Förbundet för Ekoparken

Styrelsen

Sammanträde 2003-03-27

Närvarande: Birgitta Bergquist, Benita Jansson, Christian Laine, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Bengt Rundquist, Ole Settergren, Claes Trygger, Henrik Waldenström.

Återbud: Anita Lalander.

1. Styrelsen beslöt konstituera sig sålunda:

Bengt Rundquist, vice ordförande

Anne Murray, kassör

Benita Jansson, införmatör

2. Protokoll från sammanträde 2003-02-17 gicks igenom och godkändes.

3. Remissvar som utarbetats av Henrik på Albano-området och kv. Svea Artilleri är inskickade och godkändes efter muntlig föredragning.

4. Anne föredrog ärendet Bergsjölund på Södra Djurgården. På Annes förslag beslutades att godta den glasade tillbyggnad som förbinder de två husen och ersättningen för ett ointressant hus, men avstyrka nybyggnad av garage utanför tomten. Anne stämmer av med Djurgårdens hembygdsförening och skickar skrivelse till KDF.

5. Uppdrogs åt Richard att försöka värva Hyregästföreningen i Solna som medlem i FFE.

6. Stefan Lundberg utsågs som FFEs representant i Järvafältsfrågor. Bengt Rundquist kontaktar föreningen Rädda Järvafältet för att diskutera samarbete.

7. FFE har tilldelats Årets Friluftsmiljöutmärkelse 2002 av Friluftsfrämjandet Stockholms Distriktsförbund. Priset delas ut på Vildmarksmässan som äger rum i Sollentunamässan den 28 mars kl. 09 40 och mottas av Richard.

8. FFE har kontaktats av Christine Arnold från Darmstadt i Tyskland som önskar material om Ekoparken. Uppdrogs åt Anita att ombesörja detta.

9. Remiss rörande studentbostäder på Roslagstullsklippan omhändertas av Christian Laine. Styrelsen anser att bebyggelse på Roslagstullsklippan strider mot lagen om nationalstadsparken.

10. Beslöts ersätta Richard för utgifter om 400 kr i samband med årsmötet.

11. Samråd rörande program för utveckling av KTH-området äger rum 2003-04-07 och bevakas av Claes.

12. Beckholmsdagen äger rum den 2003-04-12. Beckholmens vänförening arbetar med en promenadväg från Galärvarvet till Beckholmen, vilket inbegriper en lösning av kv Grönlands och Djurgårdsvarvets framtid. En ny förening är bildad: Djurgårdsvarvets vänner.

13. Samråd om länsstyrelsens uppdrag rörande grönstrukturen i Stor-Stockholm 2003-04-03. Henrik representerar förbundet.

14. Efter diskussion beslöts att följande verksamheter ska prioriteras under det kommande verksamhetsåret (förutom löpande bevakning, remissvarande m.m.):

  • Att få igång ett elektroniskt nyhetsbrev (Bengt och Benita gör en mall, Benita redaktör)
  • Att bevaka och driva frågan om det framtida huvudmannaskapet för parken, bl.a. i den utredning som länsstyrelsen ska göra på regeringens uppdrag (Richard har ett huvudansvar)
  • Den biologiska mångfalden i parken, Järvakilens betydelse, spridningsmöjligheterna inom parken, etablerandet av naturreservat, att initiera inventeringar för att fastställa tillståndet och utvecklingen av den biologiska mångfalden (Henrik har ett huvudansvar)
  • Utveckling av hemsidan: aktualisera bygglistan, se till att remissvar och skrivelser läggs in, få litteraturdatabasen på plats, göra en engelsk version (Bengt har ett huvudansvar, Benita fungerar som pådrivare och Anita gör den engelska översättningen)
  • Verka för att den fördjupade översiktsplanen för parken förs till beslut i Stockholm och Solna (Christian har huvudansvar)
  • Verka för att få fler medlemsföreningar och för att locka fler medlemsföreningar att delta på föreningskonferenser och i arbetet, ta fram ett välkomstbrev och informationspaket (Anne och Birgitta har huvudansvar)
  • Verka för en internationell konferens om tätortsnära naturområden och en bok i samma ämne (Richard har huvudansvar)

15. Kommande sammanträden: 2003-04-28 hos Bitte och 2003-06-16, Skafferiet, båda 18 30.

Vid protokollet                                            Justeras

Richard Murray                                            Birgitta Bergquist