PROTOKOLL

Förbundet för Ekoparken

Styrelsen

Sammanträde 0307

Datum 2003-11-13

Plats Strömma-Kanalbolaget AB, Skeppsbron 22

Närvarande: Birgitta Bergquist, Bitte Liberg, Ole Settergren (till och med p.8), Henrik Waldesntröm, Bengt Rundqvist, Christian Laine (t.o.m. p. 8), Benita Jansson, Richard Murray, Anne Murray (fr. p. 5).

Punkter

Beslut/åtgärd

Ansvar/klart

1. Richard öppnade sammanträdet.

Richard skriver protokoll, som justeras av Birgitta.

Richard

/Brigitta

2. Föregående protokoll från 2003-10-16.

Bengt saknar protokoll fr 28/4, 16/6 och 12/8.

Godkändes med smärre ändringar. Skall färdigställas.

Henrik

Richard

3. Inkommande post/förfrågningar

Amelie Cederström skrivit brev och påtalat en nyanlagd parkering vid Rosenhill. Birgitta har svarat och hänvisat till Djurgårdsförvaltningen.

Att kontrollera vem som beslutat detta.

Beslöts anordna en särskild korrespondenspärm.

Henrik

Birgitta

4. Information och rapporter

Tidigare beslut om brev till landshövding Mats Hellström med begäran om uppvaktning har skickats av Ole efter samråd med Richard.

Djurgårdsförvaltningen har tagit initiativ till samverkan rörande Beckholmen. från förbundet deltar Henrik och Bengt. Ett översiktligt förslag är utarbetat av landskapsarkitekten Ranhagen. Förbundet vill värna dels den maritima miljön, dels allmänhetens tillträde.

Richard skrivit remissvar på ”Alltid nära till naturen”

Richard och Claes skrivit remissvar på dp för del av Norra Länken genom Bellevueparken.

Möte 20 okt med KDF för utbyte av info om verksamhetsplanering har ägt rum.

Den upprustade Värtajärnvägen har invigts. Frågan om tryckbankarna återstår och ska belysas i en MKB.

Richard varit på Bo Swedéns begravning. FFE hade skickat en blomsteruppsättning a 600 kr.

Henrik talat med brf på Gärdet om fällning av avenbokar, som skrinlagts.

Remissvaret godkändes.

Remissvaret godkändes.

Utgiften godkändes.

Richard

Henrik

Claes

5. Ekonomi och medlemmar

Anne ska påminna de tio föreningar som ännu inte betalat årsavgiften.

   

6. Nästkommande styrelsemöten

-0308: 11 december kl 12 jullunch

-0401: 15 januari kl 18

   

7. Aktiviteter, byggärenden, remisser före nästa styrelsemöte

Remiss från länsstyrelsen rörande hur gränsen för parken ska dras.

Remiss från Gkf rörande Kaknäs ängar

Beslöts uppdra åt Ole att hålla i detta och inhämta synpunkter från Per Schönning.

Beslöts godta förslaget, dock att skjutvallarna bör bort.

Ole

Henrik

Program för Husarviken-Storängsbotten

Förbundet, DHF, DLV och KDF ska tillsammans ta fram ett program för utvecklingen av området.

Beslöts att synpunkter, idéer ska skickas till Richard som håller ihop skrivandet för FFEs räkning.

Richard

Norra Frösunda

Richard varit i kontakt med KG Svensson och Anders Ekegren i Solna för att stoppa bullervallen. KS tagit beslut. Resultat: ett möte med Ekegren den 24 nov kl 16.

Beslöts att kontroller överklagandemöjligheter.

Christian

Skötselplan för Nationalstadsparken

KDF har låtit utarbeta en skötselplan. Är nu ute på remiss till den 15 december. Presskonferensen hade bevistats av Bengt och Henrik

Beslöts informera alla medlemsföreningar om planen och uppmana dem att skriva till KDF och/eller FFE som själv skriver svar. Materialet läggs ut på hemsidan.

Christian

8. Aktiviteter, byggärenden, remisser på längre sikt

Föreningskonferens om skötselplanen ordnas den 27 januari, Klockhuset, Sabbatsberg. Författarna till planen ska kallas.

Föredrag vid årsmöte diskuterades.

Beslöts skicka ut inbjudan 7 januari.

Henrik, Birgitta,

Bitte

Henrik

Christian

9. Hemsidan och ”Bladet från Ekoparken”

Annonser för julbord är på gång.

Nr 3 av Bladet från Ekoparken presenterades i utkast av Benita.

Beslöts att Benita görs till ansvarig för hemsidans aktuella ärenden.

Bygglistan ska kopplas till dokumentarkivet.

Richard ska gå igenom utkastet och skicka synpunkter till Benita. Därefter kan det ges ut.

Bengt

Benita

Richard

Benita

10 Övriga frågor

Bygglistan är inte aktuell.

Beslöts uppmana alla ansvariga för olika ärenden att uppdatera informationen i bygglistan. Benita ska försöka mana på alla i styrelsen.

Alla

Benita

11. Mötets avslutande

Richard förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet

Justeras

 

Richard Murray

Birgitta Bergquist

 
 
  Utlagd 031125