Förbundet för Ekoparken

Styrelsen

Protokoll fört vid möte 2004-02-24 hos Anne Murray, Tavastgatan 30

Närvarande: Birgitta Bergqvist, Benita Jansson, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Bengt Rundquist, Henrik Waldenström.

Återbud: Christian Laine, Anita Lalander, Claes Trygger

Adjungerad p.4 årsmötet: valberedningens ordförande Erik Elvers.

  1. Richard öppnade mötet, valdes att föra protokoll. Birgitta valdes att justera protokollet.
  2. Föregående protokoll godkändes.
  3. Rapporter.
  • Norsk Hydro har fått förlängt hyresavtal i Loudden på 5 år, med möjlighet förlänga det på 3 år.
  • KDFs möte om våtmarksrestaurering och hantering av dagvatten i Laduviken bevistades av Henrik. Arbetet syftar till att hantera dagvatten från Norra Länken och förbättra övrig dagvattenhantering i området.
  • Godkändes Annes och Bittes svar på samråd om programplan för byggande inom Idrottshögskolan. FFE avstyrker huvudförslaget och förordar tillbyggnad i sluttningen mot Fiskartorpsvägen.
  • Länsstyrelsen har givit ut slutrapport på uppdraget Aldrig långt till naturen.

4. Ärenden före nästa styrelsemöte

·        Brev med förfrågan om stöd för att bevara strandpromenad i Solna undertecknat Anneli Jordal m.fl. ska besvaras av Henrik.

·        Programförslag för etapp II i utbyggnaden av Silverdal, Sollentuna besvaras av Henrik senast 5 mars. FFE avstyrker byggande på gränsen till parken och anför vikten att hålla förbindelsen till Järvakilen så fri som möjligt.

·        Förslag till hur nationalstadsparkens gräns ska dras besvaras av Henrik i samråd med DLV senast den 15 mars.

·        Richard inger i samråd med Peter Schantz FFEs synpunkter på Frösundavik till regeringen senast 1 mars. Inom området är flera byggnader nyuppförda utan att FFE underrättats. FFE anser det vore bättre att bevara dessa än att gå på det föreliggande detaljplaneförslaget.

·        Uppvaktning av landshövding Mats Hellström den 3 mars kl 13 tillsammans med Kommittén för Gustavianska Parken: Henrik deltar från FFE. Syftet är att ge landshövdingen en allmän orientering om hur de ideella organisationerna ser på utvecklingen i parken och regeringens uppdrag till länstyrelsen.

·        Minnesanteckningar från föreningskonferensen har skrivits av Birgitta. Läggs ut på medlemssidorna.

·        Årsmötet den 27 mars:

-        Erik Elvers redovisade valberedningens hittillsvarande arbete.

-        Kerstin Westerlund, Samfundet S:t Erik har accepterat att fungera som ordförande.

-        Christian Laine är beredd hålla föredrag om Rosendals slott. Bengt kontaktar Christian om behov av teknisk utrustning.

-        Bengt kontaktar hembygdsförbundet om guidad visning av Sabbatsbergsområdet mellan 17-18.

-        Benita tar in kallelse till årsmötet i Bladet. Detta måste gå ut så att det når alla medlemmar senast 27 februari.

-        Richard gör utskick av handlingar den 4 mars: kallelse, dagordning, verksamhetsberättelse, resultat- och balansredovisning, ev. inkomna motioner.

-        Resultat- och balansräkning framlades av Anne. Styrelsen godkände redovisningen.

-        Richards förslag till verksamhetsberättelse behandlades och godkändes efter diverse ändringar och kompletteringar. Richard färdigställer verksamhetsberättelsen.

-        Birgitta beställer mat på skafferiet för ca 110 kr/kuvert. Beslöts ta en avgift om 150 kr av deltagare.

-        Praktiska arrangemang sköts av en kommitté besående av Bengt, Bitte, Birgitta och Anne.

-        En lista över personer att inbjuda till föredrag, guidningen och middagen (mot betalning) upprättades. Birgitta och Bengt utformar inbjudan och skickar ut den.

5. Ärenden på längre sikt

-        Program för kv. Tre Vapen, Sportfältet: bostadsbebyggelse inom nationalstadsparken. Anne och Henrik ansvarar för ärendet.

-        Förslag till komplettering av Lappkärrsberget. Birgitta tar fram ärendet.

-        Konferensen Woods for People i maj. Henrik deltar.

6. Hemsidan och Bladet

-        Beställning av översättning av sidor med fast text för 2.000 kr är utlagd av Anne och Bitte.

-        Ett fullmatat nummer har satts ihop av Benita. Läggs ut med det snaraste för att också fungera som kallelse till årsmötet.

7. Övriga frågor

-        Beslöts organisera vårens båttur den 22 april kl 18-20 till en kostnad av 100 kr.

8. Nästa möte

-        Beslöts att styrelsen träffas 13 00 lördagen den 27 mars i Klockhuset, Sabbatsberg.

Vid protokollet                                          Justeras

Richard Murray                                         Birgitta Bergqvist

 
 
Utlagd 04-02-26