Förbundet för Ekoparken

2003-01-23

Styrelsemöte hos Anne Murray, Tavastgatan 30

Närvarande: Birgitta Bergquist, Bitte Liberg, Anne Murray, Richard Murray, Peter Schantz (till p.), Ole Settergren (från p. ), Claes Trygger, Henrik Waldenström (från p. )

Anmält förhinder: Bengt Rundquist

1.      Protokoll från föregående möte saknas. Richard lovar skriva det.

2.      Rapporter

-         Uppvaktning av miljöminister Lena Sommestad tillsammans med Kommittén Gustavianska Parken. Ärenden: Schantz-Holms bok, Frösundavik, Norra Frösunda, byggplaner Värtahamnen-Norra Station, FN:s Ecosystem Millenium Assessment projekt, regeringens uppdrag till länsstyrelsen om utveckling av nationalstadsparken. Deltog gjorde bl.a. Richard och Peter. Desiré Edmar ledde uppvaktningen. Dokument från uppvaktningen läggs ut på hemsidan.

-         Samråd rörande MKB för arbetsplan för Norra Länken har ägt rum den 15 januari. Ett stort antal styrelsemedlemmar och representanter för medlemsföreningar närvarade och deltog aktivt med frågor.

-         Peter rapporterade att Dp för Kungshamra, komplettering med bostäder ställts ut utan att förbundet erhållit förslaget för yttrande. Troligen är ingen skada skedd, byggandet bör kunna ske utan intrång i parken. Men Solna stadsbyggnadskontor bör uppmärksammas på missen. Peter skriver brev om detta.

-         Richard kontaktat Bellevueförbundet om fortsatt medlemskap i förbundet. Jana Zupanc vill gärna att Bellevueförbundet kvarstår och lovar att betala medlemsavgift, om ock reducerad. Bellevueförbundet ska aktivera sig med anledning av planerna på Norra Länken.

-         Kraftledningen norr om Brunnsviken och över Norra Frösunda kommer att grävas ned, ett beslut som hälsades med glädje.

3.      Årsmötet

-         Lokal ännu inte bestämd. Anne fortsätter kontakter med Sjöhistoriska museet och Beckholmen för möteslokal resp. middagslokal. Maten tas på catering för en summa om max 150 kr/kuvert. Dryck tillkommer som vi köper in själva. Anne ska undersöka möjligheterna att få någon att sjunga sjömansvisor.

-         Nils-Erik Landell håller föredrag om Ekoparken.

-         Gustav Taube tillfrågas om att både guida på Beckholmen och att sitta ordförande vid årsmötet.

-         Birgitta skickar ut påminnelse om motionstiden.

-         Richard ska kontakta Erik Elvers efter att ha talat med Anita Lalander.

-         Vad som skulle ingå i verksamhetsberättelsen diskuterades. Richard skickar ut ett förslag för slutligt ställningstagande den 17 februari. Dessförinnan ska styrelsen ha beretts möjligheter att ge synpunkter på ett utkast som skickas ut av Richard.

4.      Samråd om Albano-området äger rum den 13 februari kl 19 på Albanova. Henrik går.

5.      Peter ska skriva ett tackbrev från förbundet till Stella Fare för hennes insatser för att rädda Bellevueparken och för att få bort oljehamnen och de tunga petroleumtransporterna genom parken.

6.      Bengt uppmanas kontrollera att den stadgeändring som gjordes förra året rörande motionstid har införts i stadgarna på hemsidan.

7.      Den olagliga parkeringen på Bergiusvägen är visserligen stoppad, men marken är inte återställd. Birgitta skriver till Djurgårdsförvaltningen och Statens Fastighetsverk för att fråga varför så inte skett.

8.      Styrelsen diskuterade villa Ekudden och ombyggnadsplanerna. Anne uppmanades att snarast ta reda på Stadsbyggnadskontorets syn på saken.

9.      Remiss rörande MKB för arbetsplan för Norra Länken skrivs av Claes i samråd med Richard. Ska vara inne den 7 februari.

10. Nytt möte den 17 februari kl. 18 00. Plats: Statskontoret, Norra Riddarholmshamnen 1. Richard släpper in kl. 18. Telefon för eftersläntrare 4544689.

Vid protokollet                                              Justeras

Richard Murray                                                    Birgitta Bergquist