Förbundet för Ekoparken

Styrelsen

Sammanträde den 16 juni 2003, Skafferiet, Stora Skuggan

Närvarande: Birgitta Bergquist, Benita Jansson, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Bengt Rundquist, Ole Settergren, Claes Trygger, Henrik Waldenström.

Återbud: Anita Lalander

1)      Beslöts delta i Skeppsholmens dag den 13 september. Henrik, Anne, Bengt, Ole och Bitte kan ställa upp. Beslöts nytrycka en enkel broschyr, vilket Anne ombesörjer. Anne ska också försöka få fram en engelsk översättning tillsammans med Anita.

2)      Förbundet har erhållit brev från Sverker Unnes, Solna, om att Kraus grav är illa skött, att Christina-ladan utsätts för för stort slitage och om den eventuella förekomsten av underjordiska valv vid Haga Södra grindar.

3)      Richard berättade att den nya chefen på Riksmuseet, Christina Hallman, är intresserad av ett samarbete för att belysa den biologiska mångfalden inom parken. Richard tar kontakt i höst.

4)      Programmet för KTH-området inrymmer ett stort antal nya byggnader. Störst är Försvarshögskolans nya byggnad på 15.000 kvm. Den kommer dra med sig en stor mängd biltrafik.

5)      Richard blivit kontaktad av Carl Ljungdahl, boende i Stocksund, som störs av en etablering av en restaurang på Bockholmen. Frågan är om den är laglig. Richard har kontaktat stadsarkitekt Per Linder i Solna, men ännu inte fått något svar.

6)      Säkerhetspolisen bygger i Sörentorp. Inget bygglov är givet. Henrik följer upp.

7)      Richard och Henrik rapporterade från en rundtur med Samverkansgruppen. Bl.a. hade man studerat den planerade förstärkningen av Värtabanan genom Lill-Jansskogen, som bl.a. skulle komma att innebära 6-8 m breda tryckbankar på en sträcka av 100 m. Richard och Henrik framförde starka invändningar mot denna lösning. Claes följer ärendet. Länsstyrelsens förslag till hur gränsen för nationalstadsparken ska dras kommer att skickas till förbundet för synpunkter innan det tas.

8)      Richard, Henrik och Ole har uppvaktat stadsbyggnadsborgarrådet Py Börjesson. Vilka frågor som togs upp framgår av bilaga till detta protokoll. Richard ska efter sommaren följa upp uppvaktningen genom att kontakta Börjessons borgarrådssekreterare.

9)      Ett planerat möte tillsammans med Björn Sprängare och KDF fick inställas p.g.a. alltför få deltagare från förbundet. Sprängare ska återkomma med en ny tid tidigt på hösten.

10)  Birgitta rapporterade om Mikael Glemdahl som skriver på en avhandling vid Jönköpings handelshögskola om bildandet av nationalstadsparken och de ideella organisationernas roll. Birgitta har försett honom med material ur vårt arkiv.

11)  Enskilda medlemmar måste tas om hand bättre. Anne, Bengt och Birgitta ska ta fram ett välkomstbrev.

12)  Bengt ska öppna en Gästbok på hemsidan, där personer som besöker hemsidan kan skriva kommentarer. Hemsidan har uppdaterats 213 gånger sedan starten. Under 2003 har föreningarna hittills rapporterat 89 genomförda aktiviteter. Hemsidan har 11.000 besök i månaden. Bengt förbereder en sida som året runt ska informera om restauranger i parken.

13)  Beslöts anordna en föreningskonferens den 23 september på den nyupprustade anläggningen i Fiskartorpet. Bengt och Henrik förbereder detta. Ämnet ännu inte bestämt.

14)  Beslöts följande fördelning av ämnen för det elektroniska nyhetsbrevet:

Program för KTH-området, Claes

Samverkansgruppen senaste möte, Claes

Bockholmen, Richard

Dragning av gränsen för nationalstadsparken, Richard

Uppvaktning av Py Börjesson, Richard

SÄPOs bygge i Sörentorp

Mikael Glemdahls arbete om nationalstadsparkens tillkomst, Birgitta

      Ska vara Benita till handa senast den 14 juli.

15)  Nästa sammanträde den 12 augusti 18 30.

16)  Henrik hyllades något i efterskott för att ha uppnått den aktningsvärda åldern 50 år. Förbundet bjöd honom på middag på Skafferiet och presentade honom med Lars Jonssons bok om fåglar.

Vid protokollet                                            Justeras

Richard Murray                                            Birgitta Bergquist

 
 
Utlagd 2004-02-22