Förbundet för Ekoparken

Styrelsen

Protokoll fört vid sammanträde 2004-03-27 i Klockhuset, Sabbatsberg.

Närvarande: Benita Jansson, Bengt Rundquist, Birgitta Bergquist, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Claes Trygger

Återbud: Christian Laine, Anita Lalander

Frånvarande: Henrik Waldenström, Ole Settergren

  1. Föregående protokoll godkändes.
  2. Samråd ska hållas kring MKB för Värtabanan den 31 mars kl 15. Benita går på samrådsmötet. Utskickat material gås igenom av Claes, som informerar Benita.
  3. Henrik har i samarbete med Per Schönning utarbetat ett yttrande över Stockholms stads och länsstyrelsens olika förslag till gränsdragningar för parken. Yttrandet har tillställts länsstyrelsen. Skrivelsen godkändes.
  4. Kommunfullmäktige i Stockholm har beslutat detaljplan för Norra Länken, helt i enlighet med tidigare utställt förslag. Förbundets två medlemmar, Hyresgästföreningarna på Norrmalm och Östermalm, önskar överklaga beslutet på de grunder som anfördes av förbundet för deras räkning vid utställning av förslaget. Uppdrogs åt Claes att utforma överklagandet. Överklagandet ska vara inlämnat före den 13 april.
  5. Stockholms stad har gjort en stor utredning om hamnen. Samrådsyttrande ska vara inne senast den 8 april. Uppdrogs åt Claes att meddela staden att förbundet avser att inkomma med ett yttrande inom tre veckor efter detta datum. Claes förbereder yttrande som ska diskuteras på styrelsemöte den 19 april.
  6. Startpromemoria rörande kv Tre Vapen har inkommit. Anne bevakar ärendet.
  7. Anne presenterade den slutliga årsredovisningen. Efter genomgång av revisorerna skiljer den sig på två smärre punkter från den preliminära. Styrelsen godkände redovisningen.
  8. Anne presenterade budget för 2004. Denna överensstämmer i stort med hur pengarna använts under år 2003. Hemsidan har dock plussats på för att medge engelsk översättning av vissa sidor.
  9. Beslöts hålla konstituerande möte med den nya styrelsen den 19 april kl 18 00 hos Richard.

Vid protokollet                                            Justeras

Richard Murray                                            Birgitta Bergquist

 
  Utlagd 04-04-19