Plats: hos Richard Murray, Drottningholmsvägen 1

Närvarande: Birgitta Bergqvist, Benita Jansson, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Lars Raij, Bengt Rundquist, Claes Trygger, Henrik Waldenström (fr.o.m. § 4)

Återbud: Christian Laine, Anita Lalander

Frånvarande: Ole Settergren

1.      Richard Murray öppnade mötet och hälsade den nya styrelsen välkommen.

2.      Val av sekreterare för mötet samt fastställande av dagordning
Lars Raij valdes till sekreterare för mötet. Dagordningen fastställdes med några ändringar.

3.      Konstituering av styrelsen
Styrelsen konstituerade sig enligt följande.
Ordförande: Richard Murray
Vice ordförande: Bengt Rundquist
Sekreterare: Lars Raij
Kassör: Anne Murray
Administratör: Birgitta Bergqvist
Redaktör: Benita Jansson

4.      Inkommen post och förfrågningar
a) Inbjudan från Lennart Borg, Stockholms Roddförening, att delta vid invigningen av föreningens tillbyggda roddhus den 10 maj, kl. 18.00
Beslöts att ge Richard Murray i uppdrag att representera FFE vid invigningen.

b) Brev från Carl-Johan Ihrfors om bl.a. förhållandet mellan förbundet och medlemsföreningarna samt om bostäder på Beckholmen.
Beslöts att ge Richard Murray i uppdrag att besvara brevet.

5.      Information och rapporter
a) Anne Murray informerade om kvarteret Tre Vapen, där en gammal stadsplan har gått ut. Nu planeras 200 bostäder i kvarteret vid/över gränsen till Ekoparken.
Styrelsen beslöt motsätta sig planerna till dess att det har fastställts exakt var gränsen går, alternativt kräva att området lämnas obebyggt som kompensation för tidigare intrång i parken.

b) Birgitta Bergqvist informerade om klagomål från omkringboende på bullerstörningar från Bockholmen, där restaurangverksamhet har etablerats. Byggnader har också uppförts utan bygglov.
Beslöts att ge Anne Murray och Bitte Liberg i uppdrag att skriva till ordföranden i byggnadsnämnden i Solna och fråga varför fattade beslut om rivning inte följs eller om beslutet inte längre gäller.

c) Henrik Waldenström meddelade att Botanhuset vid Riksmuseet har öppet hus den 16 maj med Fastighetsverket som arrangör. Henrik kommer själv att leda vandringar under dagen, och FFE har möjlighet att delta med bokbord.
 
d) Deltagande i KVA-konferens den 6 maj om städernas grönområden.
Beslöts att ge Lars Raij i uppdrag att delta i konferensen för FFEs räkning.

e) Deltagande i visning av Ekoparken den 23 maj för konferensen Woods for People.
Beslöts att FFE ska delta, och Richard Murray och Benita Jansson erbjöd sig att medverka under dagen. Eventuellt kan en karta över parken delas ut som present till besökarna.

f) Henrik Waldenström rapporterade att den planerade båtturen den 22 april i parken hade blivit inställd på grund av för få anmälningar. Henrik ska informera dem som anmält sig. Styrelsen diskuterade i samband med detta hur informationen till medlemsföreningarna ska spridas på bästa sätt.
Beslöts att styrelsen ska dela upp föreningarna mellan sig för att kontakta dem och  kontrollera att angivna kontaktpersoner och adresser fortfarande är aktuella. Richard Murray fick i uppdrag att skriva ut vilka frågor som ska ställas till föreningarna.

g) Internetdomänen ”ekoparken.se” tillhör inte FFE.
Beslöts att ge Henrik Waldenström och Bengt Rundquist i uppdrag att försöka få överta domännamnet för förbundets räkning och att se över WWF Ekoparkens länkar till FFEs hemsida.

h) Richard Murray informerade om det kommande mötet i samverkansgruppen.
Beslöts att föreslå att samverkansgruppen ska besöka Husarviken vid utflykten i juni.

6.      MKB för Värtahamnen
Claes Trygger redogjorde för sitt förslag till remissyttrande, som bl.a. understryker att en helhetsbedömning måste göras och ett regionalt perspektiv föras in. Förslaget diskuterades av styrelsen, som ansåg att anknytningen till Ekoparken måste klargöras bättre. Claes tar gärna emot förslag till ändringar i texten.

7.      MKB för Värtabanan
Claes Trygger och Benita Jansson redogjorde för planerna på en förstärkning av Värtabanans banvall genom parken. Järnvägstrafiken går f.n. på dispens. MKBn är väl utförd, men förslaget innebär fortfarande intrång i naturmiljö om än i betydligt mindre omfattning än tidigare och bör därför vara olagligt.
Beslöts att Richard Murray skriver och skickar in ett remissvar med denna uppfattning. 

8.      Kommande sammanträden
Måndag 24 maj, kl. 18.00 hos Bitte Liberg
Tisdag 15 juni, kl. 17.30 i Akalla by

9.      Mötet avslutades

Vid protokollet                                                                                        Justeras

Lars Raij                                                                                                Richard Murray

 
  Utlagd 04-06-21