Förbundet för Ekoparken

Styrelsen

Sammanträde 2003-02-17 å Statskontoret

Närvarande: Birgitta Bergquist, Anne Murray, Richard Murray, Henrik Waldenström

Per Capsulam p.1 på dagordningen: Anita Lalander, Bengt Rundquist, Ole Settergren, Claes Trygger

1. Det av Richard utskickade förslaget till verksamhetsberättelse för år 2002 godkändes med smärre justeringar. Anita Lalander, Bengt Rundquist, Ole Settergren och Claes Trygger hade per e-mail godkänt förslaget.

2. Henrik redogjorde för samrådsmöte rörande Albano. oroande är att man vill inrymma studentbostäder i området, vilket risker att svälla exploateringen på sikt. Bostäder är inte ett ändamål som är godtaget i propositionen om nationalstadsparken.  Henrik skriver förslag till remissyttrande.

3. Henrik rapporterade om planer på ett högt hus i kanten av parken i Starrbäcksängen. Henrik fortsätter att bevaka ärendet.

4. Henrik rapporterade om förslag till tillbyggnad av Bergsjölund. Henrik ansåg förslaget ej vara godtagbart.

5. Ny chef för KDF är Gunnar Häger. Uppdrogs åt Richard och Henrik att kontakta vederbörande.

6. Föredrag av Johan Rådberg, Att forma staden utifrån ”det offentliga rummet” i regi av Ax:son Johnsons stiftelse på Skeppsbron 24, 3 tr fredagen 28 februari 2003 kl 15. OSA senast 22 feb peter.elmlund@ucr.nu

Vid protokollet                                            Justeras

Richard Murray                                            Birgitta Bergquist