygger i uppdrag att ta kontakt med Per Schönning för att höra om kommunbesvär vore en möjlig väg att gå för att överklaga beslut.
 
m) Birgitta Bergqvist meddelade att FFE har sänt en bukett till Katarina Löfvenhafts begravning. Katarina Löfvenhaft var naturgeograf och gav ut ett antal värdefulla publikationer om biologisk mångfald i stadsområden.

n) Bitte Liberg meddelade att det har varit svårt att få fram handlingar från Solna kommun om restaurangverksamheten på Bockholmen. Solna stadsbyggnadsnämnd har uppmanat fastighetsnämnden att agera i frågan, men inget har hänt. FFE skulle kunna uppmana de störda danderydsborna att kontakta Danderyds kommun för att få denna kommun att agera i frågan.

o) Bengt Rundquist meddelade att senaste uppdateringen av hemsidan gjordes den 19 maj, och att antalet uppdateringar nu närmar sig 300.

4.      Diskussioner med Solna kommun
Solna kommun har i ett antal fall som gäller byggen i och i närheten av Ekoparken inte informerat FFE om planerna, t.ex. byggnad för nationella insatsstyrkan i Sörentorp, ridhus vid Mellanjärva, bullerplank vid Norra Frösunda, restaurang på Bockholmen och bygglov i Frösundavik. Representanter för FFE bör träffa Anders Gustâv och Anders Ekegren för att diskutera detta. Beslöts ge Henrik Waldenström i uppdrag att försöka få till stånd ett möte före sommaren.

5.      Planer för Albano
Det är för närvarande osäkert hur planerna för Albanoområdet ser ut.
Beslöts ge Christian Laine i uppdrag att ta reda på var ärendet för närvarande ligger.

6.      Bladet för Ekoparken
Benita Jansson efterlyste material till nästa nummer av Bladet för Ekoparken. Manusstopp sattes till 1 juni. Följande bidrag diskuterades: Kattrumpstullen 5 (Christian Laine), Sundbybergs naturreservat (Bengt Rundquist), Woods for People (Benita Jansson), Värtabanan (Claes Trygger), miljöorganisationernas deltagande i länsstyrelsens utredning samt Nina Löfvenhafts bortgång (Richard Murray) och Hagadagen.

7.      Översättning till engelska av hemsida och broschyr
Richard Murray presenterade utkast till översättningar av text på hemsidan och broschyr om Ekoparken. Styrelseledamöterna ska ge eventuella synpunkter direkt till Anne Murray.

8.      Blomstermässa på Ulriksdal 10-13 juni och Skeppsholmsdagen 5 september
Henrik Waldenström frågade om någon från FFE ville delta i blomstermässan på Ulriksdal 10-13 juni. Ingen i styrelsen ansåg sig ha möjlighet till detta. Henrik passade också på att påminna om Skeppsholmsdagen den 5 september, där FFE alltid deltar.

9.      Konferens för FFEs medlemsföreningar under hösten 2004
Henrik Waldenström ansåg att ett 100-punktsprogram med en problemanalys bör göras inför konferensen, där gränsdragningar och andra problem redovisas. Utredningen från länsstyrelsen kan vara en bra utgångspunkt. Uppgiften att lösa problemen bör spaltas upp på relevanta medlemsföreningar, och en karta som konkret visar var problemen finns bör göras. Konferensen kan hållas i Sörentorp i 10 eller 11 oktober och börja med en visning av Polismuseet och lagtorget på Polishögskolan.

10.  Internationell konferens om nationalstadsparker 2007
FFE planerar en internationell konferens om nationalstadsparker, som kan äga rum 2007. Richard Murray föreslog att Lars Raij och han själv gör ett skriftlig presentation av projektet och börjar sondera möjligheterna att få bidrag för konferensen från t.ex. Axel Johnsonstiftelsen, HSB, företag med lämplig miljöprofil och andra aktörer. Intresset från Stockholms stad bör undersökas genom att kontakta internationella avdelningen i Stadshuset.

11.  Referensbibliotek
Bengt Rundquist åtog sig att på hemsidans litteraturlista markera de titlar som finns tillgängliga på FFEs kansli. Bengt Rundquist ska också skicka litteraturdatabasen till Anne Murray för att hon med experthjälp ska utröna hur den ska kunna kopplas till hemsidan.

12.  Nytt datum för nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte flyttades från den 15 juni till den 17 juni, kl. 17.30. Mötet äger som tidigare beslutats rum på Mellangården, Akalla by.

13.  Mötet avslutades

Vid protokollet                                                                                      Justeras

Lars Raij                                                                                               Richard Murray

 
  Utlagd 04-06-21