STYRELSEMÖTE FÖRBUNDET FÖR EKOPARKEN

Möte nr 0401. Datum: 2004-01-15 kl 18. Plats: Klockhuset i Sabbatsbergsområdet

Närvarande: Birgitta Bergquist, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Bengt Rundquist, Claes Trygger

Återbud: Benita Jansson

1.Sammanträdet öppnades

Richard hälsade välkommen, sedan de närvarande ätit soppa och smörgås, som Bengt ordnat och kaka som Bitte kommit med. De närvarande delade på kostnaderna som blev något större än avsett p.g.a. att flera styrelseledamöter inte anmält återbud.

Richard utsågs att föra protokoll, Birgitta att justera protokollet.

Den utsända dagordningen godkändes.

2. Föregående protokoll

Möte 0303:03-04-28 saknas, Richards ansvar.

Möte 0304:03-06-16 saknas, Richards ansvar.

Möte 0305:03-08-12 saknas, Richards ansvar.

Möte 0306:03-10-16 saknas, Henriks ansvar.

3. Inkommande post/förfrågningar

Samråd rörande Norsk Hydros etablering på Loudden den 11 feb 2004, 16 30, Petrolias lunchrum. Förbundet har tidigare avstyrkt ytterligare etablering. Claes bevakar ärendet.

Sammanställning över inkomna yttranden över Dp Norra Länken inkommit. Förbundets ståndpunkter väl redovisade, men utan angivande av att FFE företräder två hyresgästföreningar. Richard ska kontrollera att dessa registrerats som sakägare.

4. Information och rapporter

Samråd till vilket förbundet inbjudits har ägt rum rörande våtmarksrestaurering i Laduviken – ingen kunde tyvärr gå. Henrik bevakar ärendet.

Byggnadsnämnden väntas avstyrka ny bebyggelse i kv Grönland, vilket öppnar för möjligheten att bevara den maritima verksamheten på Beckholmen.

Stockholms stad har begärt att få utöka mängden förorenad jord som renas på Gasverkstomten. DLV bevakar ärendet och driver överklagande.

FFE, DLV, DHF, KDF och Ståthållaren enats om en vision rörande Husarviken-Storängsbotten. Visionen ska vid lämpligt tillfälle redovisas för staden (bifogas protokollet).

Christian och Henrik har i samråd med Richard utarbetat svar på KDFs förslag till skötselplan. Richard har undertecknat och skickat in svaret. Förslaget till svar har varit utskickat till styrelsens medlemmar. Svaret godkändes av styrelsen.

5. Ekonomi och medlemmar

Söderbrunns koloniträdgårdsförening önskar bli medlem. Föreningen antogs som 50:e medlem. Anne skickar välkomstpaket.

I kassan har förbundet 65.000 kr. Anne har påbörjat arbetet med bokslut.

6. Nästkommande styrelsemöten

Beslöts hålla nästa styrelsemöte 2004-02-28 kl 18 hos Anne, Tavastgatan 30 (porttelefon).

7. Aktiviteter, remisser etc före nästa styrelsemöte

Idrottshögskolan önskar bygga till. Samråd äger rum 2004-01-20 kl 17 på Idrottshögskolan. Anne och Bitte ansvarar för ärendet. FFE avstyrker preliminärt den föreslagna tillbyggnaden söder om huvudbyggnaden. Den skulle ta ett mycket stort björkbestånd. Förordar i första hand att befintliga byggnader utnyttjas plus lokaler som Musikaliska akademin väntas lämna, i andra hand en tillbyggnad norr om skolan mot Fiskartorpsvägen.

Föreningskonferens 2004-01-27 på Sfären, Stocksundstorp. Ämnet är den av Djurgårdsförvaltningen framtagna skötselplanen. Anne ska säkerställa att föredragshållarna Bråvandet och Jacobsson kommer. Bengt skickar ut en påminnelse per e-mail och lyfter fram konferensen på hemsidan. Richard ska presentera regerings uppdrag till länsstyrelsen att utreda parkens framtid, skötsel, ekonomi och huvudmannaskap. FFEs remissvar på förslaget till skötselplan ska presenteras av Christian.

Årsmötet är bestämt till 2004-03-27, kl 14, Klockhuset i

Sabbatsbergsområdet. Föredrag om Rosendals slott hålls av Christian. En kort vandring kan ev. ordnas i Sabbatsbergsområdet i en paus, t.ex. medan lokalen görs om till middagssittning. Alla i styrelsen uppmanas komma med förslag till vilka externa personer som ska inbjudas till föredrag och middag. Richard ska ordna med ordförande för mötet och kontakta valberedningen.

Richard informerade om Konferensen Urban Woods for People, Stockholm 24-27 maj 2004. Den anordnas av Skogsstyrelsen, Huddinge och Haninge kommuner, KDF m.fl. Den 23 maj äger en exkursion rum i Ekoparken. Det vore värdefullt om någon eller några ur styrelsen skulle kunna gå. Information finns på hemsida www.svo.se/urbanwoods.

Ett seminarium om Holm-Schantz bok kommer att äga rum på Vetenskapsakademien den 6 maj. Information kommer att läggas ut på FFEs hemsida.

9. Hemsidan, ”Bladet”

Beslöts följande ämnen för nästa ”blad”: Loudden, Claes skriver. Kv Grönland, Anne skriver, Årsmötet, Bengt skriver. Länsstyrelseuppdraget, Richard skriver. Samtliga bidrag ska vara Benita till handa senast 15 februari.

Information om årsmötet ska läggas ut på hemsidan av Bengt.

Arbetet med engelsk text går nu vidare, Bitte ska ombesörja en översättning av vissa fasta texter.

Alla i styrelsen uppmanas uppdatera den information de är ansvariga för i bygglistan. Skickas till Benita.

10. Övriga frågor.

Bengt åtog sig att köpa 50 vinglas till årsmötet.

11. Avslutning

Richard förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet                                            Justering

Richard Murray                                            Birgitta Berquist

 
 
Utlagd 2004-02-22